0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dochody do opodatkowania w CIT estońskim – jak je ustalić i kiedy zapłacić podatek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku spółek korzystających z tradycyjnego opodatkowania dochodem do opodatkowania jest różnica między przychodami a kosztami. Zaliczkę na podatek odprowadza się na bieżąco, czyli miesięcznie lub kwartalnie, a na koniec roku podsumowuje się wyliczenia ostatecznie w zeznaniu rocznym. W przypadku CIT estońskiego mamy całkowicie inny model rozliczania się z podatku od dochodów spółki, zależny m.in. od tego, w jaki sposób wspólnicy podzielą wypracowany przez spółkę zysk. Sprawdzamy, jakie wyróżnia się dochody do opodatkowania w CIT estońskim!

Sposoby na podział zysku – dystrybucja

Celem każdej działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysku, czyli w uproszczeniu mówiąc, nadwyżki przychodów nad kosztami. W spółkach kapitałowych zysk określany jest w momencie sporządzenia sprawozdania finansowego spółki. W tym zakresie należy pamiętać o dwóch krańcowych datach wynikających wprost z przepisów ustawy o rachunkowości:

 • zwykle do 31 marca – termin na sporządzenie sprawozdania

Art. 52 ust. 1 – „Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy”;

 • zwykle do 30 czerwca – termin na zatwierdzenie sprawozdania

Art. 53 ust. 1 – „Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego”.

Terminy te mogą być przesuwane odrębnymi przepisami np. z powodu stanu pandemii.

Po ustaleniu i zatwierdzeniu wysokości zysku osiągniętego za dany rok obrotowy następuje jego podział, czyli rozdysponowanie go na określone cele, jakimi mogą być:

 • wypłata dywidendy;
 • kapitał zapasowy;
 • kapitały rezerwowe;
 • pokrycie straty netto z lat ubiegłych;
 • podwyższenie kapitału zakładowego.

Rozdysponowane dochody do opodatkowania w CIT estońskim

W przypadku CIT estońskiego dochód nie jest na bieżąco opodatkowywany (nie płaci się zaliczek na CIT ani też nie występuje konieczność zapłaty podatku od dochodów w zeznaniu rocznym). Kiedy zatem należy rozpoznać dochody do opodatkowania w CIT estońskim a tym samym uiszcza się CIT estoński? Przepisy dotyczące CIT estońskiego wyróżniają trzy zdarzenia, które powodują konieczność opłacenia podatku od dochodu. Pierwszym jest przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy wspólnikom. Drugim przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych. Trzecim rozdysponowanie dochodu z tytułu zysku netto. W praktyce oznacza to, że jeżeli podział zysku zostanie rozdysponowany np. na kapitał zapasowy, to podatek CIT estoński nie wystąpi. Potwierdza to pismo z 20 października 2021 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.244.2021.4.MZA:

„[...] Należy podkreślić, że pojęciem, które ma istotne znaczenie dla ustalenia przedmiotu opodatkowania ryczałtem jest natomiast „dochód z tytułu podzielonego zysku”. Definicję tego pojęcia zawiera art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku).

Jak wynika z art. 28c pkt 4 ustawy o CIT, „zysk netto” oznacza zysk netto ustalany na podstawie przepisów o rachunkowości. Zysk ten podlega opodatkowaniu – w okresie opodatkowania ryczałtem – tylko wówczas, gdy uchwałą o jego podziale został przeznaczony do wypłaty udziałowcom lub akcjonariuszom. Jeżeli więc uchwała o podziale zysku przewiduje przekazanie zysku na kapitał zapasowy spółki, to taki „podział” zysku nie powoduje opodatkowania ryczałtem – nie jest to bowiem „zysk podzielony” w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT. W efekcie Wnioskodawca nie będzie uwzględniał jego wartości w podstawie opodatkowania, o której mowa w art. 28n ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. [...]”.

Warianty wypłat zysków i nie tylko

CIT estoński co do zasady odracza opodatkowanie do momentu wypłaty zysków. Co i kto decyduje zatem o formie i momencie tej wypłaty?

Podejmowanie uchwał o podziale zysku

Uchwała o podziale zysku podejmowana jest przez wspólników spółki. Niezbędne jest w tym celu sporządzenie sprawozdania finansowego spółki za dany rok obrotowy oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu (najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego).

Po zatwierdzeniu sprawozdania uchwałę o podziale zysku podejmuje więc również zwyczajne zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy spółki. Podpisywana jest ona przez wspólników lub co najmniej przez przewodniczącego zgromadzenia oraz protokolanta, a wówczas dołącza się listę obecności wspólników i akcjonariuszy, którzy brali udział w zgromadzeniu.

Czy trzeba podjąć uchwałę o podziale zysku?

Tak, co do zasady podjęcie uchwały o podziale zysku jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu spółek handlowych.

Art. 231 § 2. Kodeksu spółek handlowych:

„Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
 3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków”.

Co w przypadku, gdy spółka osiągnęła stratę?

Jeżeli spółka osiągnie za dany rok stratę, to oczywiście podział zysku nie występuje, jak i nie wystąpi podatek CIT estoński z tytułu wypłaty z zysku, bowiem taka wypłata nie będzie miała miejsca.

Jak można podzielić zysk?

Najczęściej zysk dzielony jest na:

 • wypłatę dywidendy;
 • kapitał zapasowy;
 • kapitały rezerwowe;
 • pokrycie straty netto z lat ubiegłych;
 • podwyższenie kapitału zakładowego.

Wypłata zysku – czyli dywidenda

Przy decyzji o wypłacie z zysku na rzecz wspólników powstaje dywidenda, czyli wynagrodzenie wspólnika za udzielenie kapitału spółce. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów przez nich posiadanych. Umowa spółki może jednak uwzględniać uprzywilejowanie wybranych wspólników w zakresie dywidendy – wówczas pierwszeństwo podziału wyznaczają zapisy umowy.

Ile razy w roku można wypłacić dywidendę?

W uchwale wspólników zawiera się zwykle termin wypłaty dywidendy – może być ona wypłacona jednorazowo, jak również w transzach, np. miesięcznych czy kwartalnych.

Jaki jest termin wypłaty dywidendy?

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy (dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, a jeżeli uchwała wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku).

Ile zysku można przeznaczyć na dywidendę?

Dywidenda nie może przybierać formy całkowcie dowolnie ustalonej kwoty. Jest ona podziałem zysku, stąd podstawowym ograniczeniem jej wielkości jest wysokość wypracowanego zysku. Nie można wypłacić dywidendy wyższej niż wypracowany przez spółkę zysk, co określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Art. 192 Kodeksu spółek handlowych:

„Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe”.

Czy firma może nie wypłacić dywidendy?

Tak, to wspólnicy decydują o tym, jak dzielą zysk – od ich uchwały o podziale zysku zależy, czy dywidendy za dany rok będą wypłacane, czy np. całość zysku pokryje straty z lat ubiegłych lub zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Zatrzymanie zysku

Przy podziale zysku wspólnicy mogą uznać, że jego część bądź też całość chcą zatrzymać. Zwykle odbywa się to w postaci przekazania zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki. Skutkuje to brakiem wypłaty zysku, a zatem nie powstaje tutaj obowiązek odprowadzania CIT estońskiego w stosunku do tej zatrzymanej w spółce części lub całości zysku.

Zaliczki na poczet dywidendy

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością daje możliwość, by upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Warunkami, które muszą być spełnione łącznie do wypłaty zaliczki na dywidendę, są zatem:

 • możliwość takiego działania uregulowana w umowie spółki lub jej statucie;
 • posiadanie przez spółkę środków na wypłatę zaliczki.

Wypłata zaliczki jest wypłatą zysku, więc będzie powodowała obowiązek podatkowy na gruncie CIT estońskiego.

Czym są ukryte zyski i czy stanowią źródło opodatkowania CIT estońskim?

Założeniem mechanizmu CIT estońskiego jest odroczenie opodatkowania dystrybuowanego zysku do dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu go i wypłat równoważnych takiej dystrybucji. Dlatego też poza dywidendą opodatkowane będą również inne, alternatywne w stosunku do dywidendy, świadczenia dokonywane na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi wspólnikami – są to tzw. ukryte zyski.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 28m ust. 3 definiuje ukryte zyski, wymieniając ich przykłady (katalog otwarty – co oznacza, że w praktyce mogą wystąpić inne sytuacje, które będą traktowane jako ukryte zyski).

Art. 28m ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

„Przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

 1. kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;
 2. świadczenia wykonane na rzecz:
  1. fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,
  2. trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 3. nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;
 4. nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;
 5. wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;
 6. równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;
 7. darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
 8. wydatki na reprezentację;
 9. dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;
 10. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;
 11. zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;
 12. świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce”.

Przepisy definiują również, jakich zdarzeń nie traktujemy jako ukryty zysk, a mianowicie ukrytym zyskiem nie będą:

 1. wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, a także przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych; przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej; przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej), uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  3. przedsiębiorstwa w spadku, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej – w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów wyżej wymienionych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;
 2. wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:
  1. w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej – co udowodnić musi podatnik, czyli m.in. chodzi na przykład o obowiązek prowadzenia kilometrówki dla aut używanych przez wspólników spółki,
  2. w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;
 3. kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą źródłem opodatkowania

Poza wymienionymi już tytułami opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, czyli CIT estońskim, naliczenie tego typu podatku dokonywane powinno być również dla tej części potencjalnie uzyskiwanego dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością. Ustawodawca nie wymienił tu jednak wprost katalogu stanowiącego dochody do opodatkowania w CIT estońskim w ramach takich wydatków, stąd przy ich definiowaniu należy opierać się głównie na celu: to znaczy jeżeli jest inny niż stricte firmowy, jak np. używanie przez pracowników aut firmowych również do użytku prywatnego.

Takie stanowisko przedstawia interpretacja indywidualna z 20 września 2022 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.628.2022.1.AK, wyjaśniając:

„Kwestia, w jakiej wysokości opodatkowaniu ryczałtem podlegają te wydatki, została precyzyjnie określona w odniesieniu do ukrytych zysków. Zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy CIT do ukrytych zysków należy zaliczyć 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Mając zatem na uwadze treść art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy CIT, podobieństwo, jakie cechuje ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i brak szczegółowych przepisów odnośnie sposobu ustalania, w jakiej wysokości należy zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydatki związane z użytkowaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych przez pracowników Spółki niebędących udziałowcami, należy per analogiam zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50%.

W świetle powyższego, wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników Spółki (niebędących udziałowcami) do celów mieszanych należy zaliczyć do dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50% tych wydatków i opodatkować ryczałtem”.

Nieujawnione operacje gospodarcze

Dochody do opodatkowania w CIT estońskim to również nieujawnione operacje gospodarcze. Pod tym pojęciem należy rozumieć takie zdarzenia gospodarcze, które pomimo obowiązku ich wykazania nie zostały ujęte na czas (czyli do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane) w prowadzonych księgach.

Co ciekawe, zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów do nieujawnionych operacji zalicza się zarówno niezaksiegowane faktury przychodowe, jak i niezaksięgowane faktury kosztowe – co budzi kontrowersje, ale nie podlegało jeszcze ocenie w postaci wyroku prawomocnego sądu.
 

Jeżeli zatem podatnik popełni błąd polegający na nieujawnieniu operacji gospodarczej zaistniałej w spółce i nie zdąży tego błędu skorygować do końca marca roku kolejnego, to obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie w roku podatkowym, w którym te przychody lub koszty powinny zostać ujęte.

Podstawa opodatkowania

Podsumowując obowiązek podatkowy w CIT estońskim, należy podkreślić, co stanowi przedmiot opodatkowania oraz jak ustalić podstawę opodatkowania.

Przedmiot opodatkowania

Podstawa opodatkowania

zysk netto osiągnięty w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółki w części, w jakiej został przeznaczony na wypłatę dywidendy

suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto

zysk netto osiągnięty w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółki w części, w jakiej został przeznaczony na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem

ukryte zyski

suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku

wydatki niezwiązane z działalnością

dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku

dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku – osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego

suma zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem

dochód z tytułu zysku netto – osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończono opodatkowanie ryczałtem

Dodatkowo przedmiotem opodatkowania w CIT estońskim mogą być:

Przedmiot opodatkowania

Podstawa opodatkowania

dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, czyli niewykazanych transakcji w danym roku obrotowym

kwota nieujawnionych operacji gospodarczych

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów

kwota dopłat

odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę

kwota odsetek

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki

wysokość zysku wynikająca z podziału

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce

wysokość wypłaconych świadczeń

Terminy płatności podatku

Przedmiot opodatkowaniaTermin zapłaty podatku
podzielony zysk (w tym przeznaczony na dywidendy) i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie stratzwykle do 20 lipca, a w praktyce do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku
zaliczka na dywidendę

do końca 2022 roku: do 20 lipca 

→ np. spółka opodatkowana estońskim CIT podjęła w październiku 2022 roku uchwałę o zaliczkowym podziale zysku za 2022 rok. Termin zapłaty CIT estońskiego upływa 20 lipca 2022 roku (konieczność zapłaty odsetek);

od roku 2023: do 31 marca roku następującego po tym, w którym podjęto uchwałę o wypłacie zaliczki

→ np. spółka opodatkowana estońskim CIT podjęła w październiku 2023 roku uchwałę o zaliczkowym podziale zysku za 2023 rok. Termin zapłaty CIT estońskiego upływa 31 marca 2024 roku

rozdysponowany dochód z tytułu zysku netto

do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, nie później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji

→ np. spółka opodatkowana estońskim CIT podjęła w październiku 2023 roku uchwałę o zaliczkowym podziale zysku za 2023 rok. Termin zapłaty CIT estońskiego upływa 31 marca 2024 roku

ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarcządo 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku bądź wykonano świadczenie
zmiana wartości składników majątkudo 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego
dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczychzwykle do 31 marca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane

Stawki podatku

W przypadku CIT estońskiego wyróżniamy dwie stawki podatku: 10% i 20% zależne od statusu podmiotu:

Status podmiotu

Stawka CIT estońskiego

Mali podatnicy 

10%

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej

10%

Pozostali podatnicy

20%

Efektywna stawka podatku CIT estoński – czyli suma obciążeń:

Status podmiotu

Efektywna stawka CIT estońskiego

Mali podatnicy 

20%, na które składa się: 10% CIT estońskiego i 10% PIT od dywidendy 

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej

20%, na które składa się: 10% CIT estońskiego i 10% PIT od dywidendy 

Pozostali podatnicy

25%, na które składa się:
20% CIT estońskiego i 5% PIT od dywidendy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów