0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie ze składek zleceniobiorcy w ramach tarczy tylko na wniosek!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmianie innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 2255) wprowadzona została możliwość zwolnienia zleceniobiorcy z obowiązku opłacania składek za ZUS. Jednak prawo to dotyczy tylko zleceniobiorców spełniających określone kryteria, którzy złożą do ZUS w określonym terminie wniosek RZN. Sprawdź jak uzyskać zwolnienie ze składek

Zwolnienie ze składek zleceniobiorcy

Każda osoba wykonująca pracę w ramach umowy cywilnoprawnej: 

 • umowy agencyjnej, 
 • umowy zlecenia lub
 • innej umowy o świadczenie usług,

spełniająca odpowiednie kryteria może złożyć wniosek o zwolnienie jego zleceniodawcy z obowiązku opłacania składek ZUS od jego wynagrodzenia. Wniosek o zwolnienie ze składek może dotyczyć zarówno składek na:

 • ubezpieczenia społeczne, 
 • ubezpieczenie zdrowotne, 
 • Fundusz Pracy, 
 • Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Okres zwolnienia może obejmować okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Wykonawcy umów cywilnoprawnych objęci obowiązkiem ubezpieczeniowym mogą wnioskować w ZUS o zwolnienie ich zleceniodawców z obowiązku naliczenia i potrącenia składek na ubezpieczenia od ich wypłat. Zwolnienie może przypadać na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia bieżącego roku.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać zwolnienie ze składek?

Zwolniony z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek ZUS zostanie zleceniodawca, którego zleceniobiorca:

 • zawarł z nim umowę zlecenia między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,

 • wykonuje pracę w ramach umowy, której przedmiotem jest:

  • działalność twórcza w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

  • działalność artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

  • działalność techniczna wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

  • usługa w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

  • usługa świadczona na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:

   • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

   • przez przewodników muzeów,

 • uzyskał łączny przychód z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym złożono wniosek, nie przekraczający 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie ze składek tylko na wniosek

Wedle obowiązujących przepisów, zwolnienie ze składek za zleceniobiorcę zostanie przyznane zleceniodawcy, tylko gdy osoba zatrudniona złoży do ZUS odpowiedni wniosek RZN.

Wniosek RZN można złożyć w ZUS:

 • przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, 
 • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Wniosek RZN zleceniobiorca powinien złożyć w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Jeśli zleceniobiorca nie dotrzyma tego terminu, jego wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Utrzymujący się stan epidemii, zarówno w kraju jak i na świecie, przyczynia się do znacznego pogorszenia się stanu finansowego wielu przedsiębiorstw a jak wiadomo, im gorsza jest sytuacja pracodawcy tym gorzej wiedzie się i osobom zatrudnionym. Forma wsparcia jaką jest zwolnienie ze składek za zleceniobiorcę gwarantuje zarówno niższe koszty całkowite zatrudnienia dla zleceniodawcy jak i ciągłość ubezpieczeniową zleceniobiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów