Poradnik Przedsiębiorcy

Brexit – w jaki sposób rozliczać transakcje z Wielką Brytanią?

31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Natomiast już od 1 lutego 2020 roku zaczęła obowiązywać umowa o wystąpieniu i związany z nią okres przejściowy w relacjach Unia Europejska–Wielka Brytania. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jakie skutki w ich relacjach handlowych z firmami ze Zjednoczonego Królestwa nastąpią w związku z brexitem. Sprawdźmy, jakie konsekwencje na tle rozliczeń podatkowych u polskich przedsiębiorców przyniesie brexit.

Brexit – przepisy przejściowe do końca 2020 roku

Wprowadzony w wyniku wspomnianej umowy okres przejściowy przewiduje, że relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią utrzymane zostaną na dotychczasowych warunkach. To oznacza, że Zjednoczone Królestwo, mimo że opuściło UE, do końca 2020 roku będzie traktowane jako państwo członkowskie. W związku z tym rozliczenia z Wielką Brytanią w dalszym ciągu będą następowały jako wewnątrzwspólnotowe i tym samym do końca 2020 roku utrzymane zostaną dotychczasowe zasady:

 • brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu (Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE i będzie uczestnikiem wspólnego rynku UE);
 • możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii na zasadzie sprzedaży wysyłkowej bądź wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (bez składania dodatkowych zgłoszeń celnych czy posiadania dodatkowych dokumentów – np. świadectw pochodzenia – niewymaganych dotychczas certyfikatów dla produktów);
 • zasady w zakresie VAT i akcyzy, w tym limitów zwolnień dla podróżnych, funkcjonowania podatkowych systemów informatycznych itp.

W umowie dotyczącej wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE przewidziana została możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego o rok bądź dwa. Decyzja o przedłużeniu okresu przejściowego powinna nastąpić przed 1 lipca 2020 roku.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe do Wielkiej Brytanii a brexit

Polski przedsiębiorca dokonujący transakcji z kontrahentem z Unii Europejskiej zobowiązany jest w związku z przepisami przejściowymi do traktowania go jako kontrahenta z kraju członkowskiego. W związku z tym, dokonując transakcji ze Zjednoczonym Królestwem, należy w pierwszej kolejności dokonać rejestracji do VAT UE na druku VAT-R w części C.3. „Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych”:

 • poz. 58 – oznacza ją czynny podatnik VAT, który będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub będzie wewnątrzwspólnotowo świadczył lub świadczy usługi, lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług (zarówno dla tych z UE, jak i spoza UE);
 • poz. 59 – oznacza ją podatnik VAT zwolniony, który będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (nie ma on jednak obowiązku oznaczenia tej pozycji, jeśli nie został przekroczony limit transakcji WNT 50.000 zł);
 • poz. 60 – oznacza ją podatnik VAT zwolniony, który będzie dokonywał lub dokonuje importu usług (zarówno z UE, jak i spoza UE) bądź będzie wewnątrzwspólnotowo świadczył lub świadczy usługi.

Ponadto w poz. 61 należy wskazać przewidywaną datę rozpoczęcia dokonywania czynności wymienionych w powyższych pozycjach.
Brexit

Po dokonaniu rejestracji do VAT UE zostanie nadany podatnikowi NIP z przedrostkiem PL, którym będzie się posługiwał w przypadku transakcji unijnych. W kolejnym etapie rozliczeń transakcji z Wielką Brytanią należy wyróżnić, czy polski przedsiębiorca występuje jako nabywca czy sprzedawca. W poniższej tabeli przedstawiamy sposób ewidencji zakupów/sprzedaży w zależności od tego, którą stroną transakcji jest polski podatnik.

Podatnik VAT czynny

Rodzaj transakcji

Ewidencja podatkowa

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Fakturę należy ująć jednocześnie w rejestrze VAT sprzedaży oraz zakupu i naliczyć polski podatek VAT (zwykle 23%).

W deklaracji VAT transakcja wykazywana jest w poz. 23 i 24 oraz 45 i 46 (w przypadku pozostałych zakupów).

W informacji podsumowującej VAT UE wykazywana jest w części D.

Import usług

Fakturę należy ująć jednocześnie w rejestrze VAT sprzedaży oraz zakupu i naliczyć polski podatek VAT (zwykle 23%).

W deklaracji VAT transakcja wykazywana jest w poz. 29 i 30 oraz 45 i 46 (w przypadku pozostałych zakupów).

Nie składa się informacji podsumowującej VAT-UE.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Faktura wystawiana jest bez podatku VAT, ze stawką NIE PODL. oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Sprzedaż tę należy wykazać w informacji podsumowującej w części E. Natomiast w deklaracji VAT wykazywana jest w poz. 11 i 12.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Faktura wystawiana jest bez podatku VAT, ze stawką 0% WDT. i z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Sprzedaż tę należy wykazać w informacji podsumowującej w części C. Natomiast w deklaracji VAT wykazywana jest w poz. 21.

Podatnik zwolniony z VAT

Rodzaj transakcji

Ewidencja podatkowa

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Fakturę należy ująć w rejestrze VAT transakcji zagranicznych i opodatkować krajową stawką VAT (zwykle 23%). Od transakcji płacony jest podatek VAT, który po opłaceniu stanowi koszt działalności. Transakcja wykazywana jest w deklaracji VAT-8 w poz. 10 i 11. Dodatkowo transakcja wykazywana jest w informacji podsumowującej VAT UE w części D.

Import usług

Fakturę należy ująć w rejestrze VAT transakcji zagranicznych i opodatkować krajową stawką VAT (zwykle 23%). Od transakcji płacony jest podatek VAT, który po opłaceniu stanowi koszt działalności. Transakcja wykazywana jest w deklaracji VAT-9M w poz. 12 i 13 (jeśli podatnik jest zgłoszony do dokonywania WNT) lub deklaracji VAT-8 w poz. 14 i 15 (jeśli podatnik nie jest zgłoszony do dokonywania WNT).

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Fakturę należy wystawić jak standardową fakturę (bez VAT) z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Sprzedaż tę należy wykazać w informacji podsumowującej w części E. 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Fakturę należy wystawić jak standardową fakturę (bez VAT). W przypadku podatnika zwolnionego z VAT nie powstaje WDT, a zwykła sprzedaż analogiczna do krajowej.

Mimo że brexit już nastąpił, podczas okresu przejściowego transakcje z Wielką Brytanią podlegają umieszczeniu w informacji podsumowującej VAT UE. W informacji tej wykazuje się:

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (nie dotyczy nievatowców),
 • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

W przypadku gdy dostawca produktów nie dokonał rejestracji dla celów VAT UE na terenie Wspólnoty, nabywca wykazuje transakcję jako WNT, przy czym nie wykazuje jej w składanej do urzędu skarbowego informacji podsumowującej VAT UE (ze względu na brak numeru VAT UE dostawcy).

Brexit – co po przepisach przejściowych?

Warunki współpracy ze Zjednoczonym Królestwem po zakończeniu okresu przejściowego (tj. po 2020 roku) będą zależeć w dużej mierze od treści przyszłej umowy o wolnym handlu. Aktualnie nie jest możliwe określenie, w jaki sposób będzie wyglądać relacja na linii UE–Wielka Brytania. Ministerstwo Finansów będzie informować przedsiębiorców na stronie brexit.gov.pl o najnowszych informacjach związanych z brexitem.

Brexit po stronie sprzedawcy w systemie wFirma.pl

W celu wystawienia faktury na rzecz kontrahenta z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który ma aktywny numer VAT UE, należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić dane dotyczące sprzedaży. Aby transakcja została wykazana w informacji podsumowującej VAT-UE, przy wprowadzaniu danych kontrahenta należy w polu NIP wybrać z listy VAT-UE, a jako stawkę VAT należy wybrać:

 • nie podl. UE – w przypadku wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług;
 • 0% WDT – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Brexit

 Dodatkowo możliwe jest w zakładce ZAAWANSOWANE definiowanie waluty oraz języka faktury.
Brexit

W systemie wFirma.pl prowadzona jest historia weryfikacji VAT UE w bazie VIES, dzięki czemu można kontrolować rejestrację podatnika dla celów VAT UE. Jest to niezwykle istotne na gruncie sporządzania informacji podsumowujących (bez numeru VAT UE podatnik nie ujmie w niej dokonanej transakcji), jak również przyszłych przepisów dotyczących transakcji WDT (więcej w tym temacie w artykule: Zastosowanie stawki 0% dla WDT - nowe warunki od 2020 r.).

Brexit po stronie nabywcy w systemie wFirma.pl

Fakturę dokumentującą import usług czy WNT w systemie wFirma.pl księguje się przez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W oknie, które się otworzy, należy wskazać właściwy rodzaj wydatku i dane z faktury. Aby transakcja została wykazana w informacji podsumowującej VAT-UE (w przypadku transakcji WNT), przy wprowadzaniu danych kontrahenta należy w polu NIP wybrać z listy VAT-UE i wprowadzić numer kontrahenta (poprzedzony prefiksem adekwatnym do jego kraju).
Brexit - księgowanie

W polu STAWKA VAT należy wybrać krajową stawkę podatku VAT, która miałaby zastosowanie dla nabywanego produktu/usługi. W zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE można ustawić walutę obcą i kolejno należy zaznaczyć opcję:

 • WNT – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • IMPORT USŁUG ART. 28B – w przypadku nabycia usługi.

Brexit
Dzięki temu transakcja zostanie wykazana zarówno w rejestrze sprzedaży i zakupu VAT (w związku z czym będzie neutralna podatkowo), jak i w KPiR. WNT zostanie dodatkowo wykazane w informacji podsumowującej VAT UE.