0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wygląda dodanie obcokrajowca do zarządu spółki z o.o.?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałbym dodać do zarządu nowego członka, jakim jest osoba z Ukrainy. Dana osoba posiada zezwolenie na pracę oraz ma numer PESEL. Jak w takiej sytuacji wygląda dodanie obcokrajowca do zarządu spółki z o.o.?

Ryszard, Kalisz

Czynność powołania cudzoziemca w skład zarządu nie różni się niczym w porównaniu do powołania Polaka. A zatem, osoba kandydująca do zarządu musi wyrazić na to zgodę. Może to być odrębne oświadczenie/zgoda na kandydowanie do zarządu, dołączane do wniosku, o którym mowa poniżej. Może to być również informacja w protokole z wyboru, o ile kandydat był na spotkaniu - potwierdzeniem jest podpis.

Wartym do odnotowania jest fakt, że powołanie w skład zarządu (poprzez uchwałę) nie wymaga osobistego udziału kandydata przy dokonywaniu tej czynności.

Jeśli w umowie nie ma zapisu o sposobie powoływania członku zarządu, to należy go powołać poprzez podjęcie uchwały wspólników spółki z o.o. Powołanie członka zarządu następuje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, która podejmowana jest bezwzględną większością głosów oddanych a głosowanie nad wyborem proponowanego kandydata na członka zarządu musi się odbyć w trybie tajnym (zgodnie z art. 247 k.s.h.).

Wniosek o wpis do rejestru sądowego o powołaniu nowego członka zarządu powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o powołaniu nowego członka zarządu.

Dokumenty, jakie należy złożyć do KRS to:

 • KRS-Z3,

 • KRS-ZK,

 • uchwała o powołaniu członka zarządu,

 • protokół z zebrania,

 • oświadczenia osób wpisywanych do zarządu obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń

 • kopia potwierdzenia dokonania opłat:

  • 350 zł - w przypadku spółki z o.o. zarejestrowanej w sposób tradycyjny (papierowy) w tym 100 zł za wniosek do MSiG

  • 300 zł - w przypadku spółki zarejestrowanej elektronicznie

 • zaświadczenie o nadaniu PESEL obcokrajowcowi

 • oświadczenie o przyjęciu funkcji członka zarządu od nowej osoby.

Przed notariuszem należy się stawić, jeśli zmiany w spółce powodują zmiany w jej umowie. Dodanie obcokrajowca do zarządu spółki nie wpływa na treść umowy, a zatem - w tym zakresie  nie trzeba udawać się do notariusza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów