0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontynuacja amortyzacji - przypadki szczególne cz. 2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Połączenia, podziały, przekształcenia, likwidacje to niektóre okoliczności skutkujące powstaniem pytania odnośnie tego jak powinna wyglądać kontynuacja amortyzacji. Nierzadko zmiana choćby jednego z czynników w ramach danych okoliczności skutkuje ponownym rozpatrzeniem prawidłowości ustalenia dochodu z działalności gospodarczej.

Kontynuacja amortyzacji samochodu w nowo otwartej firmie

Podatnik w lutym 2015 r. przekazał do jednoosobowej działalności samochód osobowy i ujął go w ewidencji środków trwałych. Amortyzację rozpoczął od marca 2015 r. zgodnie z metodą liniową. Przed przekazaniem samochodu do firmy był on używany prywatnie. W firmie był użytkowany do sierpnia 2017 r. z uwagi na zamknięcie działalności przez podatnika. W styczniu 2018 r. podatnik otworzył nową firmę i ponownie wprowadził do niej dany samochód, ujmując go w ewidencji środków trwałych. Podatnik zastanawia się jak powinna przebiegać kontynuacja amortyzacji.

W tej sytuacji w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane, a zatem w przerwie pomiędzy likwidacją starej firmy a otwarciem nowej działalności podatnik nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Ponadto podatnik, jeżeli przyjmuje ponownie dany samochód, ale już do nowej działalności, powinien ująć go w ewidencji środków trwałych w wartości początkowej równej wartości z poprzedniej tabeli amortyzacyjnej z ostatniego miesiąca prowadzenia działalności przed przerwą. Podatnik będzie kontynuował dotychczasową amortyzację z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z metodą amortyzacji rozpoczętą uprzednio we wcześniejszej firmie.

Rozwiązanie spółki jawnej a kontynuacja amortyzacji nabytych składników majątku

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zajmującą się robotami remontowo-budowlanymi. Z uwagi na konieczność, podatnik planuje przekształcenie swojej działalności w jednoosobową spółkę z o.o., natomiast profil działalności będzie kontynuowany. Jedną z bolączek, z jakimi boryka się podatnik, jest kwestia kontynuacji amortyzacji w stosunku do amortyzowanych dotychczas środków trwałych oraz uwzględnienia lub nie dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 16h ust. 3 ustawy o CIT w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, podmiot powstały z przekształcenia (spółka), w przypadku, o którym mowa w art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a ustawy o CIT, dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony.

Zatem w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej podatnika w jednoosobową spółkę z o.o. (dokonane w trybie art. 5841 ksh), będzie występować kontynuacja amortyzacji w stosunku do amortyzowanych uprzednio przez podatnika składników majątku już w ramach spółki z o.o., a podatnik będzie uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych z działalności przekształcanej.

Stanowisko znajduje także swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2018 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o sygn. 0114-KDIP2-3.4010.77.2018.2.MS.

Przekazanie składników majątku do firmy współmałżonka a kontynuacja amortyzacji

Podatnik zamierza przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. Przed przekształceniem podatnik chce jeszcze przekazać do używania do firmy swojej żony część posiadanych nieruchomości i ruchomości stanowiących u niego środki trwałe. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Przekazanie nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT. Środki trwałe podlegające przekazaniu zostaną wycofane z ewidencji podatnika i wprowadzone do ewidencji środków trwałych małżonki. Zastanawia się on, co będzie się działo z dalszą amortyzacją już w firmie małżonki.

Jak się okazuje, przekazanie współmałżonkowi (pod warunkiem istnienia wspólności majątkowej) składnika wspólnego majątku nie wiąże się ze zmianą właściciela, a jedynie ze zmianą osoby nim zarządzającej. Ponadto, gdy jeden z małżonków zakończył używanie danego środka trwałego do celów własnej działalności gospodarczej, wówczas powinien zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz wyrejestrować dany składnik z ewidencji środków trwałych (likwidacja środka trwałego).

Następnie, gdy małżonka przejmie do swojej działalności wycofany uprzednio z działalności podatnika środek trwały, który był wcześniej wykorzystywany w firmie podatnika, to w działalności małżonki nastąpi kontynuacja amortyzacji.

Kontynuacja amortyzacji w działalności małżonki podatnika winna być dokonywana od wartości początkowej przekazanych środków trwałych, ustalonej w wysokości określonej w ewidencji podatnika. Małżonka kontynuuję tą samą metodą amortyzację oraz uwzględnia dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów