Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot podatku - ile wynoszą ustawowe terminy?

Każdy podatnik, który w danym roku podatkowym osiągnął choćby złotówkę zysku, ma obowiązek złożenia deklaracji rocznej PIT. Dodatkowo przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają obowiązek rozliczania podatku VAT. Większość uważa rozliczenia z fiskusem za przykry obowiązek, jednak w niektórych przypadkach podatnik ma możliwość uzyskać zwrot podatku. Po złożeniu deklaracji, w której wykazana została nadpłata, przedsiębiorcy z pewnością chcieliby jak najszybciej otrzymać środki pieniężne. Sprawdź, jak długo trzeba czekać na zwrot podatku dochodowego i podatku VAT!

Zwrot podatku dochodowego

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie podatników osiągających dochody. W Polsce wyróżnia się podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych, a kwestie związane z tymi podatkami regulują dwie odrębne ustawy, odpowiednio – ustawa o PIT i ustawa o CIT. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o PIT. Wskazuje ona, że należy nim objąć tych, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na to, jakie jest źródło ich przychodów. Do grona podmiotów podlegających temu podatkowi zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy o PIT należą zatem m.in. osoby pracujące w ramach umowy o pracę, umów cywilnoprawnych albo prowadzące własne jednoosobowe działalności gospodarcze, bądź będące wspólnikami spółek cywilnych rozliczające się na podstawie księgowości uproszczonej.

Ten podatek obejmuje dochody, czyli w większości przypadków przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatek należy wpłacić na konto bankowe urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej
Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

W ciągu roku konieczne jest wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy, których ostateczne rozliczenie następuje w zeznaniu rocznym. Możliwe jest wybranie jednej z dwóch form opłacania zaliczek na podatek dochodowy – miesięcznej lub kwartalnej. Istnieje także możliwość opłacania zaliczek uproszczonych w stałej miesięcznej kwocie niezależnie od osiągniętego dochodu w danym okresie. Zaliczki na podatek należy regulować do 20. dnia miesiąca następnego w przypadku rozliczania miesięcznego lub też do 20. dnia pierwszego miesiąca po zakończonym kwartale w przypadku rozliczania kwartalnego. Wysokość podatku zależna jest od wybranej formy opodatkowania:

 • zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 17% i 32%;

 • podatek liniowy – opodatkowanie według stawki 19%;

 • ryczałt ewidencjonowany;

 • karta podatkowa;

 • podatek tonażowy.

W przypadku rozliczania się na podstawie karty podatkowej zaliczki należy uiszczać do 7. dnia następnego miesiąca. Zaliczka za grudzień płatna jest do 28 grudnia. Po zakończonym roku należy złożyć deklarację roczną PIT-16A do 31 stycznia 2020 r.

Podatnicy rozliczający się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do wyboru mają 5 podstawowych stawek, które zależne są od rodzaju prowadzonej działalności (20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5% i 3%). Zeznanie roczne PIT-28 podatnik ma obowiązek złożyć do 2 marca 2020 r.

Stawka ryczałtu w wysokości 12,5% występuje po przekroczeniu limitu przychodu w przypadku najmu prywatnego.

Podatnicy rozliczający się na podstawie skali podatkowej opodatkowują dochody stawką 17% w przypadku dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Po przekroczeniu pierwszego progu nadwyżka opodatkowana jest według stawki 32%. Ostateczny termin złożenia zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37 za 2019 r. upływa 30 kwietnia 2020 r. 

Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, opodatkowują osiągnięte dochody stałą stawką 19%, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Analogicznie do przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych termin złożenia zeznania rocznego za 2019 r. mija 30 kwietnia 2020 r. Właściwą deklaracją roczną w przypadku podatku liniowego jest formularz PIT-36L.

Na skutek specustawy, jaką jest Tarcza Antykryzysowa, w 2020 r. wyjątkowo zeznanie roczne może zostać złożone do 31 maja bez dodatkowych zobowiązań w postaci odsetek podatkowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa o CIT.

Podatek dochodowy od osób prawnych stosowany jest w odniesieniu do podmiotów bez względu na to, w jaki sposób nabyły one osobowość prawną, oraz w stosunku do spółek komandytowo-akcyjnych i kapitałowych. Dochody opodatkowane są podatkiem w wysokości 19% lub 9%. Podatek powinien być uiszczany na konto US właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Mały podatnik na gruncie CIT może skorzystać ze stawki 9% w 2020 r., jeżeli:
- jego przychody w 2019 r. nie przekroczyły 2 mln euro po kursie z 1 października br., czyli 8 747 000 zł;
- jego bieżące przychody, osiągane w 2020 r., nie przekroczyły 1,2 mln euro po kursie z 2 stycznia 2020 r.

Zwrot podatku a obowiązujące terminy

Jeśli w składanej deklaracji rocznej PIT lub CIT wyniknie nadpłata podatku dochodowego, urząd skarbowy ma obowiązek zwrotu nadpłaconej kwoty na rachunek bankowy podatnika lub w formie przekazu pocztowego.

Po złożeniu deklaracji rocznej, w której wykazano nadpłatę, urząd skarbowy na dokonanie zwrotu podatku ma:

 • 45 dni – dla deklaracji składanych elektronicznie, po 15.02.2020 r.;

 • 3 miesiące – dla deklaracji składanych w innych formach.

Okres zwrotu liczony jest od dnia złożenia deklaracji. Co ważne, w przypadku, gdy deklaracja roczna zostanie złożona przed 15 lutego 2020 r., termin na zwrot płynie dopiero od tego dnia. Zwrot może nastąpić w formie przelewu bankowego lub też przekazu pocztowego. Jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe, nie przysługuje mu zwrot podatku, ponieważ nadpłata zostanie zaliczona na poczet zaległych zobowiązań. 

Termin zwrotu podatku dochodowego może ulec zmianie w przypadku, gdy podatnik skoryguje pierwotne zeznanie roczne. W takim przypadku czas 3 miesięcy lub 45 dni (gdy deklarację złożono w formie elektronicznej) liczy się od momentu złożenia korekty.

Przykłady terminów zwrotów przedstawia poniższa tabela.

Termin złożenia deklaracji

Metoda złożenia zeznania rocznego

Termin ostateczny zwrotu nadpłaty podatku

10 stycznia 2020 r.

elektronicznie

1 kwietnia 2020 r. (45 dni liczone od 15 lutego 2020 r.)

19 stycznia 2020 r.

papierowo – osobiście w urzędzie

15 maja 2020 r. (3 miesiące liczone od 15 lutego 2020 r.)

22 lutego 2020 r.;

korekta 1 kwietnia 2020 r.

elektronicznie

16 maja 2020 r. (45 dni liczone od 1 kwietnia 2020 r.)

Zwrot podatku VAT

Kwestie związane z podatkiem VAT reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Podatek VAT jest podatkiem pośrednim, który naliczany i pobierany jest na każdym etapie obrotu usługą czy towarem. Kluczową kwestią dla przedsiębiorców jest rozróżnienie, czy podatek jest naliczony, czy też należny.

Podatek naliczony związany jest z zakupem. Wartość podatku naliczonego może pomniejszyć wartość zobowiązania z tytułu podatku VAT, jaka musi zostać zapłacona do US (podatek należny). Podatek należny związany jest ze sprzedażą. Jest to kwota, którą przedsiębiorca musi uiścić na rzecz US. Jego wartość może zostać pomniejszona o wartość podatku naliczonego.

Z prawa do odliczania podatku VAT mogą korzystać wyłącznie czynni podatnicy podatku VAT – podmioty zwolnione z VAT lub też podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają takiej możliwości.

Podatek VAT w terminach

Kwestie związane z odliczeniem podatku VAT są szczegółowo określone w ustawie o VAT. Podatek VAT może zostać odliczony w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na zwrot „otrzymanie”, którego nie wolno mylić z datą wystawienia faktury. Odliczenia można dokonać w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (są to odpowiednio 2 miesiące – w przypadku rozliczenia miesięcznego – lub 2 kwartały – w przypadku rozliczenia kwartalnego).

Przykład 1.

Podatnik rozliczający miesięcznie podatek VAT zakupił materiały wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej do produkcji długopisów. Faktura wystawiona została 25 maja, jednak podatnik otrzymał ją dopiero 29 maja. Prawo do odliczenia podatku VAT podatnik nabywa 29 maja. Podatek może zostać odliczony również w deklaracji za czerwiec lub lipiec.

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozliczający podatek VAT kwartalnie dokonał 30 maja zakupu wody dla pracowników, zaś faktura została dostarczona 1 czerwca.

Podatnik ma prawo do rozliczenia podatku VAT w deklaracji za II, III lub IV kwartał roku.

Zwrot podatku VAT

Jeżeli w deklaracji VAT podatek naliczony (VAT od faktur zakupowych) przewyższa podatek należny (VAT od faktur sprzedażowych), powstaje tzw. nadwyżka podatku.

Nadwyżka może zostać przeniesiona na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych. W przypadku, gdy w następnych okresach rozliczeniowych również powstanie nadwyżka, możliwe jest ich kumulowanie i przenoszenie na kolejne okresy rozliczeniowe.

Możliwe jest również wykazanie nadwyżki do zwrotu na rachunek bankowy przedsiębiorcy lub rachunek VAT. Podatnik może ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku w jednym z trzech ustawowych terminów:

 • do 60 dni od dnia złożenia deklaracji – bez znaczenia jest rodzaj dokonywanych zakupów oraz stawka stosowana przy sprzedaży usług i towarów. Termin ten stosowany jest również do transakcji zagranicznych. Jeśli organ podatkowy ma wątpliwości co do zasadności zwrotu podatku VAT, może przedłużyć ten termin w drodze postanowienia;

 • do 180 dni od dnia złożenia deklaracji – termin stosowany jest w przypadku, gdy w danym okresie brak jest sprzedaży opodatkowanej, a wyłącznie ponoszone były koszty;

 • do 25 dni od złożenia deklaracji – w przypadku zwrotu na rachunek bankowy podatnika należy spełnić określone warunki (wymienione poniżej). Natomiast zwrotu na rachunek VAT podatnika dokonuje się na jego wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową.

Obecnie aby podatnik mógł ubiegać się o zwrot podatku w skróconym terminie 25 dni na rachunek bankowy, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem;

  • faktur, innych niż wyżej wymienione, jeżeli łączna kwota należności nie przekracza 15 000 zł;

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone;

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji;

 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł;

 • podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w pkt 1 lit. a;

 • podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot podatku w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Jak ubiegać się o zwrot podatku VAT w systemie wfirma.pl?

O zwrot podatku VAT należy ubiegać się w deklaracji VAT 7 lub VAT 7K za okres, w którym występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (pole 56. deklaracji VAT).

Deklarację VAT 7 lub VAT 7K w systemie wfirma.pl należy wygnerować w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT7 lub DEKLARACJA VAT7K. W oknie dodawania deklaracji VAT należy wybrać okres składania deklaracji, a jako cel złożenia należy wskazać ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Zwrot podatku VAT w systemie wfirma.pl

Jeżeli w polu 56. deklaracji VAT znajduje się kwota wyższa od zera, wówczas kwotę do zwrotu należy wskazać we właściwym polu deklaracji VAT:

 • zwrot na rachunek VAT – pole 58,

 • zwrot w terminie 25 dni – pole 59,

 • zwrot w terminie 60 dni – pole 60,

 • zwrot w terminie 180 dni – pole 61.

Zwrot podatku VAT w deklaracji

Szczegóły wypełniania deklaracji VAT w przypadku zwrotu podatku VAT wyjaśnia artykuł pomocy: Zwrot podatku VAT w terminie 25, 60, 180 dni.