0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż towaru po cenie promocyjnej a podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż towaru po cenie promocyjnej, często symbolicznej, jest sposobem na przeprowadzenie akcji promocyjnej. Przedsiębiorca liczy, że w związku z nią osiągnie zysk dzięki dodatkowej sprzedaży. Jednak jak sprzedaż po cenie promocyjnej, tzw. sprzedaż za złotówkę, należy prawidłowo opodatkować? Wyjaśniamy.

Sprzedaż towaru po cenie promocyjnej według przepisów ustawy o VAT

ustawie o VAT zakup za symboliczną złotówkę nie jest traktowany jako darowizna, czyli nieodpłatne przekazanie. Jest to sprzedaż za cenę, która uwzględnia ustalony rabat.

Zgodnie z art. 29a ust.1 podstawą opodatkowania jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Jednocześnie, jak stanowi ust. 7 przytoczonego artykułu, podstawa opodatkowania nie obejmuje m.in. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Oznacza to, iż podatnicy mogą udzielać różnego rodzaju rabatów bądź przeprowadzać akcje promocyjne, tak by uzyskać jak największe korzyści ekonomiczne.

Kiedy sprzedaż towaru po cenie promocyjnej może zostać zakwestionowana przez organ podatkowy?

Zgodnie z powyższym to podatnik podejmuje decyzje o tym, kiedy i w jakiej wysokości udzielić rabatu. Jednak w niektórych przypadkach organ podatkowy może zakwestionować sprzedaż towarów lub usług po cenach niższych niż rynkowe. Może to nastąpić w sytuacji, gdy:

  • ma na celu obejście przepisów oraz uniknięcie opodatkowania danej czynności,
  • pomiędzy stronami istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe bądź wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT.

Wówczas organ podatkowy ma prawo do ustalenia wysokości obrotu zgodnie z ceną rynkową danej usługi czy towaru.

Jeśli obniżona cena sprzedawanego towaru lub usługi wynika z prowadzonej akcji promocyjnej, wówczas nie ma podstaw do kwestionowania ceny sprzedaży narzuconej przez sprzedawcę.

Podstawa opodatkowania VAT a sprzedaż towaru po cenie promocyjnej

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest kwota należna z tytułu sprzedaży. Przy czym nie ma tutaj znaczenia fakt, iż sprzedaż nastąpi za cenę niższą niż rzeczywista wartość towaru czy usługi. Jeśli nie zachodzą bowiem przesłanki wskazane w art. 32 ustawy o VAT, podatnik ma pełną dowolność w swobodzie ustalania ceny.

W związku z tym, jeśli podatnik dokonuje sprzedaży towarów za symboliczną cenę, znacznie niższą od wartości rynkowej, to podatek VAT rozlicza od faktycznej wartości sprzedaży, a nie wartości rynkowej.

Przykład 1.
Podatnik prowadzący hurtownię kosmetyczną rozpoczął promocję, w ramach której przy zakupie 10 kosmetyków, nabywca kolejny kosmetyk otrzyma za 1 złoty.

Nabywca, który prowadzi działalność gospodarczą, zakupił 50 kosmetyków w cenie jednostkowej po 10 zł każdy. W ramach promocji otrzymał dodatkowo 5 kosmetyków w cenie jednostkowej po 1 złoty każdy.

W sumie nabył on 55 kosmetyków (50+5) o łącznej wartości 505 zł (500 zł + 5 zł). Wartość 505 zł stanowi w tym przypadku podstawę do opodatkowania sprzedaży.

Sprzedawca, wystawiając fakturę sprzedaży, może od razu wykazać udzielony rabat bądź uwzględnić go w cenie jednostkowej towaru.

Sprzedaż towaru po cenie promocyjnej w opinii organów podatkowych

Potwierdzeniem powyższego są interpretacje wydawane przez organy podatkowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPP3.4512.77. 2017.2.ALN, stwierdził, że:

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, z którego wynika, że działania promocyjne podejmowane są tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, pozyskania nowych kontrahentów (nabywców towarów Spółki) oraz utrzymania określonej pozycji na rynku, należy stwierdzić, że wydatki poniesione na nabycie towarów podlegającej sprzedaży promocyjnej pozostają – jak wskazał Zainteresowany - w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością i będą miały na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę. Nabywane towary objęte akcją promocyjną będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych towarów sprzedawanych za symboliczną złotówkę w ramach akcji promocyjnej, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.Na temat opodatkowania sprzedaży po cenie promocyjnej wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-255/13-4/IG, wydanej 5 lipca 2013 r., gdzie możemy przeczytać:

w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego (bądź dokonywanego w innej dopuszczalnej prawem formie) pobieranego od nabywcy. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość (cenę) towarów, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dostawy towarów). Dotyczy to wyłącznie kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu konkretnej transakcji, tj. konkretnej dostawy towarów lub konkretnej usługi.

Wobec powyższego, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przedmiotowych zestawów, będzie kwota faktycznie należna/otrzymana od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w art. 32 ust. 1 ustawy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów