0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy bank może przekazać skarbówce adres IP przedsiębiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na mocy Ordynacji podatkowej, bank może przekazywać urzędom skarbowym istotne informacje o przedsiębiorcach, w tym również dane wrażliwe. Informacje te bowiem zwolnione są z tajemnicy bankowej. W związku z powyższym, w niektórych sytuacjach bank może przekazać skarbówce adres IP przedsiębiorcy. Jakie to sytuacje? 

Kiedy bank może przekazać skarbówce adres IP przedsiębiorcy?

Zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa, od 1 lipca 2019 banki mogą przekazywać do STIR informacje o adresie IP, z którego przedsiębiorca logował się do aplikacji banku. Dane o adresach IP mają być przekazywane automatycznie z banku do STIR.

Jeżeli banki dysponują taką informacją, powinny podawać szczegóły o adresie IP, z którego:

 • następowały logowania do usług bankowości elektronicznej umożliwiających dostęp do rachunku przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem osoby, która dokonała logowania oraz daty i godziny tych logowań;

 • zostały złożone dyspozycje przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem osoby, która złożyła dyspozycję oraz daty i godziny złożenia tych dyspozycji – w przypadku gdy dyspozycje nie zostały złożone z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej.

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy:"Przekazanie informacji o adresach IP pozwoli na bardziej precyzyjne ustalanie wskaźnika ryzyka oraz na bardziej kompleksową analizę ryzyka dokonywaną przez Szefa KAS. (...)Ustalenie adresów IP, które były wykorzystywane do przeprowadzenia nietypowych transakcji oraz dat i godzin tych transakcji, pozwoli nie tylko na ustalenie tożsamości osób (jeśli nie zostaną wskazane przez bank lub SKOK), ale także na sprawdzenie miejsc, z jakich były dokonywane dyspozycje wykonania tych transakcji, powiązania tych miejsc i osób korzystających z tych adresów IP."

Przekazywanie przez banki numerów IP jest kolejnym pomysłem rządu na uszczelnienie VAT. W oparciu o te informacje, administracja skarbowa chce przeprowadzać pełne analizy finansowe, dzięki którym będzie mogła podjąć działania zapobiegające wyłudzeniom skarbowym lub wykryć popełnione przestępstwa skarbowe.

Ważne!
Dane automatycznie przekazywane Szefowi KAS, nie będą dotyczyć rachunków osób fizycznych służących ich osobistym rozliczeniom, a jedynie rachunków związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zarobkową.

Kolejna sytuacja kiedy bank może przekazać adres IP przedsiębiorcy dla KAS występuje, gdy konto bankowe zostało zablokowane, a właściciel konta złożył wniosek o poinformowanie go o tym. W takim przypadku bank jest zobowiązany, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a przed dostarczeniem informacji, przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dane o:

 • dacie i godzinie złożenia wniosku;
 • adresie poczty elektronicznej, z którego złożono wniosek – w przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • adresie IP, z którego nastąpiło logowanie – w przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem serwisu internetowego służącego obsłudze rachunku;
 • numerze telefonu, za pośrednictwem którego został złożony wniosek, jeżeli jest dostępny – w przypadku gdy wniosek został złożony telefonicznie;
 • adresie placówki banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej lub ich oddziału, w których został złożony wniosek – w przypadku gdy wniosek został złożony osobiście.

Czy przekazanie adresu IP jest zgodne z RODO?

Twórcy ustawy powołują się na artykuł 6 ust.1 lit.e rozporządzenia RODO, który uznaje za zgodne z prawem przetwarzanie danych, niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej  administratorowi.

Cytując uzasadnienie do ustawy: "Warunki te [z art.6 ust.1 lit. e RODO - przyp.red] w przypadku zbierania danych na podstawie przepisów działu IIIB Ordynacji podatkowej [np. przekazywanie IP przez banki - przyp.red.] są spełnione, ponieważ podstawa prawna i cel przetwarzania oraz zakres danych są określone w tej ustawie."

Jako cel przetwarzania, administracja skarbowa podaje przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Jakie jeszcze informacje o przedsiębiorcy bank może przekazać skarbówce?

Oprócz przekazywania adresów IP, na banki i SKOK-i został nałożony obowiązek przesyłania do STIR takich informacji, jak np:

 • rodzaj rachunku podmiotu kwalifikowanego (ROR, rachunek VAT);
 • numer rachunku lokaty terminowej;
 • data zakończenia okresu na jaki zawarta została lokata terminowa;
 • informacja o blokadach środków na rachunku wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi blokad;
 • informacje o zajęciach wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające m.in. kwotę należności pieniężnej, na poczet której dokonano zajęcia.

Powyższe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2019 roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów