0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie będą terminy wystawiania faktur od 2014 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2014 będzie rokiem wielkich zmian na gruncie podatku VAT. Wynika to z faktu, iż rozporządzenie fakturowe Ministra Finansów zostanie całkowicie przeniesione do ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy dotyczące fakturowania zostaną umieszczone w art. 106a - 106q ustawy. Jednak to jeszcze nie koniec - poza samym przeniesieniem regulacji do najważniejszego aktu prawnego, jakim jest ustawa, wśród najważniejszych zmian można wskazać te dotyczące terminów powstawania obowiązku podatkowego, wystawiania faktur, czy chociażby odliczenia podatku VAT. Sprawdź, jakie będą terminy wystawiania faktur

Terminy wystawiania faktur - zasady ogólne

Ogólna zasada terminów wystawiania faktur została zawarta w nowo dodanym art.106i ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik będzie zobligowany do sporządzenia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Począwszy do roku 2014 czynni podatnicy VAT, którzy przed wykonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymają całość lub część zapłaty co do zasady będą musieli wystawić fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymali wspomnianą całość lub część zapłaty od nabywcy.

Terminy wystawiania faktur - zasady szczególne

Faktura na żądanie nabywcy

Jak wynika z regulacji art. 106b ust. 3, podatnik w związku z żądaniem nabywcy jest zobligowany do faktury dokumentującej:

  • sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 (np. dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych itp.)

  • sprzedaż zwolnioną, z pewnymi wyjątkami (np. rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne)

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Natomiast, jak wskazuje art. 106i ust. 6 pkt 1 ustawy, w sytuacji, gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, należy sporządzić ją co do zasady nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę.

Z kolei, gdy żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę należy sporządzić nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Wcześniejsze wystawianie faktur będzie możliwe

Podatnik w 2014 roku będzie mógł wystawić fakturę nie wcześniej niż 30 dnia przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Powyższa możliwość nie będzie obejmowała wystawiania faktur w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług, jeżeli zawierają informację, jakiego okresu dotyczą i dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z nowo dodanymi art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 (m.in. dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług najmu, dzierżawy, usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi itd.).

Usługi budowlane i budowlano-montażowe

W przypadku świadczenia przez podatnika usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek wystawienia faktury powstaje nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług.

Dostawa książek drukowanych

Przedsiębiorca musi wystawić fakturę sprzedaży nie później niż 60 dnia od dnia wydania towarów - przy dostawie książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1).

Gdy zawarta umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów (art. 106i ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy).

Drukowanie książek

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, podatnik dokonujący czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, jest zobligowany do wystawienia faktury nie później niż 90 dnia od dnia wykonania czynności.

Powyższy katalog dotyczy najczęściej wystawianych faktur w polskim obrocie gospodarczym. Pełne zestawienie terminów wystawiania faktur znajduje się w art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów