0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z nowelizowaną ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorcy, konsumenci i inne podmioty będą już od 1 stycznia 2018 r. jednym przelewem opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nowe przepisy przewidują nadanie przedsiębiorcom indywidualnych numerów rachunków składkowych (NRS). Składki dokonywane zbiorczo jednym przelewem na konkretnie przyznany rachunek będą rozdzielane proporcjonalnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na poszczególne ubezpieczenia i fundusze.

Od początku 2018 roku, płatnik wykonując przelew do ZUS, nie będzie miał możliwości konkretnego wskazania na jaką składkę i za jaki czas dokonuje płatności. Zatem przedsiębiorca, konsument lub inny podmiot będzie zobowiązany do podania jedynie indywidualnego rachunku składkowego, kwotę składki, nadawcę i odbiorcę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie proporcjonalnie rozdzielał wpłaty na składki, poczynając od najstarszej zaległości wraz z odsetkami.

Jedno konto w ZUS - od kiedy nadawanie Numeru Rachunku Składkowego?

1 października 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie korespondencji z informacjami o nadaniu nowych rachunków składkowych płatnikom. Przewiduje się, że do końca grudnia 2017 r. ZUS wygeneruje numery rachunków składkowych i dokona ich ewidencji na kontach płatników składek wpisanych do Centralnego Rejestru Płatników Składek. Przedsiębiorcy, konsumenci i inne podmioty do końca grudnia 2017 r. powinni otrzymać listem poleconym informację z ZUS-u w sprawie nadania im nowych numerów rachunków składkowych.

Zgodnie z art. 3 nowelizowanej ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże informacje o numerach rachunków składkowych płatnikom składek, którzy opłacają należności z tytułu składek, w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego jako przesyłkę rejestrowaną lub – w przypadku płatników składek, którzy w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzyli profil informacyjny – udostępni numery rachunków składkowych w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli płatnicy składek, o których mowa w ust. 2, nie otrzymają informacji o numerach rachunków składkowych w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., są obowiązani zwrócić się do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o jej przekazanie przed najbliższym terminem opłacania składek.

Numery rachunków składkowych wygenerowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dnia 31 grudnia 2017 r. będą aktywne od dnia 1 stycznia 2018 r. (Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1027)).

 Jedno konto w ZUS - zmiany 2018

Warto zwrócić uwagę, iż przedsiębiorca do 31 grudnia 2017 r. po otrzymaniu listu z informacją o specjalnie nadanym mu numerze konta składkowego powinien zweryfikować poprawność swoich danych, z uwagi na to, że po tej dacie dotychczasowe rachunki składkowe będą zamknięte. Ponadto przedsiębiorcy posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będą mogli od 1 stycznia 2018 r. sprawdzić tam swój nowy numer konta składkowego.

Zgodnie z nowymi przepisami unikalny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr, przy czym 2 pierwsze oznaczają liczbę kontrolną banku, 11 kolejnych cyfr to numer kontrolny ZUS, 13 ostatnich cyfr to NIP płatnika bądź inny numer identyfikacyjny nadany przez ZUS w przypadku nieposiadania przez płatnika numeru NIP. Warto pamiętać, że w przypadku pomyłki przy dokonywaniu przelewu, płatnik zapłaci odsetki za opóźnienia w regulowaniu składek.

Zgodnie z nowym art. 43b 1 ustawy o s.u.s. zakład generuje i przydziela numer rachunku składkowego dla płatnika składek niezwłocznie po utworzeniu konta płatnika składek, w celu opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 47 ust. 4.

2. Dla płatników składek rozliczających składki w odrębnych deklaracjach Zakład generuje numer rachunku składkowego osobny dla każdego z zakresów numerów deklaracji.

3. Informację o przydzielonym numerze rachunku składkowego Zakład niezwłocznie przekazuje płatnikowi składek w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego jako przesyłkę rejestrowaną lub – w przypadku płatnika składek, który w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład utworzył profil informacyjny – udostępnia numer rachunku składkowego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład. (Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1027)).

Jedno konto w ZUS - wyjątek

Może zdarzyć się, iż ZUS przygotuje dwa numery rachunków składkowych, które płatnik otrzyma w informacji listowej. Taka sytuacja zaistnieje, jeśli płatnik składek rozlicza oddzielnie składki na dwóch zakresach (np. za prowadzenie działalności i osobno za zatrudnienie pomocy domowej). Bez względu na to, czy przedsiębiorca zatrudnia zleceniobiorców i pracowników, czy prowadzi własną działalność gospodarczą, opłaca składki łącznie jednym przelewem wraz z własnymi składkami.

Warto podkreślić, że w przypadku, gdy przedsiębiorca, konsument i inne podmioty nie będą znać swoich indywidualnych rachunków składkowych, nie będą mogli opłacić składek w 2018 r. według starych zasad. Zgodnie z informacjami z ZUS-u istniejące rachunki bankowe przestaną działać 31 grudnia 2017 r. Jednak zgodnie z nowymi zasadami, w 2018 r. jednym przelewem opłacimy również zaległe składki za 2017 r. i bieżące składki.

Ponadto warto wspomnieć, iż zindywidualizowane rachunki składkowe zostaną również przesłane płatnikom zagranicznym, którzy będą mogli regulować składki jednym przelewem.

Konkludując, dla przedsiębiorców, konsumentów i innych podmiotów niezwykle ważne jest monitorowanie nadania nowego numeru składkowego, przypilnowanie terminów i dokładnie sprawdzenie danych w informacji przesyłanej przez ZUS. W przypadku nieotrzymania listu poleconego z ZUS-u z nadaniem nowego numeru składkowego warto skontaktować się konkretnym oddziałem ZUS przed końcem grudnia 2017 r. i ustalić prawidłowe dane i numer konta. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2018 r. będzie możliwe dokonanie opłat składkowych wyłącznie jednym przelewem na zindywidualizowany numer rachunku składkowego w ZUS-ie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów