0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Od 4 maja można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Najnowsza Tarcza antykryzysowa 9.0 wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek i otrzymania świadczenia postojowego. Od kiedy w ZUS-ie można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe?

Wniosek o zwolnienie ze składek

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dodatkowo należy spełnić takie warunki, jak:

  • przychód z przeważającej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym składa się wniosek niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 roku albo we wrześniu 2020 roku;
  • zgłoszenie jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku;
  • przekazanie do 30 czerwca 2021 r. deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za okres, za który występuje się o zwolnienie z opłacania składek (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania).

Wniosek o zwolnienie ze składek składa się na druku RDZ-B7, który można składać od  4 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, także za pośrednictwem strony gov.pl.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r.,można wystąpić jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj Twojej przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem:

49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
51.10.Z - transport lotniczy pasażerski,
52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z - działalność fotograficzna,
77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A - działalność agentów turystycznych,
79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A - nauka języków obcych,
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D - działalność paramedyczna,
90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z - działalność muzeów,
93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.: 93.29.A, 93.29.B,
96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r.,można wystąpić jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj Twojej przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem:

47.41.Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.42.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.43.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.51.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.53.Z – sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.59.Z – sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.65.Z - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
96.02.Z - fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wniosek o świadczenie postojowe

Najnowsza tarcza antykryzysowa obejmuje świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, z którego przedsiębiorcy będą mogli skorzystać raz albo kilka razy (maksymalnie aż pięć). Liczba zależy od rodzaju przeważającej działalności. Odpowiednie PKD nie wystarczy jednak, aby otrzymać świadczenie postojowe – w tym wypadku płatnik musi mieć przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19, a także powinien spełnić następujące warunki:

  • przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składa wniosek, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 roku albo we wrześniu 2020 roku;
  • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).

Wniosek o świadczenie postojowe RSP-DD7, na podstawie Tarczy antykryzysowej 9.0, można złożyć od 4 maja 2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl. Najpóźniej wniosek RSP-DD7 powinien trafić do ZUS-u w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Świadczenie postojowe otrzyma się jednokrotnie, jeśli na dzień 31 marca 201 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

47.41.Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.42.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.43.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.51.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.52.Z - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.53.Z - sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.54.Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.59.Z - sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.64.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.65.Z - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.77.Z - sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
77.29.Z - wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
96.02.Z - fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Świadczenie postojowe otrzyma się maksymalnie dwukrotnie, jeśli na dzień 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Świadczenie postojowe otrzyma się maksymalnie trzykrotnie, jeśli na dzień 30 listopada 2020 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z - działalność fotograficzna,
77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A - działalność agentów turystycznych,
79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A - nauka języków obcych,
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D - działalność paramedyczna,
90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B,
96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Świadczenie postojowe otrzyma się maksymalnie czterokrotnie, jeśli na dzień 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

91.02.Z - działalność muzeów.

Świadczenie postojowe otrzyma się maksymalnie pięciokrotnie, jeśli na dzień 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności miałeś oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
51.10.Z - transport lotniczy pasażerski,
52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z - działalność fotograficzna,
77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A - działalność agentów turystycznych,
79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A - nauka języków obcych,
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej pole-gającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D - działalność paramedyczna,
90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B,
96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Wniosek o zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe na podstawie przepisów z najnowszej tarczy można składać już od 4 maja 2021 roku. Istotne jest jednak, aby poprawnie zweryfikować, czy pomoc taka nam się należy. W tym celu trzeba sprawdzić swój kod kod PKD oraz czy spełnia się pozostałe warunki do otrzymania pomocy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów