Poradnik Przedsiębiorcy

Możesz sporządzać remanent do celów podatkowych w trakcie roku podatkowego

Jaki jest cel sporządzania remanentu?

Remanent określany inaczej spisem z natury ma na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, odpadów i braków posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji.

Kiedy sporządza się remanent?

Spis z natury sporządza się w ściśle określonych sytuacjach:

 • na koniec każdego roku podatkowego, na dzień 1 stycznia,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • likwidacja działalności gospodarczej – w takim wypadku remanent obejmuje również wyposażenie,
 • zmiana wspólnika,
 • zmiana proporcji udziałów,
 • nakaz z jednostki podatkowej.

Dodatkowo przedsiębiorca może sporządzić remanent w dowolnej chwili, w trakcie trwania roku podatkowego. Jednak chęć jego przeprowadzenia, w innym terminie niż 1 stycznia, 31 grudnia, czy data rozpoczęcia działalności, należy zgłosić w formie pisemnej właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie co najmniej 7 dni przed datą inwentaryzacji. 

Uwaga!

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Jakie elementy powinien zawierać spis z natury?

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru (i wyposażenia w przypadku likwidacji),
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Jak wycenić składniki objęte spisem?

Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Natomiast spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Czy remanent podlega wpisowi do KPiR?

Spis z natury musi być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie przechowuje się łącznie z księgą.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.