0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym jako sposób obniżenia dochodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z końcem roku przedsiębiorcy dokonują podsumowania uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów w celu ustalenia wysokości wypracowanego w danym roku dochodu lub ewentualnej straty. Jest to ostatni moment, aby skorzystać z ulg i odliczeń wykazywanych bezpośrednio w zeznaniu rocznym za miniony rok. Od 2019 roku podatnicy mogli po raz pierwszy skorzystać z odliczenia, jakim jest darowizna na kształcenie zawodowe uczniów. Sprawdźmy, jak powinna zostać wykazana przekazana darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym!

Komu przysługuje odliczenie, jakim jest darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym?

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw ustawodawca wskazuje, że „w związku z potrzebą dodatkowego wsparcia kształcenia zawodowego zaproponowano wprowadzenie zmian w przepisach podatkowych, które stworzą preferencje podatkowe dla przedsiębiorców (osoby prawne lub osoby fizyczne), przekazujących darowizny dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe i publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz publicznych centrów kształcenia zawodowego”. W związku z tym z nowego rodzaju odliczenia mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność bez względu na wybrany sposób opodatkowania. Oznacza to, że przekazana darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym może zostać wykazana zarówno przez:

 • przedsiębiorców, którzy opodatkowują dochody na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz podatkiem liniowym,
 • przedsiębiorców, którzy korzystają z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku przekazania darowizny na cele kształcenia zawodowego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie przysługuje prawo do odliczenia jej od dochodu w zeznaniu rocznym.

darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym

Darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym – warunki skorzystania z odliczenia

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o darowizny, które zostały przekazane na cele:

 • organizacji pozarządowych i działalności pożytku publicznego w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego m.in. pomocy społecznej, działalności charytatywnej czy ekologii i ochrony zwierząt,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy,
 • określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Wysokość podlegającej odliczeniu darowizny została ograniczona limitem 6% dochodu.
Przekazaną darowiznę na rzecz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu można odliczyć w zeznaniu rocznym za 2020 rok i późniejszych.

Publiczne szkoły, na rzecz których podatnicy mogą przekazywać darowizny, które podlegają odliczeniu w zeznaniu rocznym to:

 • szkoła artystyczna,
 • pięcioletnie technikum,
 • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
 • dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
 • szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Przykład 1.

Pan Łukasz w trakcie 2022 roku postanowił wesprzeć lokalną szkołę artystyczną, przekazując darowiznę na jej rzecz w wysokości 3000 zł. W 2022 roku wartość wypracowanego dochodu przez pana Łukasza to kwota 60 000 zł. W jakiej wysokości może zostać wykazana darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym?

W pierwszej kolejności należy obliczyć wysokość limitu darowizny, jaka może zostać odliczona od dochodu pana Łukasza, czyli 3600 zł (60 000*6%). Pan Łukasz w trakcie roku przekazał na rzecz szkoły darowiznę w wysokości 3000 zł, co oznacza, że w zeznaniu rocznym będzie mógł wykazać całą wartość przekazanej darowizny, ponieważ nie przekroczyła ona wysokości limitu.

Oprócz obowiązującego limitu odliczenia z tytułu przekazanej darowizny na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym ustawodawca wprowadził dodatkowe ograniczenie. Zgodnie z art. 26 ust. 6ea przedmiotem darowizny na rzecz szkoły mogą być wyłącznie materiały dydaktyczne lub środki trwałe, które nie są starsze niż 12 lat. Co więcej, przekazane materiały dydaktyczne oraz środki trwałe muszą być kompletne i zdatne do użytku.

Przykład 2.

Pan Aleksander przekazał w 2022 roku na rzecz pięcioletniego technikum w darowiźnie wyposażenie jednej z sal dydaktycznych w postaci stołów i krzeseł. Wartość przekazanej darowizny to 15 000 zł. Okazało się, że w transporcie uszkodzeniu uległa część krzeseł o wartości 198 zł. W jakiej wysokości pan Aleksander może odliczyć przekazaną darowiznę na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym?

W związku z tym, że warunkiem uprawniającym do skorzystania z odliczenia od dochodu przekazanej darowizny jest kompletność i zdatność do użytku, uszkodzone krzesła nie mogą zostać uwzględnione w wysokości odliczonej darowizny. Oznacza to, że odliczeniu podlegać może wyłącznie 14 802 zł. Jeżeli pan Aleksander w 2022 roku uzyska dochód w wysokości 246 700 zł, przekazana darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym będzie pomniejszać dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości 14 802 zł.

Odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym podlega wyłącznie darowizna, która nie została:
- uprzednio zwrócona,
- uprzednio odliczona od dochodu,
- odliczona od przychodu (w przypadku rozliczenia ryczałtem).

Jak udokumentować wykazaną w zeznaniu rocznym darowiznę na rzecz szkoły?

Aby możliwe było odliczenie od dochodu darowizny na rzecz szkoły, podatnik ma obowiązek prawidłowego udokumentowania jej przekazania. Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT wysokość przekazanej darowizny ustalana jest na podstawie:

 • dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny,
 • oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Brak powyższych dokumentów wyklucza prawo skorzystania z odliczenia, ponieważ w zeznaniu rocznym należy wykazać zarówno wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny, jak i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (w tym przypadku szkoły kształcenia zawodowego).

Przykład 3.

Pan Jan przekazał w darowiźnie materiały dydaktyczne na rzecz szkoły kształcenia zawodowego w kwocie 500 zł. Wysokość darowizny nie przekroczyła limitu 6% wypracowanego w trakcie roku dochodu, a przekazane materiały były kompletne i zdatne do użytku. Podczas sporządzania zeznania rocznego pan Jan zorientował się, że zgubił podpisane oświadczenie szkoły o przyjęciu darowizny. Czy w związku z tym może skorzystać z odliczenia w zeznaniu rocznym?
W związku z tym, że pan Jan nie spełnił warunku formalnego uprawniającego do skorzystania z odliczenia, przekazana darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym nie może zostać wykazana pomimo tego, że jej wartość mieści się w wysokości limitu odliczenia.

Darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym – jak wykazać?

Podatnicy, którzy spełniają wszystkie warunki do skorzystania z odliczenia przekazanej darowizny na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym muszą wypełnić dodatkowy załącznik PIT-O. W części B. w pkt 1 Darowizny przekazane publicznym szkołom na cele kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy w poz. 17 należy wprowadzić wartość darowizny, która podlega odliczeniu.

darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym

Suma wartości przekazanych darowizn wykazanych w części B w punkcie 1 załącznika PIT-O nie może przekroczyć wysokości 6% dochodu z zeznania rocznego.
Dodatkowo należy uzupełnić część D załącznika PIT-O, w której podawane są dane obdarowanego oraz faktyczna wartość przekazanej darowizny.

darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym

Wykazana w PIT-O darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym będzie ujęta w różnych pozycjach w zależności od rodzaju formularza.

W przypadku PIT-36 odliczenie od dochodu z tytułu przekazanej darowizny powinno zostać wykazane w części G w poz. 224 (jeśli występujemy jako podatnik) lub 225 (jeśli występujemy jako małżonek).

darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym

W przypadku PIT-36L odliczenie od dochodu z tytułu przekazanej darowizny powinno zostać wykazane w części F w poz. 42.

darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym

W przypadku PIT-28 odliczenie od przychodu z tytułu przekazanej darowizny powinno zostać wykazane w części E.1. w poz. 98.

darowizna na rzecz szkoły w zeznaniu rocznym

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów