0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niskooprocentowane pożyczki i kredyty dla przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozpoczynając swoją przygodę z biznesem, przedsiębiorca staje przed problemem pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej. Możliwość otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich czy krajowych programów operacyjnych jest często ograniczona. Gdzie młody biznesmen powinien poszukiwać finansowego wsparcia? Możliwości jest kilka – złożenie wniosku o kredyt gotówkowy, zawarcie umowy partnerskiej z aniołem biznesu oraz poszukanie ofert pożyczek - dobrym rozwiązaniem mogą być niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców. Te ostatnie mogą być ciekawym, a przede wszystkim tanim źródłem finansowania powstającej organizacji.

Niskooprocentowane pożyczki ze środków Unii Europejskiej

Młodzi przedsiębiorcy często mają problem z pozyskaniem środków finansowych od banków, gdyż te niechętnie udzielają pożyczek osobom, nieposiadającym historii kredytowej, których projekty charakteryzują się znacznym ryzykiem niepowodzenia. Z pomocą przychodzi Unia Europejska, wspierająca finansowo te inicjatywy, które nie mają większych szans na pozyskanie finansowania z innych źródeł. Program JEREMIE skierowany jest to sektora mikro- i małych przedsiębiorstw. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą pozyskać niskooprocentowane pożyczki, które z pewnością przyczynią się do rozwoju prowadzonej działalności.

O wsparcie finansowe z JEREMIE mogą ubiegać się firmy, które:

 • zatrudniają do 250 pracowników,
 • obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro,
 • mają siedzibę w województwie, w którym działa inicjatywa JEREMIE,
 • nie posiadają wystarczających środków (zabezpieczeń o odpowiedniej wielkości) do realizacji projrktu.

Kredyt otrzymany przy wsparciu JEREMIE powinien być przeznaczony przede wszystkim na inwestycje w środki trwałe, modernizację czy informatyzację.

Kredytem JEREMIE nie można sfinansować:

 • zaciągniętych innych kredytów,
 • zobowiązań publiczno-prawnych,
 • działalności bieżącej firmy.

Uwaga!

30 sierpnia 2017 roku została uruchomiona inicjatywa JEREMIE2

W ramach JEREMIE2 pierwszą umowę podpisano z trzema pośrednikami pożyczki: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszem Regionu Wałbrzyskiego oraz z Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w Nowej Rudzie. Stopniowo umowa w sprawie JEREMIE podpisywana jest z kolejnymi pośrednikami - województwami.

Od 2017 roku w ramach JEREMIE funkcjonuje (lub ma funkcjonować):

 • mikropożyczka w wysokości nie przekraczającej 100 tys. zł - maksymalnie można ją zaciągnąć na 5 lat
 • pożyczka rozwojowa do 500 tys. zł . maksymalnie można ją zaciągnąć na 7 lat.

Cel pożyczek nie będzie określony, ale pośrednicy będą weryfikowali realność zamierzeń i szanse na spłatę.

Jak są udzielane niskooprocentowane pożyczki?

Niskooprocentowane pożyczki udzielane są następująco. Pieniądze z Funduszy Europejskich trafiają do budżetu województw, które część otrzymanych środków finansowych powinny przeznaczać na dotowanie działalności małych przedsiębiorstw. Zwykle samorządowe jednostki administracyjne zakładają fundusze powiernicze, współpracujące z pośrednikami finansowymi. Jeśli przedsiębiorca chce ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę, musi udać się do takiego pośrednika, czyli fundacji, regionalnej agencji rozwoju przedsiębiorczości czy wyznaczonego banku. Po złożeniu stosownych dokumentów młody biznesmen otrzymuje dofinansowane, które w określonym czasie powinien spłacić. Zwrócone środki trafiają z powrotem do funduszu powierniczego i przeznaczane są na rozwój kolejnych inicjatyw.

Niskooprocentowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla nowych przedsiębiorców oferuje niskooprocentowane pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. W ramach tego programu wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Młody przedsiębiorca może ubiegać się o ponad 81 tys. zł dofinansowania.  

Niskooprocentowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego są o tyle korzystne, gdyż ich oprocentowanie wynosi 1/4 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego. Przedsiębiorca nie musi martwić się o wzrost wysokości raty odsetkowej, gdyż będzie ona naliczana według stałej stopy procentowej ustalonej w podpisanej umowie. Biznesmen w ciągu 7 lat będzie miał możliwość dokonania spłaty udzielonego dofinansowania.

Uwaga!

W 2017 roku ruszył program "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie II"

Program "Wsparcie w starcie II", to pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. W ramach tego programu:

 • Maksymalna kwota pożyczki to:
  • 87 tysięcy złotych (ok.20-krotność przeciętnego wynagrodzenia) - na podjęcie działalności;
  • 26 tysięcy złotych (ok.6-krtoność przeciętnego wynagrodzenia) - na zatrudnienie bezrobotnego,
 • Preferencyjne warunki – oprocentowanie 0,4375% w skali roku.
 • Okres spłaty do 7 lat.
 • Projekt organizowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności

Kto się może starać o pożyczkę?

 • absolwent szkoły średniej lub uczelni wyższej (do 48 m-cy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego) niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej,
 • student ostatniego roku studiów (stacjonarnych/niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej,
 • bezrobotny – niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, zarejestrowany w urzędzie pracy.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

na sfinansowanie przedsięwzięć związanych z podjęciem dział.gosp, za wyjątkiem opłacania zus,us, wynagrodzenia oraz bieżących wydatków firmowych

Kwota pożyczki

20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału - ok.87 000 zł

Okres, na jaki pożyczka jest udzielana

7 lat, w tym 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału

Oprocentowanie pożyczki

- oprocentowanie stałe, ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (ok.0,4375% w skali roku)

- brak innych opłat i prowizji

Wymagane zabezpieczenie

- weksel własny in blanco oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego możliwe inne zabezpieczenie, m.in.:hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenie jednej osoby fizycznej lub prawnej, ubezpieczenie na życie

Warunki dodatkowe

 • pożyczkobiorca zobowiązuje się do nie zawieszania działalności przez 12 m-cy.
 • Pożyczkobiorca zobowiązuje się do utrzymania działalności przez okres minimum 36 miesięcy.
 • Wykluczone z finansowania: produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu podstawowych produktów rolnych, hutnictwo żelaza i stali oraz włókien syntetycznych, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, budownictwo okrętowe, produkcja lub obrót bronią, branża erotyczna, działalność w formie spółki prawa handlowego, firmy transportowe na zakup środków transportu.
 • Wnioskodawca w okresie ostatnich 12 m-cy nie prowadził działalności gospodarczej i nie posiadał wpisu do CEIDG.
 • Wnioskodawca w okresie dwóch lat nie był skazany za przestępstwa gospodarcze.
 • Wnioskodawca nie wykorzystał dostępnego limitu pomocy de minimis.
 • Rozliczenie pożyczki do 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Kto się może starać o pożyczkę?

 • firmy,
 • rolnicy z gospodarstwem rolnym lub prowadzący działy specjalne.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, z wyłączeniem finansowania ZUS i wynagrodzenia (możliwość sfinansowania utworzenia dowolnej liczby miejsc pracy u Pożyczkobiorcy). Osoba zatrudniana musi mieć umowę o pracę na pełny etat.

Kwota pożyczki

6-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału - ok.26 000 zł

Okres, na jaki pożyczka jest udzielana

3 lata, bez okresu karencji

Oprocentowanie pożyczki

- oprocentowanie stałe, ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (ok.0,4375% w skali roku)

- brak innych opłat i prowizji

Wymagane zabezpieczenie

- weksel własny in blanco oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób fizycznych W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego możliwe inne zabezpieczenie, m.in.: hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe,  gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenie jednej osoby fizycznej lub prawnej, ubezpieczenie na życie.

Warunki dodatkowe

 • Wykluczone z finansowania: produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu podstawowych produktów rolnych, hutnictwo żelaza i stali oraz włókien syntetycznych, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, budownictwo okrętowe, produkcja lub obrót bronią, branża erotyczna, zakup środka transportu dla branży transportowej.
 • Wnioskodawca w okresie dwóch lat nie był skazany za przestępstwa gospodarcze.
 • Wnioskodawca nie wykorzystał dostępnego limitu pomocy de minimis.
 • Rozliczenie do 30 dni od daty wydatkowania środków.

Niskooprocentowane pożyczki z BGK - kto może się o nie ubiegać? 

Niskooprocentowane pożyczki powstały z myślą o studentach ostatnich lat, absolwentach szkół średnich oraz wyższych w okresie nie dłuższym niż do czterech lat od dnia zakończenia edukacji. Przedsiębiorca, który chce skorzystać ze wsparcia finansowego, nie ma obowiązku być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Konieczne jest tylko złożenie oświadczenia o niewykonywaniu innej pracy.

Korzystne jest także zakładanie działalności w formie spółki cywilnej, gdyż każdy ze wspólników może starać się o indywidualne przyznanie wsparcia finansowego. Dzięki temu można uzyskać na przykład podwojoną wartość maksymalnej kwoty niskooprocentowanej pożyczki oferowanej przez BGK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów