0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypłata dywidendy dla zagranicznej spółki a certyfikat rezydencji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Certyfikat rezydencji zagranicznych osób prawnych to zaświadczenie wydawane przez właściwy organ administracji skarbowej państwa siedziby tej osoby prawnej. Dla polskiego podatnika jest on niezbędny w celu prawidłowego rozliczenia ewentualnego dochodu osiąganego przez zagraniczną osobę prawną, z tytułu m.in. wypłaconej na jej rzecz dywidendy przez polskiego podatnika. Jednym z tego typu przychodów są wypłacone dywidendy na rzecz zagranicznej spółki kapitałowej będącej udziałowcem w polskim podmiocie. Wypłata dywidendy dla zagranicznej spółki - na co winien zwrócić uwagę polski podmiot? Odpowiadamy w artykule!

Osoby prawne o ograniczonym i nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce

Osoby prawne – podatnicy osiągający dochody w Polsce, posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Oznacza to, że całość swoich uzyskanych dochodów na terytorium RP opodatkują według polskiego prawa podatkowego.

Jeżeli jednak osoby prawne będące podatnikami nie posiadają na terytorium RP ani siedziby, ani zarządu, będą wówczas podlegać tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, co oznacza, że na terytorium RP opodatkują jedynie dochody, które osiągnęli w Polsce.

W przypadku wątpliwości w ustaleniu, w jakim kraju, jakie dochody winne być opodatkowane, osoby prawne mają obowiązek złożyć wniosek o wydanie tzw. certyfikatu rezydencji. Dokument ten to zaświadczenie potwierdzające, które państwo jest państwem właściwym dla nieograniczonego obowiązku opodatkowania wszystkich osiąganych dochodów (w danym państwie). Zatem certyfikat rezydencji będzie zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych (podatku dochodowego od osób prawnych CIT) wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Są jednak sytuacje, kiedy podatnik będzie zobowiązany do przedłożenia certyfikatu rezydencji do właściwej administracji skarbowej. Okoliczności te zaprezentowano w poniższej tabeli.

Obowiązek przedłożenia certyfikatu rezydencji przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Lp.

Opis okoliczności

1.

Przeniesienie siedziby firmy (składników majątku)

2.

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych

3.

Odroczenie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych

4.

Rozłożenie zobowiązania lub zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych na raty

5.

Złożenie zeznań rocznych w państwie, w którym osoba prawna podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

6.

Wystąpienie innych okoliczności

Należy podkreślić, że sposób (stawkę) opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium RP przez osoby prawne o nieograniczonym obowiązku podatkowym oraz przez osoby prawne o ograniczonym obowiązku podatkowym, określa się nie tylko z certyfikatem rezydencji, lecz także z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dochody uzyskiwane w Polsce przez osoby prawne nieposiadające na terytorium RP siedziby lub zarządu

Osoby prawne – podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu (nierezydenci polscy), podlegają (ograniczonemu) obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terenie Polski.

Typy dochodów osiąganych przez polskich nierezydentów – osoby prawne

Lp.

Przychody (dochody) z:

1.

wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład

2.

położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości

3.

dopuszczonych do publicznego obrotu w Polsce na rynku regulowanym (giełda papierów wartościowych) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, w tym przychody uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających

4.

tytułu przeniesienia:

 • własności udziałów (akcji) w spółce;

 • ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;

 • tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej;

 • praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw w osobie prawnej

– jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów powyższych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości

5.

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej

6.

niezrealizowanych zysków

7.

tytułu należności regulowanych, stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Tego typu przysporzeniami są przychody (dochody) z:

 • dywidend oraz inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP;

 • odsetek;

 • praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (czyli know-how);

 • opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium RP;

 • świadczeń usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

 • tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych;

 • uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie, z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera

Warto dodatkowo wyjaśnić, że przez zagraniczny zakład należy rozumieć:

 • stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych;
 • plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa;
 • osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli ma ona pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

– chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest RP, stanowi inaczej.

Słowo o umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania reguluje sposób opodatkowania dochodów osiąganych przez podatnika w drugim kraju, z którym umowa ta jest zawarta w kwestii:

 1. Stawki podatku,
 2. Proporcji opodatkowania dochodów w jednym i w drugim kraju,
 3. Opodatkowania dochodów tylko w jednym albo tylko w drugim kraju,
 4. Zastosowania zwolnienia z opodatkowania w jednym albo w drugim kraju,
 5. Zastosowania zaniechania poboru podatku.

Oprócz tego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje, do jakiego typu dochodu znajdują zastosowanie regulacje opodatkowania zawarte w danej umowie. 

Wypłata dywidendy dla zagranicznej spółki z UE lub EOG

Spółki z ograniczoną odpowiedzialność mogą posiadać zróżnicowaną strukturę udziałowców. Efekt – udziałowcami w polskich spółkach są nie tylko osoby fizyczne i prawne z Polski, lecz także z zagranicy.

W sytuacji, gdy polska spółka z o.o. zamierza wypłacać dywidendę zagranicznemu udziałowcowi będącemu zagraniczną spółką kapitałową, kluczowym aspektem jest pozyskanie od niego certyfikatu rezydencji podatkowej.

Drugą kwestią jest analiza właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy RP a krajem siedziby zagranicznej spółki kapitałowej. To jednak nie wszystko.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności m.in. z dywidend do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku, zwolnienia z podatku lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. 

Warto przy tej okazji zbadać limity wypłat na podstawie art. 26 ust 1c ustawy o CIT w aspekcie skorzystania z ewentualnego zwolnienia z podatku dochodowego. 

Przepis, który mówi, że gdy łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT (odsetki, różnego rodzaju usługi, opłaty) oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT (dywidendy), wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie przekroczy kwoty 2 000 000 zł – osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat powyższych rodzajów należności (w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4), stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów pod warunkiem udokumentowania przez zagraniczną spółkę mającą siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 1. Miejsca siedziby dla celów podatkowych zagranicznej spółki – uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
 2. Istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednak zgodnie z art. 22 ust. 4 zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (m.in. wypłacone dywidendy) z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach w spółkach komandytowych, komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie warunki zaprezentowane w poniższej tabeli.

Zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku wypłaty dywidendy

Lp.

Uwarunkowania

1.

Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP

2.

Uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania

3.

Spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1

4.

Spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania

Ponadto powyższe zwolnienie będzie miało zastosowanie, jeżeli zagraniczna spółka kapitałowa uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zysku polskiej spółki z o.o. posiada udziały (akcje) w polskiej spółce z o.o. wypłacającej te należności w wysokości nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale polskiej spółki nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Konkludując i uwzględniając wszystkie powyższe uregulowania, polska spółka z o.o., która chce skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy, powinna spełnić wszystkie poniższe uwarunkowania:

 1. Polska spółka z o.o. wypłacająca dywidendą musi mieć siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
 2. Zagraniczna spółka kapitałowa będąca udziałowcem w polskiej spółce z o.o. musi posiadać siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także podlegać w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. Zagraniczna spółka kapitałowa będąca udziałowcem w polskiej spółce z o.o. musi posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale polskiej spółki z o.o.;
 4. Zagraniczna spółka kapitałowa będąca udziałowcem w polskiej spółce z o.o. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 5. Zagraniczna spółka kapitałowa uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zysku polskiej spółki z o.o. posiada udziały (akcje) w polskiej spółce z o.o. wypłacającej te należności w wysokości nie mniejszej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale polskiej spółki nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów