0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ceny transferowe - jakie zmiany w ich zakresie wprowadza Polski Ład?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład wprowadza pewne zmiany w zakresie cen transferowych. Należy zauważyć, że nie są to zmiany o charakterze rewolucyjnym i bardziej mają na celu uporządkowanie określonych kwestii. W niniejszym artykule przedstawiamy, jak zmienią się ceny transferowe na skutek Polskiego Ładu oraz przeanalizujemy najważniejsze zmiany w ramach cen transferowych, które wejdą w życie od 2022 roku!

Termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Pierwszą zmianą, którą warto omówić, jest wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z nowymi przepisami lokalną dokumentację cen transferowych należy sporządzić w terminie do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. 

Ponadto ustanowiony został obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w postaci elektronicznej. Obecna wersja ustawy nie stawia wymagań co do formy, co oznacza, że taki dokument sporządzany był wyłącznie w wersji papierowej.

Dodatkowo wydłużeniu uległ również termin na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego – z 7 do 14 dni. 

Organ podatkowy będzie również uprawniony do skierowania do podatnika żądania sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni w odniesieniu do wskazanych transakcji kontrolowanych, co do których podatnik był zwolniony z obowiązku dokumentacyjnego ze względu na skorzystanie z mechanizmu finansowego safe harbour. 

Organ podatkowy jednocześnie będzie miał obowiązek wskazać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej lub niespełnienia warunków zwolnienia.

Polski Ład wprowadza zmiany w zakresie terminów związanych z cenami transferowymi. Większość terminów zostanie wydłużona.

Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

W świetle regulacji obowiązujących do końca 2021 roku podatnicy są zobligowani złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do urzędu skarbowego.

Zgodnie z nowelizacją oświadczenie jako odrębny dokument zostanie zlikwidowane. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji będzie stanowiło element informacji o cenach transferowych. 

To spowoduje, że podmioty nie będą już musiały składać dwóch odrębnych dokumentów, lecz wystarczające będzie złożenie samej informacji o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Podatnik w składanym oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oświadcza, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Nowelizacja cen transferowych spowodowała usunięcie obowiązku składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji jako osobnego dokumentu.

Zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych

Także co do terminu na złożenie informacji o cenach transferowych zaproponowano wydłużenie terminu do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. W konsekwencji termin jej złożenia wypada miesiąc później od terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. 

Zgodnie z nowym przepisem ww. informację składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego. Natomiast w przypadku spółek niebędących osobami prawnym informację tę składa się, co do zasady, do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności spółki. 

Informacja o cenach transferowych będzie składana wyłącznie w formie elektronicznej.

Wprowadzono również pewne zmiany w zakresie podpisywania informacji o cenach transferowych. Zgodnie z nowymi uproszczeniami informacja będzie mogła być podpisywana przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną;

  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

Dodatkowym uproszczeniem jest rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który obowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych za spółkę. Lokalną dokumentację cen transferowych sporządza spółka niebędąca osobą prawną.

Polski Ład wprowadza szereg uproszczeń w zakresie informacji o cenach transferowych. Przede wszystkim warto pamiętać, że wydłużeniu ulega termin na złożenie tej informacji do 11. miesiąca następnego roku podatkowego.

Ceny transferowe a sporządzanie korekt

Końcowo warto zwrócić uwagę na pewne zmiany w zakresie korekty cen transferowych.

Otóż w aktualnym stanie prawnym korekta cen transferowych jest zależna od posiadania przez podatnika, w momencie jej dokonania, oświadczenia podmiotu powiązanego, z którego wynika, że dokonał on korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik, a ponadto od potwierdzenia jej dokonania w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego ta korekta dotyczy.

W nowym stanie prawnym możliwość dokonania korekty cen transferowych pojawi się także w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości przez podmiot powiązany. 

Ponadto usunięto przepisy o obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym, w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku wprowadzają możliwość skorygowania cen transferowych w oparciu na dokumencie księgowym. Stanowi to zatem kolejne uproszczenie w zakresie rozliczenia cen transferowych.
Przechodząc do podsumowania, należy wskazać, że nowe regulacje w zakresie cen transferowych wprowadzone w oparciu na Polskim Ładzie mają przede wszystkim charakter precyzujący i porządkujący pewne sporne zagadnienia. Z pewnością można ocenić wprowadzone zmiany jako upraszczające dopełnieniu obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów