0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Terminy wystawiania faktur - zobacz, jakie obecnie obowiązują!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wszelkie regulacje dotyczące wystawiania faktur zostały umieszczone bezpośrednio w ustawie o VAT. Przestanie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania Faktura podatnika zwolnionego z VAT. Przepisy dotyczące fakturowania zostały zawarte w art. 106a-106q ustawy. W zakresie elementów, które muszą się znaleźć na fakturze, pojawiły się kosmetyczne zmiany. Natomiast mocnej modyfikacji uległy m. in. terminy wystawiania faktur.

Nowe terminy wystawiania faktur

Informacje na temat tego jak wyglądają aktualne terminy wystawiania faktur zawarte są w art. 106i ustawy. Znacznie wydłużony został czas, w jakim przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury. Kiedyś dopełnić ten obowiązek należało do 7 dnia od dostawy towaru albo zakończenia usługi. Od 2014 r. na sporządzenie dokumentu podatnik ma czas do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawa lub też wykonanie usługi miało miejsce.

Faktury zaliczkowe a terminy wystawiania faktur

Terminy wystawiania faktur zaliczkowych zostały zmodyfikowane analogicznie do klasycznych faktur. Oznacza to, że podatnik na wystawienie takiego dokumentu ma czas do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał część lub całość zapłaty od nabywcy.

Faktur zaliczkowych nie wystawia się  dla transakcji dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz czynności określonych w art. 19a ust. 5 pkt 4 (np. dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej itd.).

Usługi budowlane i budowlano-montażowe a terminy wystawiania faktur

Od podstawowego terminu wystawiania faktur istnieje szereg odstępstw. Jedno z nich dotyczy usług budowlanych oraz budowlano-montażowych. Jak reguluje art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku ich świadczenia obowiązek wystawienia faktury powstaje nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług.

Dostawa książek drukowanych a terminy wystawiania faktur

Dokonując dostawy książek drukowanych fakturę należy wystawić nie później niż 60 dnia od dnia wydania towarów należy sporządzić fakturę dla dostawy książek drukowanych z wyłączeniem map i ulotek, oraz gazet, czasopism i magazynów  drukowanych. Jednak gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów (art. 106i ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy).

Drukowanie książek a terminy wystawiania faktur

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, podatnik dokonujący czynności polegających na drukowaniu książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, jest zobligowany do wystawienia faktury nie później niż 90 dnia od dnia wykonania czynności.

Niezwrócenie opakowania przez nabywcę a terminy wystawiania faktur

Kwestie związane z terminem wystawienia faktury w sytuacji gdy nabywca nie zwrócił opakowania, zostały ujęte w art. 106i ust. 5 ustawy. Należy sporządzić ją nie później niż:

  • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
  • 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Terminy wystawiania faktur na żądanie nabywcy

Zgodnie z nowo dodanym art. 106b ust. 3 na żądanie nabywcy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury, która dokumentuje:

  • sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 (np. dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych itp.),
  • sprzedaż zwolnioną, z pewnymi wyjątkami (np. rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne),

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W związku z powyższym, przedsiębiorcę będą obowiązywały dwa terminy. Pierwszy z nich dotyczyć będzie sytuacji, w której żądanie wystawienia faktury zgłoszone zostało do końca miesiąca, w którym dostarczono towar albo wykonano usługę. W takim przypadku dokument powinien zostać wystawiony do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym zdarzenie miało miejsce.

Jeśli jednak żądanie pojawi się po miesiącu, w którym towar został dostarczony bądź usługa wykonana, to fakturę należy sporządzić nie później niż w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Wcześniejsze terminy wystawiania faktur

Jak wynika z art. 106i ust. 7 Ustawy o VAT podatnik może wystawić fakturę nie wcześniej niż 30 dnia przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Powyższa możliwość nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług, jeżeli zawierają informację jakiego okresu dotyczą i dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z nowo dodanymi art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 (m.in. dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług najmu, dzierżawy, usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi itd.).

Terminy wystawiania faktur zależą zatem od tego jaką sprzedaż prowadzimy. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów