Poradnik Przedsiębiorcy

Przychody z korepetycji a forma rozliczania się z urzędem skarbowym

Udzielanie korepetycji jest powszechną formą uzyskiwania przychodów. Korepetytor może być zatrudniony w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o pracę u przedsiębiorcy, który prowadzi działalność związaną z edukacją. Jednak zazwyczaj korepetytorzy świadczą usługi na własny rachunek, prowadząc swoją działalność. Jednak jak opodatkować przychody z korepetycji i jaką formę rozliczeń z fiskusem wybrać? Wyjaśniamy poniżej.

Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje dwa rodzaje działalności, które generują powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wyróżnia się wśród nich działalność wykonywaną osobiście oraz działalność gospodarczą.

Jak stanowi art. 5a ust. 6 ustawy o PIT działalność gospodarcza i pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Przy czym nie ma znaczenia, czy działalność ta przynosi podatnikowi zyski, czy też straty. Na koniec roku i tak wykonywaną działalność podatnik musi rozliczyć na właściwym formularzu PIT.

Natomiast działalność wykonywana osobiście to działalność zarobkowa, która nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a jedynie ma charakter incydentalny. Jak sama nazwa wskazuje musi być wykonywana samodzielnie przez osobę fizyczną, która nie zatrudnia dodatkowo osób trzecich.

Przychody z korepetycji świadczonych na rzecz osób prywatnych

W sytuacji, gdy korepetycje udzielane są doraźnie, z pewnością nie noszą znamion działalności gospodarczej. Mimo to uzyskane przychody z korepetycji należy opodatkować. Wówczas przychody uzyskiwane są w oparciu o umowę o świadczenie usług, a do tego typu usług stosuje się przepisy o zleceniu.

Jeśli jednak zleceniodawcą jest osoba fizyczna, na rzecz której udzielane są korepetycje, to dla korepetytora źródłem przychodów nie będzie działalność wykonywana osobiście, ale inne źródła przychodów wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT: przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Jak wynika z powyższego przepisu przychody z korepetycji świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Dlatego też uznaje się je za przychody osiągane z innych źródeł. Co za tym idzie, przychody te podlegają innym zasadom opodatkowania.

Przychody z korepetycji mogą zostać opodatkowane na dwa sposoby:

 • ująć całość przychodów z korepetycji w zeznaniu rocznym i wówczas zapłacić podatek za cały rok,
 • odprowadzać co miesiąc w terminie do 20. dnia danego miesiąca zaliczki na podatek dochodowy. Jednak warunkiem takiego sposobu rozliczania jest stosowanie tej metody przez cały rok, a po zakończeniu danego roku całe rozliczenie należy ująć w zeznaniu rocznym.

Należy również podkreślić, że w takiej sytuacji na zleceniodawcy, czyli osobie, która korzysta z usług korepetytora, nie ciążą żadne obowiązki związane z rozliczaniem podatku dochodowego z tego tytułu.

Bez względu na to, którą metodę rozliczeń podatku dochodowego korepetytor wybierze, może on pomniejszyć przychód o koszty uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości ustalonej na 20% przychodu. Przy czym jeśli podatnik posiada dowody faktycznie poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem usług, to może pomniejszyć przychód o faktycznie poniesione koszty.

Korepetycje jako działalność gospodarcza

Jeśli usługi świadczone przez korepetytora spełniają definicję działalności gospodarczej, czyli są świadczone w sposób ciągły i zorganizowany, to podatnik powinien dokonać rejestracji działalności gospodarczej, a co za tym idzie, uzyskiwane przychody z korepetycji rozliczać w ramach tej działalności.

Podatnik ma do wyboru następujące formy opodatkowania działalności:

 • skala podatkowa, czyli zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Skala podatkowa a przychody z korepetycji

Podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa) jako formę rozliczeń działalności może wybrać każdy przedsiębiorca. Podstawą opodatkowania jest dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami.

Przy wyborze skali podatkowej występują dwie stawki opodatkowania przychodu: 17% i 32%. Niższą stawką opodatkowane są dochody nieprzekraczające progu podatkowego w wysokości 85 528 zł. Natomiast nadwyżka ponad tę kwotę opodatkowana jest stawką 32%. Ponadto skala podatkowa daje możliwość odliczenia od podatku, tzw. kwoty zmniejszającej podatek.

Podstawowym obowiązkiem podatników rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów i opłacanie miesięcznie bądź kwartalnie zaliczek na podatek dochodowy.

Podatek liniowy a przychody z korepetycji

Z podatku liniowego nie mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskują z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Stawka podatku liniowego wynosi zawsze 19% bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy. Jest to podstawowa różnica pomiędzy podatkiem liniowym a podatkiem płaconym na zasadach ogólnych. Ponadto rozliczając działalność za pomocą podatku liniowego przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a przychody z korepetycji

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, przy czym nie mają możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu.

Co do zasady tylko część korepetytorów może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tę formę opodatkowania mogą stosować korepetytorzy, którzy:

 • są nauczycielami,
 • udzielają lekcji na godziny,
 • nie świadczą usług na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • nie zatrudniają na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu świadczenia usług korepetycji wynosi 17%. W związku z tym nawet jeśli podatnik spełnia powyższe warunki i może skorzystać z tej formy opodatkowania, to zazwyczaj tego nie robi. Jest to bowiem dla niego niekorzystne, z tytułu braku możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów.

Karta podatkowa a przychody z korepetycji

Karta podatkowa to najprostszy sposób rozliczenia podatku dochodowego. Podatnik nie musi prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych i wpłacać zaliczek. Kwota podatku, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego, jest odgórnie ustalona przez naczelnika właściwego US.

Osoby uzyskujące przychody z korepetycji mogą rozważyć opodatkowanie za pomocą karty podatkowej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych polegającą na udzielaniu lekcji na godziny. Przy czym za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce polegającą głównie na odrabianiu z uczniem zadanych lekcji.

Podatek zaś zależny jest od liczby godzin i wynosi:

 • do 48 godzin: 5,10 zł za każdą godzinę,
 • od 48 do 96 godzin: 244,80 zł + 10,60 zł za każdą godzinę ponad 48,
 • powyżej 96 godzin: 753,60 zł.

W związku z powyższym przychody z korepetycji na godziny mogą być rozliczane w formie karty podatkowej.

Aby podatnik świadczący usługi korepetycji mógł opodatkować je za pomocą karty podatkowej, powinien:

 • złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na druku PIT-16,
 • nie korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, z wyjątkiem usług specjalistycznych,
 • nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • małżonek podatnika nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie,
 • nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów podatkiem akcyzowym.

Jak wynika z powyższego, przychody z korepetycji mogą być opodatkowane jako przychody z innych źródeł lub jako działalność gospodarcza. Przy czym prowadząc działalność polegającą na świadczeniu usług korepetycji, przychody z niej uzyskiwane można opodatkować za pomocą zasad ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej. Decyzja ta należy do podatnika.