0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody z korepetycji a forma rozliczania się z urzędem skarbowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Udzielanie korepetycji jest powszechną formą uzyskiwania przychodów. Korepetytor może być zatrudniony w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o pracę u przedsiębiorcy, który prowadzi działalność związaną z edukacją. Jednak zazwyczaj korepetytorzy świadczą usługi na własny rachunek, prowadząc swoją działalność. Jednak jak opodatkować przychody z korepetycji i jaką formę rozliczeń z fiskusem wybrać? Wyjaśniamy poniżej.

Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje dwa rodzaje działalności, które generują powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wyróżnia się wśród nich działalność wykonywaną osobiście oraz działalność gospodarczą.

Jak stanowi art. 5a ust. 6 ustawy o PIT działalność gospodarcza i pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Przy czym nie ma znaczenia, czy działalność ta przynosi podatnikowi zyski, czy też straty. Na koniec roku i tak wykonywaną działalność podatnik musi rozliczyć na właściwym formularzu PIT.

Natomiast działalność wykonywana osobiście to działalność zarobkowa, która nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a jedynie ma charakter incydentalny. Jak sama nazwa wskazuje musi być wykonywana samodzielnie przez osobę fizyczną, która nie zatrudnia dodatkowo osób trzecich.

Przychody z korepetycji świadczonych na rzecz osób prywatnych

W sytuacji, gdy korepetycje udzielane są doraźnie, z pewnością nie noszą znamion działalności gospodarczej. Mimo to uzyskane przychody z korepetycji należy opodatkować. Wówczas przychody uzyskiwane są w oparciu o umowę o świadczenie usług, a do tego typu usług stosuje się przepisy o zleceniu.

Jeśli jednak zleceniodawcą jest osoba fizyczna, na rzecz której udzielane są korepetycje, to dla korepetytora źródłem przychodów nie będzie działalność wykonywana osobiście, ale inne źródła przychodów wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT: przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Jak wynika z powyższego przepisu przychody z korepetycji świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Dlatego też uznaje się je za przychody osiągane z innych źródeł. Co za tym idzie, przychody te podlegają innym zasadom opodatkowania.

Przychody z korepetycji mogą zostać opodatkowane na dwa sposoby:

 • ująć całość przychodów z korepetycji w zeznaniu rocznym i wówczas zapłacić podatek za cały rok,
 • odprowadzać co miesiąc w terminie do 20. dnia danego miesiąca zaliczki na podatek dochodowy. Jednak warunkiem takiego sposobu rozliczania jest stosowanie tej metody przez cały rok, a po zakończeniu danego roku całe rozliczenie należy ująć w zeznaniu rocznym.

Należy również podkreślić, że w takiej sytuacji na zleceniodawcy, czyli osobie, która korzysta z usług korepetytora, nie ciążą żadne obowiązki związane z rozliczaniem podatku dochodowego z tego tytułu.

Bez względu na to, którą metodę rozliczeń podatku dochodowego korepetytor wybierze, może on pomniejszyć przychód o koszty uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości ustalonej na 17% przychodu. Przy czym jeśli podatnik posiada dowody faktycznie poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem usług, to może pomniejszyć przychód o faktycznie poniesione koszty.

Korepetycje jako działalność gospodarcza

Jeśli usługi świadczone przez korepetytora spełniają definicję działalności gospodarczej, czyli są świadczone w sposób ciągły i zorganizowany, to podatnik powinien dokonać rejestracji działalności gospodarczej, a co za tym idzie, uzyskiwane przychody z korepetycji rozliczać w ramach tej działalności.

Podatnik ma do wyboru następujące formy opodatkowania działalności:

 • skala podatkowa, czyli zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Skala podatkowa a przychody z korepetycji

Podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa) jako formę rozliczeń działalności może wybrać każdy przedsiębiorca. Podstawą opodatkowania jest dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami.

Przy wyborze skali podatkowej występują dwie stawki opodatkowania przychodu: 12% i 32%. Niższą stawką opodatkowane są dochody nieprzekraczające progu podatkowego w wysokości 120 000 zł. Natomiast nadwyżka ponad tę kwotę opodatkowana jest stawką 32%. Ponadto skala podatkowa daje możliwość odliczenia od podatku, tzw. kwoty zmniejszającej podatek.

Podstawowym obowiązkiem podatników rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów i opłacanie miesięcznie bądź kwartalnie zaliczek na podatek dochodowy.

Podatek liniowy a przychody z korepetycji

Z podatku liniowego nie mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskują z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Stawka podatku liniowego wynosi zawsze 19% bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy. Jest to podstawowa różnica pomiędzy podatkiem liniowym a podatkiem płaconym na zasadach ogólnych. Ponadto rozliczając działalność za pomocą podatku liniowego przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a przychody z korepetycji

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, przy czym nie mają możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu.

Co do zasady tylko część korepetytorów może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tę formę opodatkowania mogą stosować korepetytorzy, którzy:

 • są nauczycielami,
 • udzielają lekcji na godziny,
 • nie świadczą usług na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • nie zatrudniają na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu świadczenia usług korepetycji wynosi co do zasady 8,5%. Potwierdzeniem zastosowania tej stawki ryczałtu jest m.in. pismo z dnia 4 czerwca 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.271.2021.2.ISL, w której przeczytać można że:

"(...)Skoro świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usługi sklasyfikowane zostały - jak wskazano we wniosku - według PKWiU 96.09.19.0 - pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane, to właściwą stawką opodatkowania uzyskiwanych z tego źródła przychodów, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest stawka 8,5% oraz według PKWiU 85.52.19.0 - usługi z zakresu pozaszkolnych form edukacji artystycznej, to właściwą stawką opodatkowania uzyskiwanych z tego źródła przychodów, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest stawka 8,5%.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. (...)"

Jak wynika z powyższego, przychody z korepetycji mogą być opodatkowane jako przychody z innych źródeł lub jako działalność gospodarcza. Przy czym prowadząc działalność polegającą na świadczeniu usług korepetycji, przychody z niej uzyskiwane można opodatkować za pomocą zasad ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej. Decyzja ta należy do podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów