0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szybszy zwrot VAT w 15 lub 40 dni od 1 stycznia 2022 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2022 roku, wraz z licznymi zmianami podatkowymi wdrożonymi m.in. przez Polski Ład, ustawodawca wprowadził dwa nowe terminy ubiegania się o szybszy zwrot VAT. Jest to zachęta do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur oraz do korzystania z bezgotówkowej formy płatności. Sprawdźmy, jakie warunki należy spełnić aby móc wnioskować o szybszy zwrot VAT w 40 dni lub 15 dni!

Szybszy zwrot VAT w 40 dni

Od 2022 roku każdy przedsiębiorca ma możliwość wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w ramach nowej platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, czyli tzw. KSeF – Krajowego Systemu e-Faktur. W uproszczeniu, KSeF wiąże się z wystawianiem faktur elektronicznych, co obecnie, w dobie pandemii, jest jeszcze popularniejszym rozwiązaniem wybieranym przez sprzedawców i nabywców. Aktualnie faktury sprzedaży wysyłane są do klientów mailowo i traktuje się je jak e-faktury. Mają jednak często formę zwykłego PDF-a. KSeF to rozwiązanie o krok bardziej zaawansowany ponieważ wystawiane e-faktury mają ujednoliconą wewnętrzną strukturę i wysyłane są do systemu Ministerstwa skąd nabywca może pobrać taką fakturę.

Wystawianie e-faktur w ramach KSeF stanie się obowiązkowe dopiero od 2023 roku. Do tego czasu będzie to dobrowolne. Aby zachęcić przedsiębiorców do korzystania z KSeF już od 2022 roku ustawodawca umożliwił (po spełnieniu odpowiednich warunków) szybszy zwrot VATw 40 dni, który ma zachęcić podatników do stosowania tego systemu dobrowolnie.

Zgodnie z art. 87 ust. 5b ustawy o VAT, podatnicy mogą ubiegać się o szybszy zwrot VAT w 40 dni. Z racji tego, że podstawowym terminem zwrotu VAT jest 60 dni jest to skrócenie czasu oczekiwania na zwrot nadwyżki VAT aż o 20 dni co będzie miało pozytywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorców.

Szybszy zwrot VATw 40 dni będzie możliwy jeżeli spełnione zostaną warunki takie jak:

 • wszystkie faktury sprzedaży wystawiane są poprzez KSeF czyli są to faktury ustrukturyzowane,

 • faktury sprzedaży dokumentują transakcje takie jak:

  • krajową i zagraniczną sprzedaż towarów i usług,

  • otrzymanie całości lub części zapłaty czyli udokumentowane fakturą zaliczkową,

 • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w 40 dni wynikająca z JPK_V7 za okres w którym podatnik wnioskuje o szybszy zwrot VAT nie przekracza kwoty 3.000 zł,

 • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z JPK_V7 za poprzedni okres, która została przeniesiona do bieżącego JPK_V7 nie przekracza kwoty 3.000 zł,

 • przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających okres za który składa JPK_V7 w którym ubiera się o szybszy zwrot VAT przedsiębiorca:

  • jest czynnym podatnikiem VAT,

  • składał za każdy okres plik JPK_V7,

  • posiada rachunek bankowy lub numer SKOK który widnieje na białej liście podatników VAT.

Powyższe oznacza, że z szybszego zwrotu VAT w 40 dni nie mogą skorzystać podatnicy którzy dopiero otworzyli firmę lub dopiero wznowili działalność.

Przykład 1.

Pan Łukasz prowadzi firmę XYZ, od 5 lat jest czynnym podatnikiem VAT i wysyła miesięczne pliki JPK_V7. Dotychczas nie zawierał transakcji które wymusiły na nim założenie firmowego rachunku rozliczeniowego. Do rozliczeń z klientami wykorzystywał swój prywatny rachunek bankowy. W dniu 1 stycznia 2022 pan Łukasz założył firmowy rachunek bankowy który został wpisany na biała listę. Dodatkowo dobrowolnie wystawia faktury w KSeF. Czy pan Łukasz może wnioskować o szybszy zwrot VAT w 40 dni w JPK_V7 za styczeń 2022?

Nie, pomimo tego, że na dzień wysyłki JPK_V7 pan Łukasz z pozoru spełnia warunki do ubiegania się o szybszy zwrot VAT w 40 dni to zbyt krótko posiada rachunek rozliczeniowy na białej liście. Aby szybszy zwrot VAT był możliwy pan Łukasz musi odczekać 12 miesięcy od momentu wpisania rachunku na białą listę wobec czego szybszy zwrot VAT w 40 dni będzie możliwy dopiero za styczeń 2023 roku.

Przykład 2.

Pani Halina zawiesiła działalność w okresie październik-grudzień 2021 roku i nie składała w związku z tym za ten okres plików JPK_V7. Działalność została wznowiona 1 stycznia 2022 roku. Pani Halina dobrowolnie wystawia e-faktury poprzez KSeF. Czy w pliku JPK_V7 może ubiegać się o szybszy zwrot VAT w 40 dni jeżeli okres zawieszenia nie przekroczył 6 miesięcy wobec czego pani Halina nie utraciła statusu podatnika VAT czynnego.?

Szybszy zwrot VAT w 40 dni będzie możliwy dopiero w rozliczeniu za styczeń 2023 roku ze względu na to, że pani Halina w okresie zawieszenia nie składała plików JPK_V7. Warunkiem do skorzystania ze zwrotu VAT w 40 dni jest m.in. składanie plików JPK_V7 przez kolejno następujących po sobie 12 miesięcy przed okresem w którym podatnik ubiega się o szybszy zwrot VAT.

Przykład 3.

Pan Aleksander otworzył firmę w lutym 2022 roku i wystawia faktury w KSeF. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym w JPK_V7 za luty 2022 to 1.500 zł. Czy Pan Aleksander może wnioskować o szybszy zwrot VAT w 40 dni?

Nie, ponieważ nie prowadził działalności przez 12 kolejno następujących po sobie miesięcy. Oznacza to, że szybszy zwrot VAT w 40 dni będzie przysługiwał panu Aleksandrowi dopiero za luty 2023 roku.

Przykład 4.

Pan Piotr w pliku JPK_V7 za styczeń 2022 roku wykazał nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym w kwocie 10.000 zł. Czy pan Piotr może skorzystać z szybszego zwrotu VAT w 40 dni?

Nie, pan Piotr nie może ubiegać się o szybszy zwrot VAT w 40 dni ponieważ kwota nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wykazana w JPK_V7 przekracza kwotę 3.000 zł.

Co więcej, szybszy zwrot VAT w 40 dni przysługuje również w sytuacji gdy podatnik nie wystawi faktury ustrukturyzowanej ze względu na:

 • brak możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej spowodowanej brakiem zgodności formularza ze wzorem faktury ustrukturyzowanej czyli faktury drukowane na kasach fiskalnych lub wystawiane przez nabywcę w ramach samofakturowania,

 • wystawienie na kasie fiskalnej uproszczonej faktury czyli paragonu z NIP-em nabywcy do wartości 450 zł,

 • wystawienie faktury dotyczącej sprzedaży na odległość w ramach procedury VAT OSS czyli z zagranicznymi stawkami VAT.

Przykład 5.

Pani Janina prowadzi firmę ABC i podpisała z klientem umowę na podstawie której wystawia w jej imieniu faktury w ramach samofakturowania. Wystawione faktury nie mają postaci faktury ustrukturyzowanej. Czy pani Janina może wnioskować o szybszy zwrot VAT w 2022 roku?

Tak, ze względu na to, że pani Janina nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej ponieważ dokumenty te wystawia w jej imieniu nabywca może ubiegać się o zwrot VAT w 40 dni.

Przykład 6. 

Pani Emilia wystawia faktury w KSeF od stycznia 2022 roku. W lutym przekroczyła limit sprzedaży wysyłkowej w UE i zarejestrowała się do procedury VAT OSS a tym samym wystawiła kilka faktur z zagraniczną stawką VAT poza systemem KSeF. Czy pani Emilia może wnioskować o szybszy zwrot VAT w 40 dni?

Tak, wystawienie faktury w ramach procedury VAT OSS poza systemem KSeF nie wyklucza możliwości wnioskowania o szybszy zwrot VAT w 40 dni.

Zwrot VAT w 40 dni następuje na rachunek rozliczeniowy podatnika, a nie na rachunek VAT.

Szybszy zwrot VAT w 15 dni

Zgodnie z art. 87 ust. 6d ustawy o VAT podatnik ma prawo do wnioskowania o szybszy zwrot VAT w 15 dni. Przywilej ten nie dotyczy jednak każdego przedsiębiorcy a jedynie takiego który prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych którą nabija na kasie fiskalnej. Aby móc ubiegać się o szybszy zwrot VAT w 15 dni muszą być spełnione następujące warunki: 

 • przez trzy miesiące (w przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie) lub kwartał (w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie) poprzedzające okres w którym podatnik wnioskuje o szybszy zwrot VAT w 15 dni udział procentowy:

  • łącznej wartości sprzedaży brutto nabitej na kasie fiskalnej online, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży brutto w danym okresie rozliczeniowym, był równy lub wyższy niż 80%,

  • otrzymanych płatności bezgotówkowych z tytułu sprzedaży brutto nabitej na kasie fiskalnej online, czyli udokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był równy lub wyższy niż 80%,

 • w każdym z 12 miesięcy kolejno poprzedzających miesiąc w którym podatnik wnioskuje o szybszy zwrot VAT w 15 dni, łączna wartość sprzedaży nabita na kasie fiskalnej online wynosiła minimum 50.000 zł,

 • za okres w którym podatnik wnioskuje o szybszy zwrot VAT w 15 dni:

  • kwota nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, wykazana przez podatnika do zwrotu nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży nabitej na kasie fiskalnej online,

  • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w 15 dni wynikająca z JPK_V7 za okres w którym podatnik wnioskuje o szybszy zwrot VAT nie przekracza kwoty 3.000 zł,

  • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z JPK_V7 za poprzedni okres która została przeniesiona do bieżącego JPK_V7 nie przekracza kwoty 3.000 zł,

  • złożył plik JPK_V7 w terminie,

 • przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających okres za który składa JPK_V7 w którym ubiera się o szybszy zwrot VAT przedsiębiorca:

  • jest czynnym podatnikiem VAT,

  • składa za każdy okres plik JPK_V7,

  • prowadzi sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej online,

  • posiada rachunek bankowy lub numer SKOK który widnieje na białej liście podatników VAT.

Podsumowując powyższe warunki można zauważyć, że szybszy zwrot VAT w 15 dni wiąże się z szeroką weryfikacją wielu obszarów prowadzonej firmy. Jednak z rozwiązania tego nie mogą korzystać podatnicy którzy:

 • nie prowadzą sprzedaży na kasie fiskalnej,

 • prowadzą sprzedaż na kasie fiskalnej ale nabijają na niej sprzedaż niższą niż 50.000 zł,

 • dopiero otworzyli działalność gospodarczą lub ją wznowili.

Przykład 7.

Pani Danuta prowadzi firmę DCE i w styczniu 2022 roku uzyskała przychód z wysokości 100.000 zł brutto w tym 70.000 zł została nabita na kasie fiskalnej a 30.000 zł wynika z wystawionych faktur sprzedaży. Czy pani Danuta może wnioskować o szybszy zwrot VAT w 15 dni?

Nie, z racji tego, że udział przychodów nabitych na kasie fiskalnej w sprzedaży jest niższa niż 80% bowiem wynosi 70%.

Przykład 8.

Pan Marcin w styczniu 2022 roku uzyskał przychód ze sprzedaży w wysokości 100.000 w całości nabity na kasie fiskalnej. Czy pan Marcin może skorzystać z szybszego zwrotu VAT w 15 dni jeżeli przyjmował zapłatę wyłącznie gotówką?

Nie, ponieważ szybszy zwrot VAT w 15 dni dotyczy tzw. podatników bezgotówkowych czyli takich którzy przyjmują minimum 80% zapłaty bezgotówkowej.

Szybszy zwrot VAT w 15 dni dokonywany jest na rachunek rozliczeniowy podatnika a nie na rachunek VAT.
Podsumowując, szybszy zwrot VAT w 40 dni lub 15 dni w każdym omawianym przypadku z pewnością wzbudza spore zainteresowanie podatników i przyczyni się do poprawy ich płynności finansowej. Niestety obwarowanie mechanizmów wieloma złożonymi warunkami może spowodować, że ich wykorzystywanie będzie bardzo ograniczone.

Jak ubierać się o szybszy zwrot VAT w systemie wFirma.pl?

W celu wygenerowania pliku JPK_V7 w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 i wybrać okres, za który ma zostać sporządzony JPK.

Szybszy zwrot va

W oknie generowania pliku JPK_V7 w części dotyczącej rozliczenia nadwyżki VAT należy w polu 32 zaznaczyć Zwrot na rachunek BANKOWY, wybrać z listy TERMIN ZWROTU jako 15 dni lub 40 dni i wprowadzić wartość w polu KWOTA ZWROTU. Dzięki temu zostanie uzupełnione automatycznie poz. 54 o wartość VAT do zwrotu.

Szybszy zwrot va

Jeżeli do zwrotu zostanie przeznaczona cała wartość nadwyżki VAT naliczonego nad należnym która widoczna jest w poz. 53 (czyli poz. 53 = poz. 54) to system automatycznie wykaże w poz. 62 kwotę do przeniesienia na poczet kolejnego pliku JPK_V7 w kwocie 0 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów