Poradnik Przedsiębiorcy

Faktoring zamiast kredytu?

Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług faktoringowych. Stanowią one formę bieżącego finansowania, która daje szansę na szybkie pozyskanie niezbędnych środków. Po stronie faktora, czyli strony finansującej, stoją najczęściej banki lub wyspecjalizowane instytucje finansowe, które nabywają oraz obsługują wierzytelności przedsiębiorcy z tytułu jego transakcji z dostawcami.

Czym dokładnie jest faktoring?

Krótko mówiąc, faktoring to usługa finansowa, która polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności z odroczonym terminem płatności, powstałych ze sprzedaży towarów i usług. Firma faktoringowa odkupuje od klienta faktury z odroczonym terminem płatności i przekazuje na jego konto gotówkę, stanowiącą większą część (często około 80 proc.) odkupionych należności. Pozostała wartość odkupionych faktur zostaje wypłacona, gdy klient zapłaci za usługę.

Często, oprócz finansowania, faktor świadczy również usługi dodatkowe - weryfikuje wiarygodność odbiorców, sprawdza ich wypłacalność, zarządza należnościami (czyli dba o to, by spływały one na czas), prowadzi rejestr faktur czy ewidencję księgową płatności, a także odzyskuje przeterminowane wierzytelności.

Można pokusić się na stwierdzenie, iż faktoring stanowi alternatywę dla kredytu bankowego, pozwala bowiem na pozyskanie środków pieniężnych dających szansę na swobodne zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa. Jednak, czy zawsze jest bardziej opłacalny niż tradycyjna forma finansowania oferowana przez banki?

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

W przeciwieństwie do kredytu, przy faktoringu nie jest sprawdzana zdolność finansowa faktoranta (przedsiębiorcy). Ocenie podlega natomiast kondycja dłużnika. Oznacza to, iż o pomoc faktora może zabiegać również firma, która znalazła się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, co nie jest możliwe w przypadku tradycyjnego finansowania przez instytucję bankową.

Co więcej, przed decyzją o przejęciu wierzytelności przedsiębiorstwa, firma faktoringowa sprawdza wypłacalność dłużnika. Informacje z takiej oceny mogą okazać się przydatne dla faktoranta przy podejmowaniu (lub nie) dalszej współpracy z danym kontrahentem.

Zaletą faktoringu jest brak ustanawiania jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń oraz możliwość późniejszego zwiększenia finansowania. Dodatkowo, spółki z usług faktora mogą korzystać sezonowo, w okresach kiedy rośnie zapotrzebowanie na wolne środki pieniężne w związku z np. cyklem sprzedaży.

Jakie są minusy faktoringu?

Jedną z wad faktoringu jest fakt, iż nie jest on przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorstw. Staje się opłacalny wyłącznie w przypadku długookresowych kontraktów, w ramach których kontrahenci mają zapewnione długie terminy płatności, co zdecydowanie spowalnia przepływy pieniężne. Faktor z pewnością nie będzie zainteresowany wykupieniem pojedynczej faktury, z dość krótkim terminem płatności.

Kolejnym minusem jest koszt faktoringu, który czasami może okazać się wyższy, niż w przypadku kredytu o porównywalnej wartości. Składają się na niego zazwyczaj: prowizja przygotowawcza, odsetki z tytułu finansowania wierzytelności, opłata faktoringowa związana z administrowaniem wierzytelnościami. W sytuacji, gdy faktorant ma niskie marże, koszty finansowania będą miały dla niego decydujące znaczenie.

Podsumowując, faktoring może stanowić alternatywę dla kredytu w ściśle określonych sytuacjach. Jest on skierowany do przedsiębiorstw posiadających stałych odbiorców, które mogą wykazać się znaczną wartością obrotów z tytułu ich obsługi.