0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korepetycje a zwolnienie z VAT - kto może skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Usługa nauczania może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT. Okazuje się jednak, że nie każdy korepetytor może w równym stopniu być zwolniony z konieczności opłacania podatku należnego. W niniejszym artykule postaramy się ustalić, jaka grupa korepetytorów może korzystać ze zwolnienia, a jaka jest z niego wyłączona. Korepetycje a zwolnienie z VAT w pigułce!

Korepetycje a zwolnienie z VAT przedmiotowe

Usługi udzielania korepetycji stanowią odpłatne świadczenie usług, które zasadniczo podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy jednak wskazać na istniejące zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

W świetle przywołanej wyżej regulacji należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

  • przesłanki o charakterze podmiotowym, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem;
  • przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Z analizy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, lecz także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Przy czym, jak wskazał WSA w Poznaniu w wyroku z 4 sierpnia 2021 roku (I SA/Po 387/21), przepis art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT nie zawiera wymogu, by kwalifikacje wynikały z posiadania przez nauczyciela wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie.

Aby usługi udzielania korepetycji mogły korzystać ze zwolnienia od VAT, musi zostać spełniona przesłanka podmiotowa – tj. musi je świadczyć nauczyciel. Ustawodawca nie warunkuje korzystania z przedmiotowego zwolnienia od posiadania takiego wykształcenia. Istotne jest tu zatem nie tyle wykształcenie, ale funkcja, w jakiej występuje dana osoba. W tym wypadku pojęcie „nauczyciela” rozumieć należy w znaczeniu językowym, a nie jako osobę zatrudnioną w jednostce oświaty.

Aby usługi korepetycji były zwolnione przedmiotowo od podatku VAT, muszą być świadczone przez nauczyciela, czyli osobę trudniącą się uczeniem kogoś i posiadającą wiedzę w tym zakresie.

Korepetytor a uczeń - na co należy uważać?

Następnie przejdźmy do kwestii przesłanki przedmiotowej. Otóż z treści przepisu wynika, że ze zwolnienia korzysta wyłącznie prywatne nauczanie. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego, np. z rodzicami uczniów. 

Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym. 

To zatem powoduje, że nie będzie objęta zwolnieniem sytuacja, w której usługi nauczania będą prowadzone przez osoby zatrudnione przez pracownika czy też zleceniobiorcę podatnika, takich osób nie będzie bowiem łączyć bezpośrednia relacja umowna z uczestnikami zajęć, tj. z nabywcami tych usług, lecz z podatnikiem (pracodawcą), jako zatrudniającym, gdyż pracownik/zleceniobiorca ten będzie działał w charakterze podwykonawcy świadczonych przez podatnika usług, a więc nie będzie wykonywał tych czynności bezpośrednio na rzecz osób będących ich adresatami.

Usługi udzielania korepetycji wykonywane przez zatrudnionych przez podatnika pracowników/zleceniobiorców na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT.

Przykład 1.

Pani Hanna jest studentką wydziału matematyki i udziela korepetycji przygotowujących do matury z matematyki. Czy pani Hanna może korzystać ze zwolnienia z VAT?

Tak, jeżeli pani Hanna udziela korepetycji osobiście może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Warto wiedzieć, że uzyskując niewielkie przychody w trakcie miesiąca możliwe jest skorzystanie z instytucji jaką jest prowadzenie działalności nierejestrowanej w ramach której następuje rozliczenie z urzędem z tytułu uzyskanego przychodu o czym więcej w artykule: Działalność nierejestrowana - czym jest i ile wynosi limit

Korepetycje a zwolnienie z VAT podmiotowe

W interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 31 stycznia 2022 roku (nr 0114-KDIP4-2.4012.793.2021.3.SKJ) organ podatkowy stwierdził, że w zakresie, w jakim podatnik nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy VAT zwalnia się od podatku VAT sprzedaż, której wartość nie przekracza 200 000 zł w roku poprzedzającym. Usługi udzielania korepetycji nie zostały wyłączone z zakresu tego przepisu, w związku z czym możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku. W takich okolicznościach będziemy mieli do czynienia z połączeniem zwolnienia podmiotowego ze zwolnieniem przedmiotowym.

Co jednak istotne, do limitu 200 000 zł nie będzie wliczana sprzedaż korzystająca ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Przykład 2.

Osoba fizyczna prowadzi firmę w zakresie udzielania korepetycji. Korepetycji udziela zarówno osobiście, jak i poprzez zatrudnionych zleceniobiorców. Czy możliwe jest korzystanie ze zwolnienia z VAT?

Ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT korzystają wyłącznie usługi osobistego nauczania przez podatnika. Natomiast usługi nauczania prowadzone przez zleceniobiorców korzystają ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy VAT.

Przykład 3.

Osoba fizyczna prowadzi firmę w zakresie udzielania korepetycji – zarówno osobiście, jak i poprzez zatrudnionych zleceniobiorców. Wartość usług prywatnego nauczania wyniosła 30 000 zł. Wartość usług wykonywanych przez zleceniobiorców wyniosła 180 000 zł. Czy limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT został przekroczony i konieczna jest rejestracja do VAT?

Mimo tego, że łączna wartość przychodu ze sprzedaży wynosi 210 000 zł to podatnik zachowuje prawo do zwolnienia podatkowego, ponieważ wartość prywatnego nauczania nie jest wliczana do limitu zwolnienia.

Usługi nauczania niemające charakteru prywatnego, tzn. wykonywane przez zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców, nie mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, jednakże mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego do limitu określonego w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy VAT.

Przechodząc do podsumowania, należy zatem wskazać, że nie każdy korepetytor może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, jednakże nie wyklucza to możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego.

Jak wystawić fakturę bez VAT?

W celu wystawienia faktury bez VAT w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT).

Korepetycje a zwolnienie z VAT

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtowców).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów