0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Możesz sporządzać remanent w trakcie roku podatkowego!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy na różnym etapie prowadzenia działalności są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury. Mogą mieć przy tym wątpliwość kiedy należy sporządzić remanent, co powinien zawierać oraz czy jego sporządzenie trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Odpowiedź na te lub inne pytania znajdują się w artykule. 

Jaki jest cel sporządzania remanentu?

Remanent określany inaczej spisem z natury ma na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, odpadów i braków posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji.

Kiedy sporządza się remanent?

Spis z natury sporządza się w ściśle określonych sytuacjach:

 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • na dzień 1 stycznia,
 • w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • w momencie likwidacji działalności gospodarczej,
 • gdy następuje zmiana wspólnika,
 • gdy mamy do czynienia ze zmianą proporcji udziałów,
 • w momencie nakazu z jednostki podatkowej.

Dodatkowo przedsiębiorca może sporządzić remanent w dowolnej chwili, w trakcie trwania roku podatkowego. Powstała różnica remanentowa czyli różnica między remanentem końcowym a remanentem początkowych odpowiednio powiększa podstawę opodatkowania (jeżeli remanent końcowy jest wyższy niż początkowy) lub ją pomniejsza (jeżeli remanent końcowy jest mniejszy niż początkowy).

Przedsiębiorcy nie zgłaszają do urzędu skarbowego chęci sporządzenia spisu z natury w trakcie roku.
Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Jakie elementy powinien zawierać spis z natury?

Zgodnie § 25 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru (i wyposażenia w przypadku likwidacji),
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Wzór arkusza spisu z natury można pobrać bezpłatnie z artykułu: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

Jak wycenić składniki objęte spisem?

Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Natomiast spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Czy remanent podlega wpisowi do KPiR?

Spis z natury musi być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie przechowuje się łącznie z księgą.

Podsumowując remanent powinien być sporządzony w określonym przez przepisy terminie, przy czym musi on zawierać także niezbędne do tego dane. Wartość wynikającą z remanentu ujmuje się w KPIR w kolumnie 15. 

Jak wprowadzić remanent śródroczny w systemie wFirma.pl?

W celu wprowadzenia informacji o remanencie śródrocznym w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT i jako Rodzaj wybrać opcję REMANENT KOŃCOWY. Dzięki temu po zapisaniu system automatycznie utworzy remanent początkowy na następny dzień.

remanent

Generując zaliczkę na podatek poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK należy zaznaczyć opcję Zastosowanie różnicy remanentowej.

remanent

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów