0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem – jak rozliczyć pieniądze przekazane na zbiórkę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sytuacja związana ze stanem epidemii koronawirusa w Polsce rozwijała się w dynamicznym tempie od początku 2020 roku. To czas odpowiedzialności i solidarności społecznej – również w kwestii wsparcia finansowego. Z tego powodu Fundacja Siepomaga zorganizowała zbiórkę na walkę z COVID-19, która miała na celu doposażyć szpitale w niezbędny sprzęt medyczny oraz środki ochrony.

W zbiórkę mogli zaangażować się zarówno przedsiębiorcy w ramach swoich działalności gospodarczych, jak i osoby prywatne, które nie prowadzą firm. W obu przypadkach powstaje jednak pytanie, jak taką darowiznę poprawnie rozliczyć. Odpowiadamy na nie poniżej i zachęcamy do wspomożenia naszej służby zdrowia!

Jak rozliczyć pieniądze przekazane na zbiórkę w ramach walki z koronawirusem?

Darowizny przekazane na rzecz organizacji realizującej cele pożytku publicznego nie mogą stanowić kosztu firmowego (jest to jeden z wyjątków wskazanych w art. 23 ustawy o PIT). Natomiast jeśli organizacja realizuje cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, to możliwe jest odliczenie przekazanej darowizny od dochodu w zeznaniu rocznym. Należy jednak pamiętać o limicie – suma odliczeń nie może przekraczać 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Darowizny przekazane w 2020 roku będą mogły zostać odliczone w zeznaniu rocznym PIT składanym za rok 2020.

Kto może odliczyć darowiznę?

Darowiznę od dochodu mogą odliczyć podatnicy składający zeznania PIT-36 i PIT-37, w załączniku PIT-O. Podobnych odliczeń, tyle że od przychodu (maksymalnie 6% jego wysokości), może dokonać przedsiębiorca korzystający z opodatkowania ryczałtem (za wyjątkiem karty podatkowej) – w zeznaniu PIT-28 i załączonym do niego PIT-O.

Odliczenia darowizny nie dokona natomiast przedsiębiorca korzystający z opodatkowania podatkiem liniowym i składający zeznanie PIT-36L. Tacy podatnicy odliczają wyłącznie darowizny przekazane na kształcenie zawodowe publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe.

Jakie dokumenty należy zgromadzić?

Nie wolno zapomnieć o odpowiednim udokumentowaniu darowizny pieniężnej. Aby móc dokonać jej odliczenia w zeznaniu rocznym, trzeba posiadać potwierdzenie wpłaty (w tytule przelewu można od razu wskazać cel darowizny). Warto przy tym zauważyć, że jeśli wykonując przelew, korzystamy z metody szybkich płatności (czyli z usług pośrednika typu DotPay czy PayU), urząd skarbowy może wymagać od nas dokumentu potwierdzenia otrzymania darowizny, wystawionego przez obdarowanego.

W praktyce oznacza to, że wpłacając darowiznę:

 • bezpośrednio na rachunek Fundacji – wystarczającym dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny jest wyciąg z rachunku bankowego;

 • poprzez pośrednika płatniczego – oprócz wyciągu bankowego należy posiadać potwierdzenie Fundacji o otrzymaniu darowizny, gdyż na dowodzie wpłaty widoczne są dane pośrednika płatności (PayU, Dotpay, PayPal lub Krajowy Integrator Płatności), a nie Fundacji, a także nie ma informacji o celu przekazania środków.

Dość częstą praktyką jest również zawieranie umowy darowizny dla celów dowodowych, nie jest to jednak element konieczny.

Na stronie Fundacji znajduje się informacja, że potwierdzenie wszystkich otrzymanych darowizn w formie pieniężnej jest wysyłane automatycznie do darczyńców na adres e-mail podany podczas przekazywania darowizny. Potwierdzenie to można w każdej chwili ponownie wygenerować na stronie: https://www.siepomaga.pl/zaswiadczenie.

Odliczenie darowizny od dochodu a jej cel

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, w tym na cele:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • działalności charytatywnej;

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej;

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 • ratownictwa i ochrony ludności;

 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 • inne.

Z powyższego wynika, że darowiznę na cele walki z koronawirusem można odliczyć od dochodu – przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% jego wysokości, a podatnik nie rozlicza się według podatku liniowego.

Jak wykazać ulgę z tytułu darowizny w załączniku PIT-O?

Darowizny przekazane organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego wykazuje się w PIT-O w części B. – Odliczenia od dochodu (przychodu) – w polu 11. (podatnik) i/lub 12. (małżonek).

Darowizna na rzecz walki z koronawirusemDodatkowo uszczegółowienie przekazanej darowizny należy zamieścić w części D. – Informacja o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych.Darowizna na rzecz walki z koronawirusem

W polu 1. trzeba wpisać nazwę fundacji, czyli Fundacja Siepomaga. W polu 2. (Kraj) należy wpisać Polska. Pole 3. – Kod kraju – to PL. Natomiast Kwotę darowizny przekazanej fundacji należy wpisać w polu 4. (podatnik) i/lub 5. (małżonek).

Wartość przekazanej darowizny z uwzględnieniem przysługującego limitu odliczenia trzeba następnie ująć w formularzu:

 • PIT-36 w części G. – Odliczenia od dochodu / zwolnienie – w polu 198. (podatnik) i/lub 199. (małżonek).

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem

 • PIT-28 w części D. – Odliczenia od przychodów – w polu 75.

Darowizna na rzecz walki z koronawirsem

 • PIT-37 w części E. – Odliczenia od dochodu – w polu 108. (podatnik) i/lub 109. (małżonek).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów