0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy koszty przesyłki stanowią przychód u ryczałtowca?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma do wyboru różne formy jej opodatkowania. Jedną z możliwych uproszczonych form, którą może wybrać jest ryczałt ewidencjonowany. Z opodatkowania tą formą mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów przez internet. W celu dostawy towarów do klientów podpisują umowy z firmami kurierskimi. Pozostaje jednak wątpliwość, czy zatem koszty przesyłki, które w imieniu nabywcy pokrywa podatnik i późnij obciąża nimi kupującego staną się przychodem dla podatnika?

Jakie są zasady opodatkowania ryczałtem?

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, osiąganych przez osoby fizyczne, dalej jako ustawa o ryczałcie.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, nawet w sytuacji, gdy nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży, uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest między innymi uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ustawy o ryczałcie.

Czym są negatywne przesłanki?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 8 ust. 1 ustawy o ryczałcie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

- prowadzenia aptek, działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
- prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11;
- świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

  • podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

- samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem;
- w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków;
- samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tego tytułu prowadzenia działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

  • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą lub chcący zmienić formę jej opodatkowania, musi zwrócić szczególną uwagę na powyższe negatywne przesłanki.

Koszty przesyłki przy internetowej sprzedaży towarów a opodatkowanie ryczałtem

Sprzedaż towarów innych niż wymienione w art. 8 ustawy o ryczałcie, może zostać opodatkowana podatkiem ryczałtowym.

Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy).

Czyli w przypadku handlu musimy pamiętać, iż większa działalność gospodarcza nie może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym.

Przykład 1.

Podatnik od marca 2018 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na produkcji i sprzedaży sztucznej biżuterii. Podatnik wybrał jako formę opodatkowania ryczałt. Stawka ryczałtu dla tego typu działalności wynosi 5,5%. Podatnik dokonuje sprzedaży tylko i wyłącznie za pośrednictwem portali internetowych oraz portali społecznościowych. Ponadto podatnik ma swoją stronę internetową, gdzie również sprzedaje biżuterie. Przedsiębiorca nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej. Sprzedane towary wysyłane są kupującym za pośrednictwem usług Poczty Polskiej. Koszty przesyłki towaru pokrywa kupujący. Z regulaminu sklepu wynika, iż podatnik nabywa usługi w imieniu kupującego i później obciąża nimi nabywcę. Kwota wysyłki jest wyszczególniona, jako osobna pozycja na fakturze.

W analizowanym przypadku kwota zwrotu za przesyłkę nie stanowi przychodu podatnika. W takim przypadku podatnik powinien wystawić dokument wewnętrzny, w którym przychód zostanie pomniejszony o koszty przesyłki.

Oceniając skutki podatkowe opisanego powyżej zdarzenia, należy mieć na uwadze przepisy art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, regulujące kwestię przedstawicielstwa.

Zgodnie z art. 95 § 1 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

W myśl art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania, pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W świetle powyższego, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że jeżeli w regulaminie prowadzonej sprzedaży (wysyłkowej) towarów zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący automatycznie udziela podatnikowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego, to - w zakresie otrzymanych od kupującego kwot, stanowiących rzeczywiście poniesione koszty przesyłki towarów - nie powstanie u przedsiębiorcy przychód podatkowy, w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów.

Działając w imieniu i na rachunek nabywcy towarów, jako jego pełnomocnik, podatnik będzie zobowiązany do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki towaru na rzecz operatora pocztowego. Należy jednak podkreślić, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji ww. kwot otrzymanych od nabywcy towarów, jest działanie przedsiębiorcy w imieniu i na jego rzecz (rachunek), na podstawie zawartej umowy i stosownego pełnomocnictwa udzielonego m.in. w sposób wskazany w treści wniosku.

Biorąc pod uwagę koszty przesyłki nie stanowią one przychodów, jednak w regulaminie sklepu trzeba zawrzeć odpowiednie postanowienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów