0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gwarancja Biznesmax - jak otrzymać bezpłatną gwarancję spłaty kredytu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Gwarancja Biznesmax stanowi zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie określonym w umowie kredytowej. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić kredytu z własnych środków, dokonuje tego gwarant ze środków Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). To bardzo uproszczony opis produktu, po który przedsiębiorcy prowadzący projekty innowacyjne lub ekologiczne bardzo często sięgają. Liczby nie mogą kłamać. Z danych przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (stan na 31 grudnia 2022 roku) wynika, że udzielono już 1903 gwarancje, które zabezpieczyły 6,118 mld zł kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców. Co stoi za atrakcyjnością gwarancji Biznesmax z dotacją?

Gwarancja Biznesmax - jakie są warunki jej udzielenia?

Gwarancja Biznesmax skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie podmioty spełniające to kryterium mogą ubiegać się o wsparcie. Z programu może skorzystać firma, która prowadzi działalność lub inwestycję o charakterze innowacyjnym – wariant pierwszy, lub projekt o charakterze innowacji proekologicznej – wariant drugi. O wyborze konkretnego wariantu otrzymania gwarancji oraz rodzaju pomocy publicznej (pomoc de minimis czy regionalna pomoc inwestycyjna) decyduje przedsiębiorca w momencie składania wniosku o gwarancję wraz z wnioskiem kredytowym.

Bank Gospodarstwa Krajowego szczegółowo określił 17 kryteriów dostępu dla wariantu pierwszego oraz 10 kryteriów dla wariantu drugiego. Przedsiębiorca musi potwierdzić spełnienie przynajmniej jednego z nich. Decydując się na wariant pierwszy, można powołać się m.in. na: zgłoszenie lub posiadanie prawa do patentu, posiadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego albo lokatora parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości, przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego, stworzenie nowego produktu, nawiązanie współpracy z inwestorami Venture Capital, wzrost wydatków na innowacje w ciągu ostatnich 3 lat czy też wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych towarów, procesów lub usług. Z kolei przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać środki na inicjatywę o charakterze ekologicznym, w przypadku wariantu drugiego muszą udowodnić, że zabezpieczony kredyt pozwoli im sfinansować na przykład: elektromobilność, odnawialne źródła energii, magazyny energii, systemy odzyskiwania surowców, systemy pozwalające na produkcję paliw alternatywnych, termomodernizację nieruchomości czy też projekty wspomagające prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego.

Gwarancja Biznesmax - jaki kredyt można zabezpieczyć?

Jeżeli wiemy już, jakie podmioty i na jakich warunkach mogą skorzystać z gwarancji Biznesmax, należy przeanalizować parametry tego produktu. Po pierwsze gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych prowizji za jej udzielenie. Zakres gwarancji wynosi do 80% kapitału kredytu, a jej maksymalna kwota to 2,5 mln euro na okres do 20 lat. Wyjątek stanowi kredyt obrotowy odnawialny (w tym również kredyt obrotowy na rachunku bieżącym), który może być objęty gwarancją na okres do 39 miesięcy. Zabezpieczenie gwarancji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi weksel in blanco. Wsparcie udzielone przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną: pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną. 

Gwarancja Biznesmax- jak uzyskać dotację na spłatę odsetek? 

Niewątpliwą zaletą gwarancji Biznesmax jest możliwość uzyskania zwrotu części zapłaconych odsetek od kredytu. Udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu następuje na wniosek przedsiębiorcy składany w banku kredytującym i mieści kredyty objęte gwarancją do 31 grudnia 2023 roku. Aby przedsiębiorca mógł otrzymać dotację w formie dopłaty na spłatę odsetek, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • projekt finansowany ze środków kredytu został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego;
 • kredyt objęty gwarancją Biznesmax został wykorzystany na:
  • sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu – dotyczy kredytu z gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną,
  • finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu – dotyczy kredytu inwestycyjnego oraz nieodnawialnego obrotowego z gwarancją stanowiącą pomoc de minimis,
  • finansowanie bieżącej działalności – dotyczy kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19;
 • nastąpiła spłata kredytu lub kredyt na dzień złożenia wniosku był w sytuacji regularnej.

Dopłata do oprocentowania kredytu może obejmować okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją Biznesmax. Wysokość dopłaty jest obliczana od wypłaconej kwoty kapitału kredytu za każdy rok okresu kredytowania objętego dopłatą według rocznych stawek, które wynoszą odpowiednio:

 • 5% – dla kredytów objętych gwarancją do 31 grudnia 2021 roku;
 • 8% – w pierwszym roku kredytowania i 4% przez kolejne 2 lata dla kredytów objętych gwarancją od 1 stycznia 2022 roku. 

Bank kredytujący przy ustalaniu warunków kredytu określa je w taki sposób, aby nie były one dla przedsiębiorcy mniej korzystne od warunków dostępnych bez wykorzystania dopłaty do oprocentowania. Należy również pamiętać, że kwota dopłaty nie może być wyższa niż kwota odsetek zapłaconych przez przedsiębiorcę za okres objęty wnioskowaną dopłatą. W celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania koszty objęte dopłatą do oprocentowania kredytu nie mogą być finansowane poprzez inne wsparcie pochodzące ze środków Unii Europejskiej.

Co zmieniło się w gwarancji Biznesmax po pandemii COVID-19? 

Celem projektu, który przyświecał twórcom gwarancji Biznesmax, było wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP z uwzględnieniem firm efektywnych ekologicznie. W odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną COVID-19, a następnie agresją Rosji na Ukrainę, wprowadzono zasadnicze zmiany w produkcie. Przede wszystkim przedsiębiorcy zyskali możliwość objęcia gwarancją (która stanowi pomoc de minimis) również kredytów płynnościowych, tj. kredytu obrotowego nieodnawialnego, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Kredyty płynnościowe nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i są uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych. Kolejne ułatwienie stanowi brak konieczności przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis. Nie obowiązuje wówczas katalog kosztów kwalifikowanych, a kredyt udzielany jest na podstawie procedur banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu. 

Jak wygląda procedura ubiegania się o gwarancję Biznesmax z dotacją?

Gwarancja Biznesmax udzielana jest przy współpracy z bankiem kredytującym. Przedsiębiorca należący do sektora MŚP razem z wnioskiem o kredyt składa:

 1. wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach:
 • portfelowej linii gwarancji FG POIR – pomoc de minimis,
 • portfelowej linii gwarancji FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna;
 • plan projektu inwestycyjnego, w przypadku wnioskowania o regionalną pomoc inwestycyjną lub informację potwierdzającą spełnienie merytorycznych kryteriów pozwalających na objęcie kredytu gwarancją w formie pomocy de minimis.
 • Na etapie oceny wniosku i zgodnie ze swoimi przepisami bank kredytujący dokonuje zarówno oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy, jak i sprawdza warunki objęcia kredytu gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej. Bank kredytujący, udzielając kredytu, który ma objąć gwarancją, określa jego warunki z uwzględnieniem przejęcia zabezpieczenia w formie gwarancji. Oznacza to, że korzyści wynikające z przejęcia gwarancji zostają przeniesione na przedsiębiorcę. Jako zabezpieczenie spłaty udzielonej gwarancji bank kredytujący przyjmuje od przedsiębiorcy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zawartym w niej oświadczeniem małżonka wystawcy weksla jako zabezpieczenia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. Oświadczenie małżonka uzupełniane jest, jeżeli kredytobiorcą jest osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. 

  Dlaczego warto zabezpieczyć spłatę kredytu gwarancją Biznesmax? 

  Głównym zadaniem, które ma realizować gwarancja Biznesmax z dotacją, jest wspomaganie przedsiębiorstw w inwestycjach i bieżącej działalności. Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego sprawia, że przedsiębiorca znajduje się w lepszej pozycji w negocjacjach z bankiem. Podnosi to zarówno wiarygodność, jak i zdolność kredytową firmy. Do katalogu korzyści płynących ze spłaty kredytu gwarancją Biznesmax zaliczamy również:

  • obniżenie kosztu kredytu i zwiększenie zdolności kredytowej na skutek zwrotu części zapłaconych odsetek;
  • finansowanie kosztów w kwotach brutto (VAT);
  • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% wartości inwestycji określonej w biznesplanie przedsięwzięcia lub innym dokumencie przyjmowanym od kredytobiorcy) oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie realizowanej lub zakończonej inwestycji do 50%;
  • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% wartości inwestycji określonej w biznesplanie;
  • możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu ze standardową ofertą banku (np. niższa marża, prowizja, karencja w spłacie zadłużenia czy też udostępnienie większej kwoty);
  • korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczenia wartości pomocy publicznej, która stanowi jedynie ułamek wartości otrzymanej gwarancji. 

  Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, można stwierdzić, że gwarancja Biznesmax z dotacją znacznie ułatwia realizowanie inwestycji o podwyższonym ryzyku (innowacyjnych) oraz ekologicznych. Szybka ścieżka decyzyjna, brak paneli ekspertów, jak ma to miejsce w przypadku dotacji, oraz nabór w trybie ciągłym bez wyznaczenia określonych terminów powinny dodatkowo zachęcić przedsiębiorców do skorzystania z tego produktu.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów