0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakich faktur nie dotyczy KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce czynnych podatników VAT obejmie obowiązek fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF). Umożliwia on wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych, usprawniając tym samym obieg dokumentów i dając bezpośredni dostęp do faktur sprzedaży fiskusowi. Jednak nie wszystkie faktury będą wystawiane za pośrednictwem KSeF. Jakich faktur nie dotyczy KSeF? Odpowiadamy!

Obowiązkowe fakturowanie w ramach KSeF

Krajowy System e-Faktur, czyli KSeF, to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie, przesyłanie, przechowywanie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. System ten jest narzędziem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

Od 1 stycznia 2022 roku KSeF jest dobrowolny dla przedsiębiorców. Ma się to jednak zmienić, od 1 lipca 2024 roku fakturowanie w ramach KSeF będzie bowiem obowiązkowe dla czynnych podatników VAT. Z kolei podatnicy zwolnieni z VAT zobowiązani będą do wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2025 roku.

Warto mieć na uwadze, że odbieranie faktur kosztowych w KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich podatników już od 1 lipca 2024 roku – bez względu na status podatnika VAT.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że KSeF ma wiele zalet, w tym:

 • automatyzację procesów księgowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych,
 • usprawnienie wymiany danych między podmiotami gospodarczymi,
 • ułatwienie kontroli skarbowej.

Przedsiębiorca, aby mógł korzystać z KSeF, ma obowiązek uwierzytelnienia. W zależności od rodzaju podmiotu sposób uwierzytelnienia będzie różny. 

Osoby fizyczne

Osoby niebędące osobami fizycznymi

 • profil zaufany,
 • podpis kwalifikowany,
 • token
 • elektroniczna pieczęć kwalifikowana z przypisanym NIP-em,
 • token

W przypadku osób niebędących osobami fizycznymi, np. spółki z o.o., jeśli nie posiada ona elektronicznej pieczęci z NIP-em, wówczas aby możliwe było korzystanie z KSeF, należy złożyć zawiadomienie ZAW-FA, wskazując konkretny podmiot uprawniony do zarządzania uprawnieniami w KSeF.

Przedsiębiorca ma również prawo nadać uprawnienia np. biuru rachunkowemu. W tym przypadku warto poznać 4 modele współpracy z biurem rachunkowym w KSeF.

Poza kwestiami organizacyjno-technicznymi związanymi z KSeF warto mieć również na uwadze kwestie formalne związane z fakturowaniem za pośrednictwem platformy. Przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że ustawodawca ściśle określił, jakich faktur nie dotyczy KSeF.

Jakich faktur nie dotyczy KSeF?

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wskazuje w art. 106ga ust. 2, że nie obowiązek fakturowania w KSeF nie dotyczy wystawianych faktur: 

 • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę;
 • przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach:
  • 7 – Procedura nieunijna dotycząca niektórych usług,
  • 7a – Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób,
  • i 9 – Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych

– dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach;

 • na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, czyli tzw. sprzedaż B2C;
 • w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106s, w którego brzmieniu: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, uwzględniając:
  • specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z liczbą i rodzajem czynności wymagających udokumentowania;
  • konieczność zapewnienia szczególnych sposobów dokumentowania czynności przez podatników;
  • możliwości techniczno-organizacyjne związane z dokumentowaniem czynności przez podatników;
  • konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z unikaniem prawidłowego dokumentowania czynności przez podatników”.

Jak wskazuje § 1 projektu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów i usług lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, podatnik nie będzie miał obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w przypadku:

 • świadczenia usług przejazdu autostradą płatną, udokumentowanych fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług uprawnionych do świadczenia tych usług;
 • świadczenia usług przewozu osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, udokumentowanych fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług uprawnionych do świadczenia tych usług;
 • świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe, z wyjątkiem usług objętych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%, udokumentowanych fakturami wystawianymi za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
 • świadczenia usług zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT, udokumentowanych fakturami lub innymi dowodami, wystawianymi przez podatników podatku od towarów i usług uprawnionych do świadczenia tych usług, podmioty działające w imieniu i na rzecz podatnika lub upoważnione przez niego osoby trzecie;

 • dostawy towarów lub świadczenia usług udokumentowanych fakturami wystawianymi przez nabywcę zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który nie jest zidentyfikowany na potrzeby danej czynności za pomocą numeru identyfikacji podatkowej.

W przypadkach ww. zgodnie z art. 106ga ust. 3 ustawy o VAT podatnik wystawia faktury elektroniczne lub papierowe. Przy czym warto zwrócić uwagę, że faktura wystawiana:

 • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju oraz
 • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę

– jak wskazuje art. 106ga ust. 4 ustawy – może zostać wystawiona w postaci ustrukturyzowanej, niemniej będzie to dobrowolna decyzja podatnika.

Warto również dodać, że faktura ustrukturyzowana nie jest tożsamym pojęciem z fakturą elektroniczną. Ustawa o VAT w art. 2 wskazuje w pkt:

32) przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym;

32a) przez fakturę ustrukturyzowaną rozumie się fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Integracja z KSeF w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia integrację z KSeF bez dodatkowych kosztów w zakresie:

 • wysyłania faktur przychodowych z systemu do KSeF;
 • nadawania uprawnień osobom trzecim w KSeF za pośrednictwem systemu;
 • pobierania faktur przychodowych oraz kosztowych bezpośrednio z KSeF do systemu.

Aby aktywować integrację się z KSeF, należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY » KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR » WŁĄCZ INTEGRACJĘ.

Jakich faktur nie dotyczy KSeF

Integrację krok po kroku omawia artykuł pomocy: Integracja z KSeF – Krajowy System e-Faktur już dostępny!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów