0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług na przykładach praktycznych - część 1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz śmielej polscy podatnicy radzą sobie z transakcjami zagranicznymi. Korzystają przy tym z dobrodziejstw i możliwości rynków europejskich i spoza Unii. Tym samym coraz częściej pojawiają się zakupy niestandardowe, jak np. import usług. Wówczas podatnik jest zobowiązany do właściwego zidentyfikowania obowiązku podatkowego jak i opodatkowania danej transakcji. Dowiedź się jak dokonuje się rozliczenia importu usług!!

Import usług w VAT

Import usług to nic innego jak zakup usług od kontrahenta zagranicznego znajdującego się poza Polską z tym, że transakcja ta, zgodnie z ogólną zasadą podlega opodatkowaniu u usługobiorcy (jeżeli ten jest czynnym podatnikiem VAT).

Dokonujący importu usług, polski podatnik, który może być osobą fizyczną, spółką osobową czy kapitałową przy założeniu, że:

 1. usługodawcą jest podatnik z zagranicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,

 2. usługobiorcą jest:

- w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT – osobą fizyczną prowadzącą działalność, osobą prawną niebędącą podatnikiem, spółką osobową lub kapitałową zarejestrowaną lub obowiązaną do zarejestrowania na potrzeby transakcji unijnych VAT-UE,

- w pozostałych przypadkach – podatnik jest osobą fizyczną prowadząca działalność, osobą prawną niebędącą podatnikiem, spółką osobową lub kapitałową i posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju i zarejestrowania na potrzeby transakcji unijnych VAT-UE.

By zidentyfikować import usług istotny jest nie tylko status dostawcy i odbiorcy usług, ale także właściwe określenie miejsca świadczenia na terytorium Polski.

Import usług a podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania w imporcie usług zgodnie z ogólną zasadą będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Należy nadmienić, iż jeżeli wartość nabytej usługi zawiera się w wartości celnej albo stanowi podstawę WNT to w tym wypadku nie ustala się podstawy opodatkowania dla importu usług.

Obowiązek opodatkowania importu usług

Obowiązek podatkowy w imporcie usług może powstać:

 1. z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi,

 2. w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę,

 3. z chwilą upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi, jeżeli usługa jest realizowana w tzw. okresach rozliczeniowych,

 4. z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

Import usług a miejsce świadczenia

W ramach rozpoznania miejsca świadczenia przy imporcie usług ustawodawca na te potrzeby rozpoznaje podatnika, którego rozumie, jako:

 1. podmiot, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności i nie jest to organ władzy publicznej oraz urząd obsługujący ten organ w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,

 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej,

 3. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu VAT dostawy towarów lub świadczenia usług, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Podstawową regułą ustalenia miejsca świadczenia dla polskiego podatnika - nabywcy, w imporcie usług na terytorium Polski jest miejsce, w którym ten podatnik:

 1. posiada siedzibę działalności gospodarczej albo

 2. posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej albo

 3. posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w przypadku, gdy nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakup programu antywirusowego z przedpłatą

W celu przedstawienia posłużymy się przykładem. Mianowicie, czynny, krajowy podatnik VAT zarejestrowany na potrzeby transakcji unijnych VAT-UE, zakupił na poczet działalności program antywirusowy od belgijskiej firmy produkującej oprogramowanie. Belgijski podmiot wystawił fakturę z dniem 01.10.2018 r. Program został wykupiony na 3 miesiące, czyli do końca 2018 r. Faktura za program została opłacona zgodnie z harmonogramem – 50% kwoty 31.10.2018 r. a druga połowa 30.11.2018 r. Belgijski podmiot nie posiada siedziby firmy ani nie prowadzi żadnej działalności na terenie Polski.

Zakupiona licencja na program zostanie zrealizowana z dniem 31.12.2018 r. a jeszcze przed zrealizowaniem licencji polski podatnik, będący nabywcą zapłacił przedpłatę 31.10.2018 r. natomiast resztę uiścił 30.11.2018 r.

Zatem w miesiącu 10/2018 r. oraz 11/2018 r. powstał obowiązek opodatkowania tych wpłat podatkiem VAT 23%. Podatek VAT polski usługobiorca wykaże w tych miesiącach w dacie faktycznej zapłaty w rejestrze VAT sprzedaży, tym samym podstawą opodatkowania będzie kwota wpłaty, do której zostanie doliczy podatek VAT należny.

Jednocześnie polski podatnik - nabywca usługi, może dokonać odliczenia podatku VAT, który wykazał w rejestrze VAT sprzedaży a dokona tego w rejestrze VAT zakupu, wykazując taką samą podstawę opodatkowania i kwotę VAT.

W tym miejscu warto dodać, iż prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.

Możliwość odliczenia podatku VAT ma podatnik - nabywca realizujący import usług w przypadku, jeżeli uwzględni on kwotę podatku należnego z tytułu importu w deklaracji VAT, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów