0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie zawiadomienia do US ma obowiązek przekazać przedsiębiorca w 2020r. Część 1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pomimo wielu ułatwień i uproszczeń zafundowanych podatnikom przez ustawodawcę, występuje nadal obowiązek przekazywania urzędom skarbowym wielu zawiadomień. Poniżej w dwucyklowej publikacji przedstawiono najczęstsze, obowiązkowe zawiadomienia do US, których przesłanie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wciąż wymaga prawodawca. 

Rezygnacja, wybór, zmiana form opodatkowania

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w przypadku zmiany formy opodatkowania wyboru formy opodatkowania po raz pierwszy czy rezygnacji z niej nadal będą zobligowani do złożenia zawiadomienia do US do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy rejestrują działalność gospodarczą mają obowiązek zgłosić za pomocą formularza CEIDG – formę opodatkowania, rodzaj prowadzonej ewidencji czy częstotliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku wyboru skali podatkowej lub podatku liniowego).

Jednak zarówno oni jak i ci, którzy w zeszłym roku prowadzili działalność gospodarczą mogą wybrać lub zmienić wybraną formę opodatkowania jednak nie później niż do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał w danym roku kalendarzowym pierwszy swój przychód z danej działalności. Dotyczy to wyboru skali podatkowej, podatku liniowego czy ryczałtu ewidencjonowanego. W tym celu w ww. terminie muszą o tym fakcie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku wyboru karty podatkowej, jako formy opodatkowania, przedsiębiorca:

 1. pierwszy raz rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze karty jeszcze przed zainicjowaniem działalności,
 2. prowadzący działalność gospodarczą w roku ubiegłymi kontynuujący ją w danym roku podatkowym, zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie dotychczasowej formy opodatkowania na kartę podatkową do 20 stycznia danego roku,

Należy także pamiętać, iż w sytuacji otrzymania decyzji od właściwego naczelnika urzędu skarbowego w przedmiocie ustalonej kwoty podatku dla karty podatkowej, podatnik może w jeszcze ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma przekazać do organu podatkowego rezygnację z opodatkowania kartą podatkową.

Widać, więc, iż wybór, zmiana i rezygnacja z danej formy opodatkowania nadal wiążę się z obowiązkiem przekazania zawiadomienia do US do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej decyzji podatnika w tym zakresie.

Zanim jednak podatnik zdecyduje o zmianie albo rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania to powinien dobrze przemyśleć te kwestię, bowiem nie w każdej sytuacji wystąpi taka możliwość.

Zawiadomienia do US, a kasa fiskalna

Na polskim rynku kas funkcjonują aktualnie zarówno tzw. kasy on-line a także z elektronicznym zapisem lub papierowym zapisem kopii w zakresie zapisu danych identyfikacyjnych podatnika i przeprowadzonych transakcji za jej pomocą. W przypadku kas on-line mają one możliwość łącznia się z Centralnym Repozytorium Kas i wysyłki informacji dotyczących wykonanych przez podatnika transakcji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Niezależnie od rodzaju stosowanej kasy rejestrującej podatnicy mają obowiązek złożenia zawiadomienia do US w odpowiednich terminach.

W przypadku kas on-line, które muszą mieć zapewnione stałe połączenie internetowe serwisant instalujący daną kasę dokona automatycznego jej zgłoszenia i fiskalizacji przez internet po połączeniu kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Zwrotną drogą elektroniczną kas on-line otrzyma numer ewidencyjny, który wraz z danymi identyfikacyjnymi podatnika zostanie zapisany w pamięci kasy. Zatem w przypadku kas on-line podatnik nie ma obowiązku przekazania odrębnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej jak i o przeprowadzeniu jej fiskalizacji.

Jeżeli mowa o kasach fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, to podatnik nadal jest zobligowany do złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego:

 1. zawiadomienia o zainicjowaniu ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej przed rozpoczęciem sprzedaży za pomocą danej kasy,
 2. potwierdzenia dokonanej fiskalizacji danej kasy rejestrującej wraz z jej danymi celem otrzymania przypisanego dla danej kasy unikalnego numeru ewidencyjnego w terminie 7 dni od licząc od dnia przeprowadzenia fiskalizacji.

Ponadto podatnik ma obowiązek zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od zaistnienia jednego z poniższych okoliczności:

 • zmianie miejsca użytkowania kasy,
 • zmiany właściwego urzędu skarbowego podatnika,
 • wymiany pamięci kasy,

Oprócz tego w przypadku zakończenia przez podatnika ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej ma on obowiązek przekazać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego protokół z odczytu pamięci danej (dokonywany przez serwisanta) kasy oraz wniosek o jej wykreślenie z rejestru kas w terminie 5 dni licząc od dnia wykonania protokołu.

Jeżeli serwisant nie jest w stanie dokonać odczytu pamięci z kasy rejestrującej, wówczas główny serwis dokonuje tej czynności a termin 5 dni na przekazanie ww. dokumentów do właściwego naczelnika urzędu skarbowego liczony jest od dnia otrzymania z serwisu protokołu z z odczytu pamięci danej kasy rejestrującej.

Zawiadomienia do US - zgłoszenie do VAT

Podatnicy wciąż mają obowiązek przekazać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie (formularz VAT-R) o dobrowolnej albo obowiązkowej rejestracji do VAT. Podatnik ma obowiązek dokonać rejestracji do VAT, jeżeli jego sprzedaż w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200.000zł. Ponadto sprzedając niektóre towary i świadcząc określone usługi podatnik także ma obowiązek dokonać rejestracji do VAT. Kiedy?

Zawiadomienie o chęci lub obowiązku rejestracji do VAT podatnik winien przekazać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem:

 1. dokonania pierwszej sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT,
 2. utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

VAT – metoda kasowa

Metoda kasowa w rozliczeniu VAT umożliwia uwzględnienie podatku VAT od wystawianych faktur sprzedaży w momencie zapłaty przez nabywcę faktury za sprzedane towary lub usługi. 

Z metody kasowej mogą skorzystać tylko mali podatnicy, czyli ci u których wysokość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku sumy 1.200.000 euro. 

Ponadto metodę kasową mogą wybrać podatnicy, którzy rozliczają podatek VAT w okresach kwartalnych.

Podatnik który spełnia warunki i zdecyduje się na wybór metody kasowej ma obowiązek złożenia zawiadomienia do US (formularz VAT-R) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przy rozpoczęciu działalności albo w jej trakcie. W tym ostatnim przypadku podatnik wysyła zawiadomienie nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego kwartał, w którym podatnik chce skorzystać z wybranej metody rozliczenia podatku VAT.

Podatnicy powinni jednak dobrze przemyśleć decyzje o wyborze metody kasowej rozliczania podatku VAT z uwagi na to, iż rezygnacja z tej metody może nastąpić najwcześniej po 12 miesiącach korzystania z tej metody. Rezygnacja podatnika z metody kasowej wymaga także przedłożenia do właściwego naczelnika skarbowego zawiadomienia o tym fakcie nie później niż do końca kwartału rozliczanego metodą kasową.

VAT – UE

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy chcą dokonywać transakcji unijnych takich jak:

 1. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a więc sprzedaż towarów do kontrahentów z państw UE,
 2. świadczenie usług na rzecz kontrahentów z UE
 3. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a więc zakup towarów od kontrahentów z UE,
 4. zakup usług od kontrahentów z krajów UE,

- mają obowiązek przed pierwszym dokonaniem jednej z powyższych transakcji dokonać rejestracji do VAT-UE a więc złożyć zawiadomienia do US do właściwego naczelnika, na formularzu VAT-R o zamiarze rozpoczęcia dokonywania transakcji unijnych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów