0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie zawiadomienia do US ma obowiązek przekazać przedsiębiorca w 2020r. Część 2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawiadomienia do US do właściwego naczelnika, stanowią nadal jeden z obowiązkowych elementów komunikacyjnych na linii podatnik – urząd skarbowy. Które zawiadomienia pozostają w gestii podatnika, jako nadal obligatoryjne? Te i inne kwestie związane z zawiadomieniami zawarto w niniejszej drugiej części publikacji.

Zawiadomienia do US o zapłacie na inny rachunek niż występujący na białej liście

Podatnicy od stycznia 2020r. zobligowani są do zapłaty za fakturę opiewającą na kwotę 15.000zł brutto i powyżej na określone konto firmowe kontrahenta, występujące na białej liście.

Jeżeli jednak przedsiębiorca się pomyli i zapłaci na inne konto kontrahenta niż występujące na białej liście, wówczas ma jeszcze możliwość złożyć zawiadomienie ZAW-NR o tym fakcie w terminie 3 dni od daty zlecenia przelewu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy źle opłaconej faktury zakupu.

Przedmiotowe zawiadomienie podatnik może złożyć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (na stronach profilu zaufanego).

Skutecznie złożone zawiadomienie ZAW-NR pozwoli podatnikowi ująć w koszty firmowe daną fakturę jak i uniknąć kwestii wystąpienia odpowiedzialności solidarnej za nieopłacone podatek VAT sprzedawcy związany z daną fakturą.

Spis z natury

Pamiętając o zdarzeniu typu likwidacja firmy, czynni podatnicy VAT, którzy zaprzestają dokonywania czynności opodatkowanych mają obowiązek przekazania zawiadomienia do US do właściwego naczelnika, wraz z ostatnią deklaracją VAT, informację o sporządzonym spisie z natury dla celów podatku VAT.

Sporządzonego spisu z natury dla celów podatku VAT przedsiębiorca nie przekazuje wraz z ww. dokumentami. Natomiast same zawiadomienia do US mogą być przesłane w formie papierowej albo elektronicznej. Należy także pamiętać, że zarówno kwotę podatku należnego od wartości ustalonej w spisie z natury podatnik umieszcza w ostatniej, składanej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w tabeli C, punkt 16.

Uwaga na zwrócone darowizny

Podatnicy, którzy przekazują i mają prawo do ich odliczenia, wykazują w składanym zeznaniu rocznym możliwe odliczenia od dochodu kwot przekazanych darowizn lub wartości rzeczy.

Jednak w tym miejscu należałoby na wszelki wypadek zasygnalizować niezwykle istotny aspekt. W okoliczności, gdyby obdarowany dokonał jednak zwrotu darowizny dla darczyńcy, ten ostatni będzie zobligowany przekazać zawiadomienia do US do właściwego naczelnika informację o zaistniałym zdarzeniu a więc o zwróconej darowiźnie, w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia dokonania zwrotu.

Małżonkowie osiągający dochody z najmu

Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej, którzy osiągają dochody ze źródła przychodów najmu, podnajmu, dzierżawy a także innych umów o podobnym charakterze rozliczają przychody z tego źródła u każdego z małżonków:

  1. proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału w posiadanej nieruchomości lub rzeczy) oraz 
  2. łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. 

W przypadku, gdy nie są określone wielkości udziałów należy przyjąć, iż prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Powyższy sposób rozliczeń stosuje się do rozliczania kosztów, strat, ulg związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Jeżeli małżonkowie, między którymi występują wspólność majątkowa osiągają dochody z ww. źródła przychodów, mogą przedłożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie w formie pisemnej o zgodzie na opodatkowanie całości tych dochodów przez jednego z małżonków.

Powyższe oświadczenie podatnicy winni złożyć nie dalej niż do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym otrzymali pierwszy przychód w danym roku podatkowym ze źródła przychodów najmu wspólnej własności.

Małżonkowie powinni także pamiętać, że dokonany oświadczeniem wybór sposobu opodatkowania przychodów ze wspólnej własności obowiązuje przez cały rok i lata następne. Jednakże w nowym roku, zanim małżonkowie uzyskają pierwszy przychód z najmu dotyczącego wspólnej własności, mogą przesłać zawiadomienia do US do właściwego naczelnika o rezygnacji z opodatkowania całości danych przychodów przez jednego z małżonków.

Wyjątkiem są sytuacje, w których w trakcie roku wystąpiła okoliczność separacji, rozwodu w wyniku, których nastąpił podział majątku wchodzącego w skład wspólności majątkowej.

Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania przychodów z najmu rzeczy wchodzących w skład wspólności majątkowej może być podpisane przez jednego z małżonków i zachowuje swoją ważność tak jakby został podpisany przez obojga. Należy jednak pamiętać, że owe oświadczenie potwierdza się za zgodne ze stanem faktycznym. W przeciwnym razie podatnik będzie odpowiadał karnie za składanie fałszywych zeznań. 

Przychody z działów specjalnych produkcji rolnych

Podatnicy, którzy osiągają przychody ze specjalnych produkcji rolnej mają obowiązek je rozpoznawać według zasad obowiązujących identyfikację przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli podatnik prowadzi księgi podatkowe.

W myśl art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zanim podatnik rozpocznie prowadzenie PKPiR czy ksiąg handlowych ma on obowiązek przekazać zawiadomienie o zamiarze jej założenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Jednak, gdy podatnik był obowiązany poprowadzić księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości, wówczas obowiązek o zamiarze założenia księgi nie występuje.

Zawiadomienia do US, a dokumentacja cen transferowych

Na mocy art. 23y ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty powiązane są zobligowane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych są zobowiązane do przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o jej sporządzeniu w ciągu 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Przedmiotowe oświadczenie może być złożone wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek dochodowy dla osób rozpoczynających działalność – kredyt podatkowy

Zgodnie z art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, którzy pierwszy raz albo ponownie otworzyli firmę i nie prowadzili jej w ciągu 3 lat licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym następującym:

  1. bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona, co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
  2. dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1. 

Podatnicy, którzy skorzystają z kredytu podatkowego będą mogli spłacać podatek dochodowy w wysokości 20% w skali roku przez następne 5 lat. 

Powyższe zwolnienie dotyczy podatników, którzy złożą zawiadomienia do US do właściwego naczelnika, pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z tegoż zwolnienia do 31 stycznia roku podatkowego, w którym zwolnienie ma być aktywne.

Oprócz oświadczenia zgodnie z art. 44 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy chcący skorzystać z kredytu podatkowego muszą wypełnić także poniższe ustawowe uwarunkowania:

  1. w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty, co najmniej 1.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności,
  2. od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty,
  3. w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku wartości co najmniej 10.000 euro, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność,
  4. w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani według skali podatkowej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów