Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Podatek VAT w kosztach firmowych - kwestie formalne

Prowadząc działalność, przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki które pod pewnymi warunkami mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, obniżając tym samym podstawę opodatkowania. W szczególnych sytuacjach, można również wykazać podatek VAT w kosztach firmy. Poniżej zostały omówione warunki jakie muszą być spełnione aby było to możliwe!

Koszty uzyskania przychodów a podatek VAT

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, czyli m.in. oprócz wydatków na nabycie gruntów, kwoty spłaty kredytów, podatku dochodowego, kar i grzywien orzeczonych w postępowaniu karnym czy karnym skarbowym.

W ustawie nie zostało wymienione, jakie dokładnie wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wskazane jest jedynie, iż aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt:

W katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów znajduje się również podatek od towarów i usług. Są jednak pewne wyjątki, kiedy można ująć podatek VAT w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie z art 23 ust. 1 pkt 43 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się w niektórych sytuacjach podatek VAT naliczony oraz należny.

Naliczony podatek VAT w kosztach firmowych

Kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony, jeśli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż jeśli podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT, otrzymując fakturę zakupową, może ująć podatek VAT w kosztach uzyskania przychodu, ponieważ nie ma możliwości jego odliczenia. Warunkiem jest, aby wydatek, którego VAT dotyczy, był kosztem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W przypadku, gdy podatnik nabywa towary lub usługi, które służą do działalności zwolnionej ustawowo z podatku od towarów i usług (np. usługi medyczne), do kosztów uzyskania przychodu zalicza się całą kwotę brutto z faktury zakupowej, a tym samym wykazywany jest naliczony podatek VAT w kosztach firmowych.

Przykład 1.

Anna Kowalska, prowadząca sklep spożywczy, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Dodatkowo, prowadzi ewidencję w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. W maju 2017 zostały zakupione towary handlowe od czynnego podatnika VAT w związku z czym, Pani Anna otrzymała fakturę zawierającą naliczony podatek VAT. W jaki sposób należy rozliczyć dokonany zakup?

Otrzymana faktura powinna w całości zostać ujęta w kolumnie 10 KPiR - zakup towarów handlowych i materiałów. W związku z korzystaniem ze zwolnienia z VAT, od zakupu towarów handlowych, Pani Annie przysługuje prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów (oprócz wartości netto towarów) kwoty podatku VAT naliczonego.

Podatek naliczony stanowi również koszt uzyskania przychodów w części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Sytuacja taka ma miejsce w przypadkach, w których, zgodnie z ustawą o VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dzieje się tak m.in. przy zakupie usług hotelarskich i gastronomicznych. W takich sytuacjach do kosztów uzyskania przychodów zaliczana jest cała kwota poniesionego wydatku.

Podatek należny a koszty uzyskania przychodu

Podatek należny stanowi koszt uzyskania przychodu w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Nie można jednak wykazać należnego podatku VAT w kosztach w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy podatek należny, będący jednocześnie podatkiem naliczonym, który jednak nie podlega odliczeniu. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku importu usług związanych ze sprzedażą zwolnioną z podatku bądź zakup samochodu osobowego, od którego przysługuje częściowe prawo odliczenia VAT.