0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta kosztów do końca 2015 roku - amortyzacja środków trwałych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korekta kosztów 2013-2015

Uchwalona 16 listopada 2012 roku III ustawa deregulacyjna, wprowadziła zmiany, a dokładnie dodała art. 24d odnośnie korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku niezapłaconych faktur. Artykuł ten dotyczy również nabycia lub wytworzenia  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2013 roku i nakazywały z kosztów uzyskania przychodów wyłączyć odpisy amortyzacyjne w tej części, która odpowiadała nieuregulowanym płatnościom, składającym się na wartość początkową.

Terminy ustalane były tak samo, jak w przypadku innych kosztów. Korekty naliczonych odpisów amortyzacyjnych należało dokonać w miesiącu, w którym:

  • upłynął termin 30 dni od określonej na fakturze daty płatności (dotyczy terminów płatności poniżej 60 dni);

  • upłynął termin 90 dni od ich zaliczenia  do kosztów uzyskania przychodów(dotyczy terminów płatności powyżej 60 dni).

Jeżeli termin ten upływał w kolejnych miesiącach i odnosił się do całości zobowiązania, podatnik miał prawo do uwzględnienia w kosztach odpisów amortyzacyjnych pod warunkiem uregulowania zobowiązania we wskazanych terminach.

Korekta kosztów dotyczyła również środków trwałych w budowie, jeżeli w momencie przyjęcia do używania nie zostały opłacone niektóre faktury, a upłynęło już 30 dni od terminu płatności. Odpisy amortyzacyjne w części stanowiącej nieopłacone faktury nie powinny stanowić kosztów uzyskania przychodu. Również w przypadku, gdy już rozpoczęto amortyzację, a minął termin nakazujący dokonanie korekty, przedsiębiorca był zobowiązany dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych które zostały w KPiR wykazane jako koszt uzyskania przychodu. Przepisy te obowiązywały do końca 2015 roku.

Korekta kosztów przepisy przejściowe

Od stycznia 2016 roku przestaną obowiązywać  przepisy nakazujące podatnikom dokonywać korekty kosztów z tytułu nieuregulowanych w terminie zapłat.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, podatnicy, którzy na podstawie obecnie obowiązujących zasad dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi zwiększyć koszty uzyskania przychodów. Jednak zasada ta obowiązywać będzie dopiero od stycznia 2016.

Przykład 1.

Przedsiębiorca kupił towary handlowe w listopadzie 2015 roku. 16 listopada otrzymał zamówione towary oraz fakturę. Płatność przypada na 8 stycznia 2016 roku (84 dni). Przedsiębiorca opłacił fakturę 30 stycznia 2016 roku. Korekta kosztów przypada na styczeń  2016. W związku z obowiązywaniem od stycznia nowych przepisów przedsiębiorca nie wyksięgowuje faktury z kosztów firmowych.

Przykład 2.

Przedsiębiorca kupił w grudniu materiały biurowe. Data wystawienia i dostawy przypada na 15 grudnia 2015r., termin płatności na 22 grudnia 2015 r. Przedsiębiorca uregulował fakturę 15 lutego 2016 roku. Termin dokonania korekty kosztów przypada na styczeń 2016 roku. Od stycznia obowiązują nowe przepisy, w związku z czym przedsiębiorca nie wyksięgowuje faktury z kosztów firmowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów