Poradnik Przedsiębiorcy

Import usług - konsekwencje niewykazania

Podatnik dokonujący importu usług jest zobowiązany do jego rozliczenia. To na nim ciąży obowiązek podatkowy i wykazanie podatku VAT należnego, a także naliczonego z otrzymanej faktury zakupu. Jeśli jednak import usług nie zostanie wykazany w deklaracji VAT przez podatnika czy grożą mu jakieś konsekwencje z tego powodu?

Import usług

Import usług, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, to świadczenie usług z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. W związku z tym obowiązek rozliczenia podatku VAT od danej transakcji będzie w większości przypadków po stronie nabywcy usługi.

W imporcie usług miejscem świadczenia zgodnie z art. 28b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług może być miejsce, w którym usługobiorca posiada:

  • siedzibę działalności gospodarczej,

  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli jest inne niż miejsce siedziby,

  • stałe miejsce zamieszkania lub pobytu, jeśli nie ma siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności.

 

Uwaga!

Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność, bez względu na jej cel i rezultat.

Rozliczenie importu usług

Co do zasady obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje z chwilą wykonania usługi.

Dokonując importu usług, podatnik ma obowiązek opodatkować tę transakcję według krajowej stawki podatku VAT. A także musi wykazać go w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Zgodnie z przepisami to na nabywcy usługi ciąży obowiązek rozliczenia VAT z tytułu importu usług.

Należy przy tym pamiętać, że do importu usług nie stosuje się zwolnień podmiotowych. W związku z tym podatnik korzystający z tego zwolnienia będzie również zobligowany do wykazania importu usług, tylko że w deklaracji VAT-9M. Będzie zobowiązany także rozliczyć podatek VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Ważne!

Podmioty zwolnione z VAT, które dokonują importu usług, mogą z chwilą opłacenia podatku VAT zakwalifikować go do kosztów uzyskania przychodów. Koszt ten należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Import usług - konsekwencje niewykazania

Czasem się zdarza, że podatnicy nie wiedzą, jak mają wykazać import usług lub wykazują go w nieodpowiednim okresie - błędnie określając moment powstania obowiązku podatkowego.

Niewykazany lub wykazany w innym okresie importu usług niż powstał obowiązek podatkowy, może rodzić konsekwencje karno-skarbowe. Jeśli to organ podatkowy np. w ramach kontroli podatkowej stwierdziłby nieprawidłowości.

 

Uwaga!

Jak wynika z art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do importu usług powstaje pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

 

Jeśli więc podatnik nie wykaże i nie rozliczy importu usług, to w przypadku kontroli, gdy organ podatkowy wykaże nieścisłości, jakimi jest brak wykazania importu usług, co się wiąże z brakiem opodatkowania. Wówczas może wydać decyzję o wykazaniu tylko podatku VAT należnego bez możliwości ujęcia podatku naliczonego od tej transakcji. W świetle wyżej wymienionego artykułu 86 ust 10b pkt 3 podatnik może pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony z tytułu importu usług, jeśli samodzielnie go wykaże.

W związku z powyższym może dojść do zaległości podatkowej i do zapłaty podatku VAT należnego bez uwzględnienia prawa do obniżenia go o podatek naliczony. Oczywiście należność należy zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę.

Warto więc samodzielnie korygować błędy dotyczące:

  • niewykazania importu usług,

  • określenia błędnego momentu powstania obowiązku podatkowego,

poprzez złożenie korekty deklaracji VAT i wykazanie podatku VAT należnego z tytułu importu usług oraz pomniejszenia go tym samym o podatek VAT naliczony. Wykazanie przez podatnika importu usług za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy poprzez skorygowanie deklaracji, nie spowoduje negatywnych konsekwencji. Nie powstaje zaległość podatkowa, gdyż podatek VAT wówczas jest neutralny.