Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Import usług a podatnik zwolniony z VAT

Kiedy import usług?

Dla nabywcy import usług zachodzi gdy świadczący usługę nie posiada stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju nabywcy (Polski). Dodatkowo ustawa o VAT art. 2 pkt 9 podaje definicję importu usług - świadczenie usług z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca.

Na kim spoczywa więc obowiązek naliczenia podatku?

W przypadku importu usług, do których zastosowanie ma art. 28b podatek ma obowiązek naliczyć nabywca usług. Dotyczy to zarówno czynnych podatników VAT jak i zwolnionych.

Dla potrzeb art. 28b i 28c definicję podatnika określa bowiem art. 28a ustawy o VAT:
“ 1) ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
2) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.”

Rozliczenie VAT

Podatnik VAT

Różnice są widoczne dopiero przy rozliczeniu podatku VAT. Czynni podatnicy VAT naliczając podatek korzystają z atutów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Naliczony według krajowej stawki podatek VAT trafia na podstawie faktury wewnętrznej zarówno do rejestru zakupu jak i sprzedaży. W związku z czym import usług dla czynnego podatnika VAT jest neutralny pod względem podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorca zwolniony z VAT

Natomiast inaczej sytuacja wygląda w przypadku nievatowca. Ten również może skorzystać z faktury wewnętrznej aby naliczyć krajową stawkę VAT dla danej usługi. Nievatowiec nie będzie miał jednak możliwości odliczenia VAT. W związku z tym należny VAT będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Termin zapłaty upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. Oprócz uiszczenia zapłaty w podanym terminie podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT musi również złożyć deklarację VAT-9M, z której to właśnie będzie wynikać VAT należny do zapłaty w US. Po zapłaceniu wartość faktury oraz podatku VAT(czyli kwota brutto) nievatowiec może w całości ująć w kosztach KPiR.

Jak przy imporcie usług przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT wygląda rejestracja VAT-UE?

Podczas importu usług, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT nievatowiec ma obowiązek dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dokonuje na druku VAT-R, gdzie wybiera rejestrację dla celów VAT-UE dla podmiotów nie podlegających obowiązkowej rejestracji VAT. Po rejestracji podatnik nie musi składać deklaracji VAT-UE bowiem nie wykazuje się na niej transakcji dotyczących importu usług. Nievatowca natomiast obowiązuje złożenie deklaracji VAT-9M.