0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karty sportowe dla pracowników a rozliczenie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Benefity dla pracowników są narzędziem coraz częściej wykorzystywanym przez pracodawców w celu pozyskania nowych pracowników oraz w ramach systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa. Benefity to dodatkowe świadczenia dla pracownika. Do najpopularniejszych benefitów oferowanych w Polsce przez pracodawców należą karty sportowe i prywatna opieka medyczna. Sprawdźmy, jak rozliczyć karty sportowe dla pracowników na gruncie podatku VAT.

Prawo do odliczenia VAT od nabycia kart sportowych dla pracowników

Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi zarejestrowanemu jako czynny podatnik VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT:

„W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli zakup karnetów sportowych dokonany przez czynnego podatnika VAT ma służyć wyłącznie do działalności opodatkowanej, to podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie tych karnetów.

Kwestia rozliczania VAT w związku z nabyciem karnetów sportowych dla pracowników została rozstrzygnięta na korzyść podatników m.in. w dwóch wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacjach podatkowych, a mianowicie w interpretacji nr 0114-KDIP1-3.4012.70.2021.4.JG oraz w interpretacji nr 0111-KDIB3-1.4012.112.2021.2.IK. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w obu tych interpretacjach potwierdził, że zakup kart sportowych dla pracowników pozwala odliczyć podatek naliczony.

Karty sportowe dla pracowników – interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.70.2021.4.JG) z 19 maja 2021 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odnosi się do rozliczania VAT w związku z nabyciem karnetów sportowych dla pracowników.

Wnioskodawca jest producentem i dystrybutorem optycznych soczewek okularowych, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatrudnia on pracowników w ramach umowy o pracę, oferując im nie tylko miesięczne wynagrodzenie zasadnicze i premie uznaniowe wypłacane na rachunek bankowy pracownika, lecz także dodatkowe benefity (pozapłacowe składniki wynagrodzenia), takie jak opłacanie udziału pracowników w zajęciach sportowych. Świadczenia przysługują pracownikom po przepracowaniu min. 3 miesięcy. Ze świadczeń tych mogą korzystać wszyscy pracownicy, bez względu na ich sytuację materialną, życiową czy rodzinną, wydatki te nie mają więc charakteru socjalnego, a u wnioskodawcy nie został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przyznanie świadczenia następuje na pisemny wniosek pracownika, pracownik może też zrezygnować z uzyskania świadczenia. Jest ono przyznawane na zasadzie dobrowolności, gdyż pracownik ponosi z tego tytułu częściową odpłatność (około 25% ceny), kwoty potrącane są mu z wynagrodzenia za pracę w miesiącu, za który wnioskodawca opłaca świadczenie. Zajęcia sportowe finansowane są poprzez zakup karnetów (kart) sportowych, które można wykorzystać w wielu różnych obiektach sportowych, takich jak m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, lodowiska, ścianki wspinaczkowe, groty solne etc. Karnety są imienne i nie mogą być udostępniane przez pracowników innym osobom, a w celu skorzystania z karnetu w danym obiekcie pracownik musi okazać dowód tożsamości. Kwota finansowana przez wnioskodawcę jest doliczana pracownikowi do wynagrodzenia jako przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który wnioskodawca pobiera jako płatnik. W odniesieniu do zakupionych karnetów na rzecz wnioskodawcy wystawiana jest faktura z wykazanym na niej podatkiem VAT.

Zakupy karnetów na zajęcia sportowe są związane z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą i pośrednio z obrotem spółki opodatkowanym podatkiem VAT, tj. jak wskazano we wniosku – koszty te pozostają w ścisłym związku z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą, gdyż dotyczą jego pracowników. Ponadto ich ponoszenie wpływa zdaniem wnioskodawcy zarówno na zachowanie i zabezpieczenie źródła jego przychodów, jak i na samo uzyskiwanie przychodów z prowadzonej działalności, ponieważ zapewnienie zajęć sportowych pracownikom wpływa m.in. na atrakcyjność ofert pracy wnioskodawcy na konkurencyjnym rynku, przez co umożliwia pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanej kadry pracowników. Zmniejsza to też rotację pracowników, zwiększa ich motywację, efektywność i jakość wykonywanej pracy, wpływa korzystnie na ich stan wypoczęcia, koncentrację i stan zdrowia, zmniejszając absencje chorobowe. Pracownicy spółki nabywający świadczenia występują w stosunku do spółki jako konsumenci, tj. osoby nabywające te świadczenia jako niezwiązane z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, a związane ze stosunkiem pracy, jaki łączy ich ze spółką. Wnioskodawca zadał pytanie, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na wystawianych przez operatora fakturach za karnety.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie karnetów, ponieważ spełnione są warunki, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy tzn. wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, koszty nabycia karnetów sportowych są ponoszone na podstawie faktur wystawionych przez usługodawców, a nabywane usługi będą wykorzystywane przez wnioskodawcę do działalności gospodarczej w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Istotną okolicznością w sprawie jest, że zakupione karnety będą służyły dalszej odsprzedaży na rzecz pracowników wnioskodawcy. Zatem odsprzedaż zakupionych usług stanowi czynność opodatkowaną, w postaci świadczenia usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Rozliczanie VAT od karnetów sportowych dla pracowników

Zapewnienie pracownikom benefitów w postaci karnetów sportowych wiąże się zazwyczaj z częściową odpłatnością za te karnety przez pracowników, a określona kwota jest potrącana z ich wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dla opodatkowania czynności podatkiem od towarów i usług nie ma znaczenia, czy świadczący usługę odnosi korzyść finansową. Istotnym jest, czy w zamian za wykonane świadczenie zostało wypłacone wynagrodzenie na rzecz świadczącego usługę. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy wynagrodzenie usługodawcy obejmuje jedynie kwotę stanowiącą zwrot kosztów lub jej część, czy też zostało powiększone o marżę stanowiącą zysk dla świadczącego usługę. Dodatkowo zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W konsekwencji obciążenie pracowników określoną kwotą do zapłaty z tytułu przekazania im karnetów sportowych jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W przytoczonej powyżej interpretacji indywidualnej wnioskodawca zadał kolejne pytania, czy obowiązany jest naliczyć podatek należny VAT od wartości karnetów, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów oraz czy podstawą opodatkowania przy obliczaniu podatku należnego VAT będzie cena nabycia karnetów (ich cena netto).

Dyrektor KIS w odpowiedzi na pytanie zadane przez wnioskodawcę uznał, że skoro wnioskodawca pobiera od pracowników w części wynagrodzenie/odpłatność za świadczenia w postaci karnetów sportowych, to mamy do czynienia z odsprzedażą świadczeń będących przedmiotem wniosku po cenach niższych niż rynkowe. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Wobec powyższego nie można uznać, że w przypadku zakupu karnetów na zajęcia sportowe dla pracowników – w części finansowanej przez wnioskodawcę – ma miejsce nieodpłatne świadczenie usług oraz odpłatne świadczenie usług – w części finansowanej przez pracownika (zapłata poprzez potrącenie). Jeżeli pracodawca, przekazując pracownikom karnety sportowe, pobiera od nich odpłatność w wysokości ok. 25% ceny, która jest potrącana pracownikowi z wynagrodzenia za pracę, to czynność ta w całości stanowi odpłatne świadczenie usług. Usługę tą należy traktować całościowo i nie trzeba rozdzielać jej na część zapłaconą przez pracownika i otrzymaną nieodpłatnie od pracodawcy. Wnioskodawca, określając podstawę opodatkowania, powinien uwzględnić wartość rynkową odsprzedawanych pracownikom świadczeń. Ponieważ w przedmiotowej sprawie wartość odsprzedawanych usług będzie wskazana na fakturze od operatora, należy uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT będzie koszt nabycia przez niego usług.

Karty sportowe dla pracowników - jak zaksięgować?

W celu zaksięgowania faktury zakupu kart sportowych dla pracowników w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ » FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Karty sportowe dla pracowników na gruncie VAT

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki oraz w rejestrze VAT zakupów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów