0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług - konsekwencje niewykazania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik dokonujący importu usług jest zobowiązany do jego rozliczenia. To na nim ciąży obowiązek podatkowy i wykazanie podatku VAT należnego, a także naliczonego z otrzymanej faktury zakupu. Jeśli jednak import usług nie zostanie wykazany w deklaracji VAT przez podatnika czy grożą mu jakieś konsekwencje z tego powodu?

Import usług

Import usług, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, to świadczenie usług z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. W związku z tym obowiązek rozliczenia podatku VAT od danej transakcji będzie w większości przypadków po stronie nabywcy usługi.

W imporcieusług miejscem świadczenia zgodnie z art. 28b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług może być miejsce, w którym usługobiorca posiada:

  • siedzibę działalności gospodarczej,

  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli jest inne niż miejsce siedziby,

  • stałe miejsce zamieszkania lub pobytu, jeśli nie ma siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności.

 

Uwaga!

Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność, bez względu na jej cel i rezultat.

Rozliczenie importu usług

Co do zasady obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje z chwilą wykonania usługi.

Dokonując importu usług, podatnik ma obowiązek opodatkować tę transakcję według krajowej stawki podatku VAT. A także musi wykazać go w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Zgodnie z przepisami to na nabywcy usługi ciąży obowiązek rozliczenia VAT z tytułu importu usług.

Należy przy tym pamiętać, że do importu usług nie stosuje się zwolnień podmiotowych. W związku z tym podatnik korzystający z tego zwolnienia będzie również zobligowany do wykazania importu usług, tylko że w deklaracji VAT-9M. Będzie zobowiązany także rozliczyć podatek VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Ważne!

Podmioty zwolnione z VAT, które dokonują importu usług, mogą z chwilą opłacenia podatku VAT zakwalifikować go do kosztów uzyskania przychodów. Koszt ten należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Import usług - konsekwencje niewykazania

Czasem się zdarza, że podatnicy nie wiedzą, jak mają wykazać import usług lub wykazują go w nieodpowiednim okresie - błędnie określając moment powstania obowiązku podatkowego.

Niewykazany lub wykazany w innym okresie importu usług niż powstał obowiązek podatkowy, może rodzić konsekwencje karno-skarbowe. Jeśli to organ podatkowy np. w ramach kontroli podatkowej stwierdziłby nieprawidłowości.

 

Uwaga!

Jak wynika z art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do importu usług powstaje pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

 

Jeśli więc podatnik nie wykaże i nie rozliczy importu usług, to w przypadku kontroli, gdy organ podatkowy wykaże nieścisłości, jakimi jest brak wykazania importu usług, co się wiąże z brakiem opodatkowania. Wówczas może wydać decyzję o wykazaniu tylko podatku VAT należnego bez możliwości ujęcia podatku naliczonego od tej transakcji. W świetle wyżej wymienionego artykułu 86 ust 10b pkt 3 podatnik może pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony z tytułu importu usług, jeśli samodzielnie go wykaże.

W związku z powyższym może dojść do zaległości podatkowej i do zapłaty podatku VAT należnego bez uwzględnienia prawa do obniżenia go o podatek naliczony. Oczywiście należność należy zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę.

Warto więc samodzielnie korygować błędy dotyczące:

  • niewykazania importu usług,

  • określenia błędnego momentu powstania obowiązku podatkowego,

poprzez złożenie korekty deklaracji VAT i wykazanie podatku VAT należnego z tytułu importu usług oraz pomniejszenia go tym samym o podatek VAT naliczony. Wykazanie przez podatnika importu usług za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy poprzez skorygowanie deklaracji, nie spowoduje negatywnych konsekwencji. Nie powstaje zaległość podatkowa, gdyż podatek VAT wówczas jest neutralny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów