Poradnik Przedsiębiorcy

Transakcje zagraniczne - moment powstania obowiązku podatkowego

W 2014 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o VAT, która zawiera istotne zmiany w zakresie powstawania obowiązku podatkowego. Co ważne, modyfikacje obejmują zarówno transakcje zagraniczne, jak i krajowe.

Kupno towarów zagranicznych

Przy regulacjach dotyczących powstania obowiązku podatkowego VAT duże znaczenie ma miejsce rozpoczęcia zakupu towarów. W zależności od niego mamy do czynienia albo wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (w ramach UE), albo importem z krajów trzecich.

Import towarów a obowiązek podatkowy

Import towarów definiuje się jako przywóz towarów na teren UE z terytorium państwa trzeciego. Nowy art. 19a ust. 9 Ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że z chwilą powstania długu celnego rodzi się obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Tutaj żadnych zmian w stosunku do 2013 roku nie ma.

To jednak nie wszystko, trzeba bowiem zajrzeć jeszcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który reguluje kwestię momentu powstawania długu celnego w dziale VII, rozdziale drugim, artykułach 201-216.

Według art. 201 ust. 1 dług celny w przywozie rodzi się w efekcie:

  • dopuszczenia do wolnego obrotu towaru podlegającego należnościom przywozowym lub
  • umieszczenia takiego towaru pod procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności przywozowych.

Ust. 2 mówi zaś, że dług celny powstaje w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego.

Pod uwagę jednakże trzeba wziąć także wyjątki zawarte w art. 19a ust. 10 i 11 ustawy o VAT. Jeden z nich dotyczy sytuacji, kiedy towary są obejmowane procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną - wtedy obowiązek podatkowy z importu rodzi się dopiero w momencie objęcia tą procedurą. Z kolei w przypadku pobierania opłat wyrównawczych lub o podobnym charakterze lub wtedy, gdy obejmowane są one procedurą celną:

  • składu celnego,
  • odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
  • uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
  • tranzytu lub
  • przeznaczeniem celnym - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,

- wówczas obowiązek podatkowy powstaje w momencie wymagalności tych opłat.