0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z VAT - czy przysługuje biurom rachunkowym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące biuro rachunkowe mogą mieć pewne wątpliwości odnośnie tego, czy zwolnienie z VAT jest przeznaczone dla nich ze względu na niskie roczne obroty (poniżej 200 000 zł). Konsternacja księgowych wynika z faktu, że przedsiębiorcy świadczący usługi doradztwa, nie mogą korzystać z wyżej wspomnianego zwolnienia.

Zwolnienie z VAT - zasady ogólne i wyłączenie

Zwolnienie z VAT ze względu ma obroty zostało uregulowane w art. 113 ustawy o VAT.

Art. 113 ustawy o VAT:

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności (...), jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Co do zasady, każdy podatnik, u którego sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rozliczania podatku VAT. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki dla niektórych czynności i jeżeli podatnik je wykonuje, to nie może skorzystać z wyżej wymienionego zwolnienia, niezależnie od kwoty rocznego obrotu.

Do grupy czynności, których wykonywanie wyklucza podatników z możliwości skorzystania ze zwolnienia ze względu na obroty, należy doradztwo podatkowe:

Art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT:

Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

Zwolnienie z VAT - biura rachunkowe

Osoby świadczące usługi doradztwa nie spełniają warunków koniecznych, by przysługiwało im zwolnienie z VAT ze względu na obroty. Jednak należy mieć na uwadze, że pod pojęciem doradztwo rozumie się również doradztwo podatkowe - warto określić, co kryje się pod tym terminem. Potoczne znaczenie tego pojęcia oznacza udzielanie porad z zakresu prawa podatkowego, proponowanie korzystnych rozwiązań dotyczących zobowiązań podatkowych. Ustawa o doradztwie podatkowym jako czynności wchodzące w zakres doradztwa podatkowego określa:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych oraz podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Punkt drugi oraz trzeci, o prowadzeniu ksiąg podatkowych oraz sporządzaniu deklaracji podatkowych, niepokoi właścicieli biur rachunkowych, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT ze względu na niskie obroty – czy mogą z niego korzystać, czy świadczone przez nich usługi zaliczają się już do doradztwa podatkowego?

Minister Finansów 9 kwietnia 2015 r. wydał interpretację ogólną nr PT3.8101.2.2015.AEW.16 na ten temat, z której jasno wynika, że biura rachunkowe mogą korzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla przedsiębiorstw o niskich obrotach:

"Tym samym z katalogu czynności uznawanych za doradztwo podatkowe w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym, do celów stosowania przepisu art. 113 ust. 13 pkt. 2 lit. b ustawy u VAT, za czynności o charakterze doradczym powinny zostać uznane tylko czynności polegające na udzielaniu takim podmiotom jak: podatnicy, płatnicy i inkasenci, osoby trzecie odpowiedzialne za zaległości podatkowe oraz następcy prawni podatników, płatników lub inkasentów, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami."

Bazując na tej interpretacji, jeżeli w biurach rachunkowych świadczone będą jedynie usługi księgowe, czyli prowadzenie ksiąg podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, to podmioty te mogą korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów