0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Słownik z zakresu windykacji i długów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Windykacja, wierzytelność, dłużnik, cesja... Każdemu, kto słyszy te pojęcia coś się kojarzy, ale czy na pewno zagadnienia te są w pełni zrozumiałe? Aby dobrze interpretować wiadomości i weryfikować treści artykułów na temat windykacji należy zapoznać się z zaprezentowanym poniżej wyjaśnieniem podstawowych kwestii.

Dług

Niezaspokojone świadczenie wobec wierzyciela, inaczej niespełniony obowiązek wobec innej osoby (wierzyciela), który to może wymagać spłaty zaciągniętego zobowiązania od dłużnika.

Dłużnik

Osoba/firma zobowiązana na podstawie czynności prawnej lub umowy do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela.

Cesja wierzytelności

Jest to rodzaj umowy stanowiący przeniesienie wierzytelności (świadczenia) między wierzycielem a osobą trzecią, która nabywa w ten sposób wierzytelność.

Giełda długów

Jedno z wielu narzędzi windykacyjnych pozwalające na sprzedaż i zakup wierzytelności. Wierzyciel może na platformie giełdy długów wystawić niezobowiązująco ofertę sprzedaży długu.

Miękka windykacja (windykacja polubowna)

Polega na łagodnym nawoływaniu dłużnika do spłaty długu, polega głównie na wysyłaniu monitów.

Monitowanie dłużnika

Przekazywanie podmiotowi zadłużonemu informacji przypominających o zaległym zobowiązaniu. Nawoływanie do uiszczenia zaległego świadczenia poprzez rozsyłanie wezwań do zapłaty.

Przedawnienie

To data, po upływie której dłużnik nie będzie miał prawa dochodzić niespłaconego długu. Np. roszczenia z tytułu niezapłaconych faktur przedawniają się po upływie 2 lat (art. 554 Kodeksu cywilnego).

Twarda windykacja

Działania mające na celu odzyskanie długu, najczęściej z wykorzystaniem drogi sądowej.

Uznanie długu

Wykonie przez dłużnika na rzecz wierzyciela czynności wskazujących na chęć spłaty zadłużenia lub też działania, jakie mają na celu przyznanie się do długu. Uznanie długu przerywa bieg terminu przedawnienia.

Wierzyciel

Osoba, której należy się świadczenie, czyli mająca prawo do wierzytelności. Wierzycielem jest zatem ten, na rzecz którego dłużnik zobowiązany jest dokonać spłaty długu.

Wierzytelność

Jest swego rodzaju uprawnieniem do otrzymania należnego od zaciągającego zobowiązanie świadczenia.

Wierzytelność wymagalna

To taka, dla której upłynął już termin płatności.

Wierzytelność niewymagalna

To taka, dla której nie upłynął jeszcze termin płatności.

Windykacja

Słowo pochodzące z łaciny - vindicatio oznacza dochodzenie roszczeń. Czyli wszelkie działania, jakie są podejmowane w celu zaspokojenia roszczeń (odzyskania rzeczy/pieniędzy) wobec podmiotu, który winny jest je przekazać na rzecz innego podmiotu.

Zobowiązanie

To prawna relacja między wierzycielem a dłużnikiem. Świadczenie dłużnika, które jest należne wierzycielowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów