0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług - warunki i definicja

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Import usług to świadczenie usług, z tytułu których wykonania podatnikiem jest nabywca. W tym przypadku podatnikami są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałego prowadzenia działalności poza terytorium kraju.

Import usług - warunki

Aby zakup usługi mógł zostać uznany za import usług, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  1. miejscem świadczenia stosownie do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług lub rozporządzenia jest terytorium Polski;

  2. usługodawcą musi być podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski, niezależnie od tego, czy na terenie Wspólnoty, czy też poza jej terytorium;

  3. usługobiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium Polski, zobowiązana do rozliczania w polskim urzędzie skarbowym;

  4. usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku należnego z tytułu wykonanej usługi na rzecz usługobiorcy (z Polski).

Import usług a powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje z chwilą wykonania usługi.

Jeśli przed wykonaniem usługi nabywca uiszcza zaliczkę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej zapłaty.

W przypadku usług przyjmowanych częściowo, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Taka sytuacja spowoduje więc powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT.

Jeśli w związku ze świadczeniem usługi ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia.

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. W terminach tych powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.

Miejscem świadczenia usługi a tym samym rozliczenia podatku VAT jest miejsce, w którym usługobiorca-podatnik posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. W związku z tym obowiązek rozliczenia VAT-u związanego z importem usługi spoczywa na nabywcy usługi (art. 28b ustawy VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów