Poradnik Przedsiębiorcy

Przychody z korepetycji a forma rozliczania się z urzędem skarbowym

Udzielanie korepetycji jest powszechną formą uzyskiwania przychodów. Korepetytor może być zatrudniony w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o pracę u przedsiębiorcy, który prowadzi działalność związaną z edukacją. Jednak zazwyczaj korepetytorzy świadczą usługi na własny rachunek, prowadząc swoją działalność. Jednak jak opodatkować przychody z korepetycji i jaką formę rozliczeń z fiskusem wybrać? Wyjaśniamy poniżej.

Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje dwa rodzaje działalności, które generują powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wyróżnia się wśród nich działalność wykonywaną osobiście oraz działalność gospodarczą.

Jak stanowi art. 5a ust. 6 ustawy o PIT działalność gospodarcza i pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

  • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Przy czym nie ma znaczenia, czy działalność ta przynosi podatnikowi zyski, czy też straty. Na koniec roku i tak wykonywaną działalność podatnik musi rozliczyć na właściwym formularzu PIT.

Natomiast działalność wykonywana osobiście to działalność zarobkowa, która nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a jedynie ma charakter incydentalny. Jak sama nazwa wskazuje musi być wykonywana samodzielnie przez osobę fizyczną, która nie zatrudnia dodatkowo osób trzecich.

Przychody z korepetycji świadczonych na rzecz osób prywatnych

W sytuacji, gdy korepetycje udzielane są doraźnie, z pewnością nie noszą znamion działalności gospodarczej. Mimo to uzyskane przychody z korepetycji należy opodatkować. Wówczas przychody uzyskiwane są w oparciu o umowę o świadczenie usług, a do tego typu usług stosuje się przepisy o zleceniu.

Jeśli jednak zleceniodawcą jest osoba fizyczna, na rzecz której udzielane są korepetycje, to dla korepetytora źródłem przychodów nie będzie działalność wykonywana osobiście, ale inne źródła przychodów wskazane w art. 10 ust.1 pkt 9 ustawy o PIT.

Jak stanowi art. 13 ust.1 pkt 8 ustawy o PIT:

przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów.

Jak wynika z powyższego przepisu przychody z korepetycji świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Dlatego też uznaje się je za przychody osiągane z innych źródeł. Co za tym idzie, przychody te podlegają innym zasadom opodatkowania.

Przychody z korepetycji mogą zostać opodatkowane na dwa sposoby:

  • ująć całość przychodów z korepetycji w zeznaniu rocznym i wówczas zapłacić podatek za cały rok,