0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od wideorejestratora samochodowego - czy przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakup wideorejestratora do firmowego samochodu należy rozpatrywać pod kątem podatku VAT oraz podatku PIT. Zastanowimy się, czy możliwe jest pełne odliczenie VAT od wideorejestratora samochodowego oraz zaliczenia w pełnej wysokości w koszty podatkowe, czy jednak zastosowanie znajdą ustawowe limity.

Odliczenie VAT od wideorejestratora samochodowego

W kontekście podatku VAT należy przede wszystkim mieć na uwadze treść art. 86a ust. 1 ustawy VAT, który podaje, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
  2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3,
  3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Uwagę zwraca fragment wskazujący, że do wydatków limitowanych ustawodawca zalicza również nabycie towarów związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów. W rezultacie nie muszą to być towary stanowiące części składowe samochodów w sposób trwale z nimi związane.

Zgodnie z ww. regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”. Dla celów stosowania tego ograniczenia przez wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością, np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”. Przepisy ustawy nie określają, w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości jego prywatnego użytku. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych. Jeżeli natomiast w stosunku do danego towaru można wskazać, że obiektywnie jest on w pełni wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to podatnik ma prawo do pełnego odliczenia. 

Powyższa reguła wynika wprost z treści art. 86a ust. 3 pkt 2 ustawy VAT, gdzie podano, że limitowanie kwoty odliczenia nie ma zastosowania do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. W przypadku jednak wideorejestratora montowanego w samochodzie osobnym trudno obronić tezę, że takie urządzenie będzie przeznaczone wyłącznie na użytek firmowy. Istnieje bowiem możliwość – co potwierdza praktyka – używania wideorejestratora również na cele prywatne.

Dla celów pełnego odliczania VAT fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

W przypadku zakupu wideorejestratora samochodowego nie można w pełni wykluczyć choćby potencjalnej możliwości użycia go do celów osobistych podatnika. Z tego też względu podatnik nabywający tego rodzaju urządzenie może odliczyć 50% kwoty podatku naliczonego.

Zakup wideorejestratora na gruncie podatku PIT

Także przepisy ustawy PIT zawierają regulacje stanowiące o pewnych ograniczeniach w możliwości zaliczenia wydatków na pojazdy samochodowe do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT nie stanowi kosztu uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Zasadniczo zatem przedsiębiorca może ująć w kosztach 75% ceny netto produktu lub usługi związanej z używaniem samochodu osobowego

W tym miejscu trzeba jednak podkreślić, że zakup wideorejestratora nie jest kosztem używania samochodu. Pojazd może być bowiem używany również bez takiego urządzenia. Wideorejestrator jest związany z korzystaniem z samochodu, jednak stanowi osobny składnik majątkowy jako wyposażenie. Zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy PIT podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. W takiej sytuacji limit 75% kosztów podatkowych nie znajduje zastosowania.

Rozliczenie zakupu wideorejestratora na przykładach 

Na sposób rozliczenia zakupu wideorejestratora będzie wpływał fakt, czy jest on na stałe zamontowany w samochodzie.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zakupił kamerę o wartości 2 000 zł netto do samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych. Jak prawidłowo rozliczyć taki zakup?

Przedsiębiorca zgodnie z art. 22d ustawy PIT może całą wartość netto uznać za koszt uzyskania przychodów. Dodatkowo 50% kwoty podatku naliczonego VAT podlega odliczeniu. Drugie 50% kwoty podatku naliczonego stanowi koszt podatkowy na mocy art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT.

Możemy również mieć do czynienia z sytuacją, gdy wideorejestrator jest montowany na stałe w samochodzie. W takim przypadku nie będzie on stanowił osobnego składnika wyposażenia, lecz dojdzie do ulepszenia samochodu. Jak bowiem wynika z treści art. 22g ut. 17 ustawy PIT wydatki na modernizację środka trwałego zwiększają wartość początkową, ale tylko jeżeli wartość ulepszenia przekracza 10 000 zł. W takim wypadku ulepszenie jest rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne. Jeżeli natomiast ulepszenie jest niższej wartości, to wydatek może być jednorazowo rozliczony w kosztach.

Przykład 2.

Przedsiębiorca zakupił kamerę o wartości 2 000 zł netto do samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych. Jest ona montowana na stałe w pojeździe, dlatego też należy przyjąć, że doszło do modernizacji środka trwałego.

Z uwagi jednak na fakt, iż ulepszenie nie przekroczyło kwoty 10 000 zł, wydatek może być jednorazowo zaliczony do kosztów podatkowych. Dodatkowo 50% kwoty podatku naliczonego VAT podlega odliczeniu. Drugie 50% kwoty podatku naliczonego stanowi koszt podatkowy na mocy art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT.

Zakup wideorejestratora nie jest kosztem używania samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o PIT, dlatego też nie znajduje tu zastosowania limit 75% wydatków wynikający z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT.

Podsumowując, należy zauważyć, że skutki zakupu wideorejestratora samochodowego będą inne w przypadku podatku VAT, a inne w zakresie podatku PIT. W tym pierwszym będziemy bowiem mieli do czynienia z limitem odliczenia wynikającym z art. 86a ustawy VAT. Natomiast w ramach podatku dochodowym ograniczenie związane z kosztem używania samochodu osobowego nie znajdzie zastosowania.

Księgowanie wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl w prosty sposób zaksięgujesz wydatki związane z pojazdami zgodnie z przysługującymi limitami. Tylko raz definiujesz parametry danego auta, a system automatycznie podczas księgowania wydatków związanych z tym pojazdem będzie stosować odpowiednie limity w ewidencjach.

Dodawanie pojazdu w systemie zostało omówione w artykule pomocy: Dodawanie pojazdu do systemu.

W celu zaksięgowania faktury za zakup związany z pojazdem należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wskazać dane z faktury oraz wybrać właściwy rodzaj wydatku:

a następnie wskazać pojazd, którego wydatek dotyczy.

Księgowanie wydatków związanych z pojazdem w systemie wFirma.pl

Tak zaksięgowany wydatek zostanie zostanie ujęty w kolumnie 13. KPiR Pozostałe wydatki zgodnie z możliwym limitem odliczenia kosztu podatkowego oraz w rejestrze VAT zakupów (w przypadku czynnych podatników VAT) w kwocie 50% lub 100% VAT (w zależności od sposoby użytkowania pojazdu).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów