Poradnik Przedsiębiorcy

Powiadomienia o niezgodnościach w JPK VAT

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mają obowiązek wysyłki drogą elektroniczną comiesięcznych Jednolitych Plików Kontrolnych. W sytuacji wystąpienia rozbieżności informacji zawartych w JPK i deklaracji VAT podatnicy otrzymają powiadomienia o niezgodnościach w JPK VAT

Najczęstsze błędy popełniane w JPK VAT

W komunikacie wydanym przez Ministerstwo Finansów zostały wskazane trzy przeważające niezgodności występujące w przesłanych przez podatników JPK VAT:

  1. rozbieżności w informacjach zawartych w JPK VAT i deklaracji VAT za dany okres,
  2. rozbieżności w stosunku kwot transakcji w przesłanych przez kontrahentów JPK VAT,
  3. wykazanie w JPK VAT faktur zakupów od kontrahentów, którzy nie mają statusu czynnego podatnika VAT. 

Przed dokonaniem korekty JPK VAT oraz rezygnacji z prawa do odliczenia VAT warto zweryfikować, czy faktycznie powstałe różnice są efektem błędu. Rozbieżności w stosunku do kwot transakcji w przesłanych przez kontrahentów JPK VAT mogą być np. następstwem skorzystania przez nabywcę z prawa do odliczenia podatku VAT w okresie dwóch kolejnych miesięcy. 

Przykład 1.

Jan Kowalski prowadzący firmę XYZ zakupił w lipcu 2018 roku od firmy ABC środki czystości na potrzeby działalności gospodarczej. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT. Pan Jan odliczył podatek VAT naliczony w deklaracji VAT za sierpień i wykazał transakcję w JPK VAT za sierpień. Czy w związku z tym może on otrzymać powiadomienie o niezgodnościach w JPK VAT?

Pliki JPK VAT porównywane są wśród kontrahentów za ten sam okres. Pan Jan miał prawo do odliczenia podatku VAT w deklaracji za lipiec lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Odliczając podatek VAT w deklaracji za sierpień, postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami. Weryfikując JPK VAT za sierpień, system wykryje odliczenie podatku VAT, jednak nie odnajdzie transakcji po stronie sprzedawcy. Firma ABC wykazała podatek VAT należny w deklaracji VAT i JPK VAT za okres, w którym miała miejsce sprzedaż i została wystawiona faktura, a więc w lipcu 2018 roku, bo miała taki bezwzględny obowiązek. W związku z tym pan Jan po otrzymaniu powiadomienia o niezgodnościach w JPK VAT powinien udać się do właściwego urzędu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W ostatnim ze wskazanych trzech najczęstszych błędów w JPK warto podkreślić fakt, że odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot, który w chwili weryfikacji JPK VAT nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie jest jednoznacznym błędem popełnionym przez kontrahenta. Chodzi m.in. o sytuację w której sprzedawca został wykreślony z rejestru VAT dopiero po dokonanej transakcji sprzedaży. Ministerstwo Finansów uruchomiło serwis internetowy, na którym każdy przedsiębiorca na podstawie NIP-u kontrahenta może zweryfikować, czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT. Dlatego też warto każdorazowo weryfikować status kontrahenta przed wprowadzeniem faktury zakupowej do rejestru VAT - zwłaszcza przy zawieraniu transakcji z nowymi kontrahentami.

Forma powiadomienia o niezgodnościach w JPK VAT

W dalszej części komunikatu Ministerstwa Finansów została zawarta informacja dotycząca formy, w jakiej podatnicy otrzymają powiadomienia o niezgodnościach w JPK VAT. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się powiadomienia drogą:

  • e-mail z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl,
  • wiadomości SMS,
  • zgodnie z danymi jakie zostały wskazane w zgłoszeniach identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych (na druku VAT-R).

Konsekwencje otrzymania powiadomienia o niezgodnościach w JPK VAT

W treści otrzymanego powiadomienia widnieje prośba o weryfikację składanych JPK VAT. W celu wyjaśnienia powstałych niezgodności podatnicy powinni skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym.

Powiadomienia o niezgodnościach w JPK VAT nie stanowią wezwań do zapłaty lub wezwań do złożenia wyjaśnień i nie są jednoznaczne z nałożeniem kary na podatnika. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą bez dodatkowych konsekwencji złożyć wyjaśnienia i ewentualną korektę JPK VAT.
Otrzymanie powiadomienia o niezgodnościach w JPK VAT nie jest również jednoznaczne z obowiązkiem złożenia korekty JPK VAT (choć czasem będzie ona konieczna). W pierwszej kolejności warto zgłosić się do urzędu w celu wyjaśnienia powstałych rozbieżności. O ile rozbieżności w przekazanej deklaracji VAT i JPK VAT za ten sam okres mogą wiązać się z faktyczną pomyłką podatnika i koniecznością sporządzenia korekty JPK VAT, tak dwie następne sytuacje wskazane przez Ministerstwo jako najczęstsze popełniane błędy mogą w wielu przypadkach zostać wyjaśnione bezpośrednio w urzędzie.

Jak wygenerować korektę JPK VAT w systemie wFirma.pl?

W celu wygenerowania korekty JPK VAT w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT. W oknie dodawania JPK VAT należy wybrać okres i jako cel złożenia zaznaczyć opcję Korekta deklaracji. Po kliknięciu opcji Zapisz zostanie wygenerowana korekta JPK VAT.

Powiadomienia o niezgodnościach w JPK_VAT w programie online