0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest giełda wierzytelności (giełda długów)?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Giełdy wierzytelności, nazywane inaczej giełdami długów, to dość nowe rozwiązanie zestawiające rejestr informacji gospodarczych dotyczący wierzytelności z możliwością dokonania ich wykupu.

System giełdy długów

W rejestrze tym do publicznej wiadomości podawane są oferty sprzedaży długów. Służy on również rozwojowi usług pośrednictwa w handlu wierzytelnościami. Dzięki takiej formule dane zamieszczone w rejestrze udostępniane są bardzo szerokiej grupie osób, gdyż dzieje się to głownie za pomocą sieci Internet, ale także telefonii komórkowych.  

Czy w Polsce działa jedna giełda wierzytelności?

W systemie krajowym powstało już wiele podmiotów zajmujących się rejestrem wierzytelności z możliwością ich odsprzedaży. Nie jest więc to jeden podmiot krajowy, a wiele różnych baz, zwykle internetowych, konkurujących ze sobą.

Kiedy skorzystać z giełdy długów

W praktyce z giełdy długów korzystają wierzyciele, którzy nie chcą dłużej borykać się z dochodzeniem należności od nieuczciwego kontrahenta i postanawiają sprzedać dług oraz pośrednicy w handlu nieruchomościami. Zainteresowani rejestrem mogą być również przedsiębiorcy, którzy chcieliby pozyskać informacje o potencjalnym kliencie, które pozwolą sprawdzić jego wiarygodność, a także podmioty które mają wiedzę i znają praktykę dochodzenia spłaty długu i w ten sposób mogą zarobić, kupując wystawioną na giełdzie wierzytelność.  

Sprzedaj swój dług

Przedsiębiorcy niejednokrotnie borykają się z nieuczciwymi kontrahentami, którzy zwlekają z płatnościami za wykonane na ich rzecz dostawy czy usługi. Często zdarza się że przedsiębiorca nie ma czasu na nawoływanie dłużnika do zapłaty przy pomocy SMS-ów czy też pisemnych wezwań do zapłaty, o tułaniu się po sądach nie wspominając. Wówczas jedną z dostępnych na rynku metod, mających na celu odzyskanie swoich pieniędzy jest giełda długów.  

Rozwiązanie to pozwala wierzycielowi sprzedać dług, co powoduje natychmiastowe odzyskanie zwykle części, ale zdarza się, że i całości kwoty z jaką kontrahent zalega. Z drugiej zaś strony, inny podmiot może zakupić wystawiony na sprzedaż dług w celu np. dalszego egzekwowania spłaty. Samo wystawienie długu na giełdzie wierzytelności jest już dla dłużnika pewną motywacją do jego spłaty. Widnieje on bowiem w rejestrze z imienia i nazwiska/nazwy firmy, miejscowości i wartości długu, jaki zaciągnął.

Sprawdź kontrahenta na giełdzie wierzytelności

Rejestr nieuregulowanych wierzytelności gospodarczych wykorzystywany może być w praktyce również jako baza informacyjna. Dzięki udostępnionym przy giełdach długów wyszukiwarkom dłużników przedsiębiorcy mają możliwość weryfikacji informacji na temat swoich kontrahentów czy osób współpracujących. Bazę można więc wykorzystywać nie tylko w celu sprzedaży czy zakupu wierzytelności, ale także do działań prewencyjnych - sprawdzenia “uczciwości” potencjalnego kontrahenta przed podpisaniem
umowy, zawarciem współpracy.

Rejestr dłużników a ochrona danych osobowych

Bardzo istotnym zagadnieniem jest podstawa prawna ogłaszania długu na giełdzie wierzytelności. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim kwestie związane z ochroną danych osobowych. Jednak okazuje się, że nie stanowią one problemów. Przepisy chroniące dane osobowe dopuszczają możliwość przetwarzania danych (osobowych) w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych - czyli np. firmy wierzyciela. A za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym przedsiębiorca może udostępnić dług wraz z podstawowymi danymi dłużnika (imię i nazwisko/nazwa, miejscowość) zgodnie z prawem i bez konieczności posiadania zgody dłużnika.

Korzyści z giełdy wierzytelności

Giełda długów musi przynosić korzyści każdej ze stron w niej uczestniczących. Przykładowo korzyścią dla kontrahenta, który wystawia dług może być szybsze odzyskanie należnych mu pieniędzy dzięki zmotywowaniu dłużnika. Kontrahent, który sprzeda dług uzyskuje zapłatę, choć zwykle mniejszą niż sam dług, ale bez konieczności czekania i ponoszenia nakładów na dochodzenie zapłaty. Kupujący natomiast może odzyskiwać stopniowo spłatę całości długu, a więc w konsekwencji uzyska kwotę przychodu wyższą niż koszt, jaki poniósł na jego zakup.

Nowoczesne rozwiązania w postaci giełdy długów stają się coraz popularniejszym narzędziem dochodzenia zaległych należności. Warto więc zastanowić się i zrobić rozeznanie, jakie formy windykacji dopuszcza aktualny system prawny.  

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów