0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skrócony termin zwrotu VAT a zakup poprzez kredyt bankowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik posiadający nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, wypełniając deklarację, ma do wyboru dwa sposoby jej wykorzystania. Przedsiębiorca może zażądać jej zwrotu na rachunek bankowy lub zaliczyć ją na poczet następnego okresu rozliczeniowego, obniżając przy tym o tę różnicę kwotę podatku należnego z kolejnego okresu. Jednak trzeba pamiętać o wypełnieniu właściwej pozycji w deklaracji rozliczeniowej. Należy nie zapominać, że skrócony termin zwrotu VAT wymaga spełnienia dodatkowych przesłanek. Dowiedz się więcej na ten temat!

Terminy zwrotu podatku VAT

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni od dnia złożenia deklaracji rozliczeniowej, bez względu na rodzaj dokonanych zakupów czy też stawkę podatkową zastosowaną przy sprzedaży towarów lub usług. Ponadto termin ten obejmuje także osoby – po przedłożeniu odpowiedniego wniosku – realizujące świadczenie usług i dostawy towarów za granicą kraju. Jeżeli podatnik za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) nie wykaże żadnej sprzedaży (nawet nieopodatkowanej), a jedynie zakupy, to zasadniczo ma prawo ubiegać się o zwrot podatku w terminie do 180 dni.

Natomiast jeśli podatnik złoży wraz z deklaracją stosowny wniosek, przysługuje mu prawo do zwrotu podatku VAT w skróconym terminie, czyli 25 dni od momentu złożenia rozliczenia.

Wówczas należy pamiętać, że konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  • faktur, innych niż płatnych przelewem, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 • podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków podatnik może ubiegać się o skrócony termin zwrotu VAT. Prawo przewiduje okres 25 dni od momentu złożenia deklaracji.

Art. 87 ust. 2 ustawy o VAT:

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. 

 Skrócony termin zwrotu VAT a zakup sfinansowany kredytem bankowym

Dodatkowo podatnik musi pamiętać, zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W związku z tym należy podkreślić, że ustawodawca nie narzuca podatnikowi restrykcji w postaci zakupu z własnych środków finansowych. Dlatego też podatnik co do zasady może ubiegać się o prawo do zwrotu podatku VAT w terminie skróconym, nawet jeśli zwrot obejmuje towar czy usługę zakupioną dzięki kredytowi bankowemu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów