Poradnik Przedsiębiorcy

Stawka godzinowa w umowie zleceniu - minimalne wynagrodzenie

Przepisy wprowadzające minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców, jak również dla osób współpracujących ze zleceniobiorcą, obowiązują od stycznia 2017 roku. Mają one za zadanie chronić osoby otrzymujące najniższe wynagrodzenie. W praktyce, zleceniobiorcy, którzy dostają mniejszą stawkę godzinową mogą rościć sobie prawo do uzupełnienia wynagrodzenia do wysokości stawki minimalnej. Stawka godzinowa w umowie zleceniu na rok 2018 przyjmuje wartość 13,70 zł brutto, natomiast w 2019 roku ma wynosić 14,70 brutto.

Stawka godzinowa w umowie zleceniu potwierdzanie godzin

Zawierając umowę zlecenie ze stawką godzinową, mamy obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Nie jest to konieczność sporządzania kart ewidencji czasu pracy zleceniobiorców. Obowiązek ten dotyczy tylko tych, którzy nawiązali stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Wprowadzona ustawa daje stronom swobodę co do sposobu potwierdzania liczby godzin. Powinien być on zawarty w treści umowy i może się różnić w zależności od specyfikacji wykonywanego zlecenia bądź usługi. Jeżeli nie zostało to uregulowane w umowie, zleceniobiorca zobligowany jest do przedłożenia zleceniobiorcy w formie pisemnej (forma elektroniczna lub dokumentowa) informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia bądź świadczenia usługi, przed wypłatą wynagrodzenia. Często jest to jednak mylone z koniecznością prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy, tak jak w przypadku umowy o pracę. Sporządzanie kart ewidencji czasu pracy przewidziane jest tylko dla umów o pracę. Można doprecyzować w informacji, jakie czynności wiązały się z koniecznością wykonywania zlecenia w takim właśnie wymiarze czasowym. Taka forma ma w przyszłości umożliwić odpowiednim organom sposobność kontroli, czy zachowane zostały wymogi dotyczące przestrzegania minimalnej stawki godzinowej.

Nowe zapisy, takie jak stawka godzinowa w umowie zleceniu lub obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia bądź usługi mogą być błędnie interpretowane jako ustanowienie stosunku pracy między stronami. Należy zaznaczyć, że sam zapis w umowie o sposobie potwierdzania godzin wykonania zlecenia z prawnego punktu widzenia nie jest rozstrzygający, ponieważ istnieją wyjątki od stosowania minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu.

W celu wyliczenia wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej, warto skorzystać z kalkulatora umowy zlecenia.

Kogo nie dotyczy minimalna stawka godzinowa w umowie zleceniu?

Nie wszystkich zatrudnionych na umowę zlecenie będzie obowiązywała minimalna stawka. Nie dotyczy ona m.in. tych zleceniobiorców, którzy o miejscu i czasie wykonania zlecenia bądź usługi decydują sami i przysługuje im tylko wynagrodzenie prowizyjne, czyli takie, które jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczonej usługi. Takie wynagrodzenie musi być w całości uzależnione od rezultatu, czyli od liczby pozyskanych zleceń, zawartych umów bądź obrotu. Do tej grupy możemy zaliczyć m.in. wynagrodzenie wypłacane agentom ubezpieczeniowym lub przedstawicielom handlowym. 

Stawka godzinowa w umowie zleceniu nie obowiązuje także w przypadku umów:

  • dotyczących opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej,

  • dla opiekunów wycieczek i podczas wypoczynków, jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone dłużej niż przez jedną dobę,

  • dotyczących opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku.

Aby uniknąć nieporozumień, należy wyjaśnić, że minimalna stawka godzinowa w umowie zleceniu nie jest tym samym co minimalne wynagrodzenie za pracę. Dlatego wynagrodzenie zleceniobiorcy powinno być ustalane w oparciu o faktycznie przepracowany czas, a nie o zadania, jakie udało się w tym czasie wykonać.

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje od 1 stycznia 2017 r., ale ma zastosowanie także do umów zawartych do końca 2016 r. i nadal trwających.