Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć firmę świadczącą przewóz osób pojazdami samochodowymi

Jak krok po kroku założyć firmę świadczącą przewóz osób pojazdami samochodowymi? Jakich formalności należy dokonać? Wyjaśniamy.

Ogólna charakterystyka przewozu osób pojazdami samochodowymi

Firma zajmująca się transportem drogowym osób świadczy usługi w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi. Przewozy może wykonywać: autobusem, pojazdami samochodowymi o pojemności od 7 do 9 osób – łącznie z kierowcą (busami) czy samochodami osobowymi.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem działalności przewozu osób pojazdami samochodowymi

Działalność polegająca na transporcie osób jest działalnością regulowaną, co oznacza, że do prowadzenia jej są potrzebne odpowiednie zezwolenia i licencje. Osoby, które będą zarządzać firmą, nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska. Ponadto przedsiębiorca nie może posiadać zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przyszły właściciel firmy transportowej w zakresie przewozu osób musi:

  • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę,

  • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,

  • posiadać zdolność finansową zapewniającą podjęcie działalności gospodarczej,

  • uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Ponadto właściciel takiej firmy może być zobowiązany do uzyskania licencji wspólnotowej albo licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodami osobowym.

Kwestie szkoleń, kwalifikacji zawodowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, czyli dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Badania lekarskie dla przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób pojazdami samochodowymi

Jeżeli przedsiębiorca osobiście wykonuje przewóz drogowy, także podlega obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym. Pierwsze badanie lekarskie oraz psychologiczne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy wykonywane jest przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności przewozu osób pojazdami samochodowymi

Jak założyć przewóz osób pojazdami samochodowymi

Każdy przedsiębiorca, który zdecydował o założeniu działalności, musi zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadzenie firmy w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG (można także wskazać inny termin). Wpisu do ewidencji dokonuje się elektronicznie lub drogą tradycyjną. Wniosek o wpis do CEIDG stanowią wszystkie jego części, jeżeli są wypełnione (CEIDG-RD, MW, RB, SC, PN) i należy wniosek ten złożyć w wybranym przez właściciela firmy urzędzie gminy lub miasta. W przypadku wniosku wypełnionego elektronicznie na stronie CEIDG nie ma podziału na wspomniane części.