Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kiedy podatnik VAT może ponownie wybrać zwolnienie z VAT

Prawo możliwości powrotu do zwolnienia z podatku VAT przysługuje podatnikowi, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia. Do zwolnienia może wrócić dopiero po upływie trzech lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia.

Ze zwolnienia w danym roku mogą korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do tego limitu nie wliczamy:

  • kwoty podatku - bierzemy pod uwagę wyłącznie kwotę netto;
  • odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku;
  • dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Oznacza to, że w przedstawionym stanie faktycznym można wybrać zwolnienie z VAT ze względu na wysokość obrotu. W jakim miesiącu to zwolnienie zostanie wybrane, zależy wyłącznie od podatnika.

W tym przypadku należy złożyć aktualizację VAT-R. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego. Powinien tego dokonać w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli podatnik wybierze zwolnienie w trakcie miesiąca, to należy złożyć deklarację za okres, kiedy był podatnikiem VAT czynnym. Wykazuje za ten okres zarówno podatek naliczony i należny. O wykazaniu podatku należnego decyduje termin powstania obowiązku podatkowego. Natomiast w przypadku podatku naliczonego prawo do odliczenia VAT przysługuje tylko do towarów i usług, które zostały przed wyborem zwolnienia wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych.