0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wycofanie i korekta ZUS RUD - zasady

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Załatwianie formalności związanych z ubezpieczeniem społecznym bardzo często wymaga złożenia odpowiedniego formularza do ZUS. Są one dostępne zarówno na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i w każdym oddziale ZUS. Sprawdźmy, czy możliwe jest wycofanie i korekta ZUS RUD.

ZUS RUD

Formularz ZUS RUD jest wykorzystywany do zgłoszenia informacji o umowie o dzieło zawartej przez płatnika składek lub osobę fizyczną, z którą płatnik składek lub osoba fizyczna nie pozostaje w stosunku pracy bądź gdy w ramach takiej umowy wykonawca nie realizuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. ZUS RUD w większości przypadków dotyczy typowych umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi, które nie mogą liczyć na umowę o pracę w danej firmie.

ZUS RUD może zostać złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2 różne sposoby:

  • poprzez wypełnienie druku w wersji papierowej oraz dostarczenie go do wybranego oddziału ZUS (osobiście lub przy pomocy listu poleconego);
  • poprzez wysłanie wypełnionego formularza w formie elektronicznej (ta opcja wymaga jednak posiadania aktywnego konta na PUE ZUS, a co za tym idzie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo aktywnego profilu zaufanego).

Liczba składanych ZUS RUD jest uzależniona od liczby zgłaszanych umów o dzieło – pamiętajmy, że obowiązek zgłoszeniowy w tym zakresie istnieje już od 1 stycznia 2021 roku (zamawiający musi dokonać zgłoszenia w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło). W przypadku dokonywania zgłoszeń przez PUE ZUS wnioskodawca ma możliwość przekazania informacji o maksymalnie 10 umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na 1 formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie 50 wykonawców poprzez PUE ZUS. Taka opcja nie jest jednak dostępna dla tradycyjnego zgłaszania umów o dzieło.

Przykład 1.

Pan Michał jest przedsiębiorcą, który zamierza zatrudnić 3 osoby na podstawie umów o dzieło – każdy wykonawca będzie miał własną umowę. W tej sytuacji pan Michał będzie musiał dokonać zgłoszenia do ZUS na 3 odrębnych drukach ZUS RUD.

Przykład 2.

Pani Monika jest przedsiębiorcą i zamierza zatrudnić 2 osoby na podstawie 1 umowy o dzieło – wykonawcy będą realizować swoją pracę wspólnie. W tym przypadku mamy do czynienia z 2 wykonawcami, choć realizującymi 1 umowę. Pani Monika będzie musiała złożyć do ZUS 2 formularze ZUS RUD – informacje na temat każdego wykonawcy muszą być zgłoszone na odrębnym druku.

ZUS RUD zawiera w sobie następujące informacje:

  • dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło,
  • dane wykonawcy umowy o dzieło,
  • informacja o zawartych umowach o dzieło,
  • oświadczenie zgłaszającego o prawdziwości zgłaszanych informacji i zgodności ich ze stanem faktycznym.

Wycofanie ZUS RUD

W niektórych przypadkach zdarza się, że przedsiębiorca zgłaszający ZUS RUD będzie chciał wycofać się ze swojej deklaracji. Taka sytuacja może pojawić się np. wtedy, gdy umowa o dzieło nie dojdzie do skutku i nie zostanie w ogóle zrealizowana (z winy zamawiającego lub wykonawcy). Pamiętajmy, że do ZUS nie podlegają zgłoszeniu umowy o dzieło zawarte przez płatników składek i osoby fizyczne, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca umowy pozostaje w stosunku pracy – jeśli takie zgłoszenie zostanie jednak dokonane, zamawiający będzie mógł je oczywiście wycofać.

Najprostszą metodą usunięcia umowy o dzieło zgłoszonej do ZUS jest skorzystanie z systemu PUE ZUS. Dokonać może tego zgłaszający, który po zalogowaniu się do swojego konta użytkownika w systemie musi przejść do listy zgłoszonych przez siebie umów o dzieło. Z listy wybiera umowę, która powinna zostać usunięta. Wycofanie ZUS RUD umożliwia specjalnie skonstruowany kreator – w celu jego uruchomienia należy:

  • w oknie głównym rozwinąć menu „Dokumenty i wiadomości” i wybrać pozycję Dokumenty robocze;
  • w oknie Dokumenty robocze wybrać przycisk „Utwórz nowy”. Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów;
  • na ekranie Lista dostępnych dokumentów trzeba wskazać bądź wyszukać RUD. Po wybraniu przycisku „Utwórz dokument” uruchamiany jest Kreator zgłoszenia umowy o dzieło i prezentowany jest ekran powitalny kreatora, na którym należy wybrać rodzaj wniosku.

Pamiętajmy, że w przypadku kreatora wycofania zgłoszenia RUD konieczne jest wskazanie dokumentów źródłowych, które będą podlegać wycofaniu z rejestru umów o dzieło.

Jeśli zgłaszający chce wycofać zarejestrowaną umowę o dzieło w trybie tradycyjnym (tj. w przy wykorzystaniu formy papierowej), powinien złożyć pisemny wniosek do ZUS. Obecnie nie istnieją bowiem formularze umożliwiające wycofanie ZUS RUD w omawianym trybie – wnioskodawca musi więc samodzielnie sporządzić odpowiednie pismo i dostarczyć je do ZUS – warto, aby w jego treści znalazł się także powód wycofania zgłoszonej uprzednio umowy o dzieło (np. z powodu błędu lub niewykonania umowy).

Korekta ZUS RUD

Zgłaszający umowy o dzieło mogą pomylić się w zakresie informacji przekazywanych do ZUS, zarówno jeśli chodzi o dane zamawiającego, jak i wykonawcy. W tym przypadku należy dokonać korekty zgłoszonej umowy. W tym celu wnioskodawca musi posłużyć się formularzem ZUS RUD – umożliwia on nie tylko dokonywanie zgłoszeń umów o dzieło, ale także poprawiania.

Korekta ZUS RUD powinna zostać zgłoszona bez zbędnej zwłoki po wykryciu błędu. Można to zrobić albo poprzez system PUE ZUS – procedura jest analogiczna jak w przypadku wycofywania ZUS RUD, albo w formie tradycyjnej. W tym drugim przypadku wnioskodawca powinien posłużyć się drukiem ZUS RUD, w którym należy zaznaczyć opcję „Korekta”. Następnie trzeba wypełnić formularz poprzez podanie prawidłowych informacji. Druk można dostarczyć do właściwego oddziału ZUS osobiście lub listem poleconym.

Korekta ZUS może dotyczyć nie tylko błędnie wypełnionych wniosków, ale także zmiany danych odnoszących się do konkretnej umowy o dzieło – np. dodania nowego wykonawcy lub jego zmiany.

Art. 98 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych

„Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika: 
-nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,
-nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
-udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,
-nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,
-nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
-nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,
-nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym
– podlega karze grzywny do 5000 złotych”.

Opłata za wycofanie i korektę ZUS RUD

Zgłoszenie, wycofanie i korekta ZUS RUD nie podlegają żadnym opłatom skarbowym – wszystkie czynności w tym zakresie są więc całkowicie darmowe (nie licząc oczywiście kosztów listu poleconego, jeśli wnioskodawca decyduje się na taki sposób doręczenia formularza do ZUS).

Podsumowanie - wycofanie i korekta ZUS RUD

ZUS RUD służy do dokonywania zgłoszeń umów o dzieło do ZUS oraz ich korekty. Wnioskodawca ma możliwość wycofania zgłoszonej umowy poprzez system PUE ZUS lub w formie tradycyjnej poprzez odpowiednio sporządzony wniosek. Wycofanie lub zmiana w zgłoszonej umowie o dzieło powinna nastąpić niezwłocznie po wykryciu błędu. Wycofanie lub korekta ZUS RUD nie podlegają opłacie skarbowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów