Poradnik Przedsiębiorcy

Pomoc de minimis - amortyzacja jednorazowa 2015 r.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis jest jednym z podatkowych przywilejów przysługujących przedsiębiorcom o statusie małego podatnika (na gruncie PIT) oraz tym, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Amortyzacja jednorazowa - definicja małego podatnika

Definicja małego podatnika została zawarta w art. 5a pkt 20 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią mały podatnik to podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Ważne!
Mały podatnik w 2015 r. to przedsiębiorca, którego przychody w 2014 r. nie przekroczyły 5.015.000 zł.

Amortyzacja jednorazowa - limit jednorazowego odpisu

Jak stanowi art. 22k ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku amortyzacji jednorazowej odpis amortyzacyjny nie może przekroczyć równowartości 50.000 euro. Kwota ta również podlega przeliczeniu na złote polskie po kursie średnim NBP z pierwszego dnia roboczego października, również w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Ważne!
Limit jednorazowej amortyzacji w 2015 r. wynosi 209.000 zł.

Amortyzacja jednorazowa - których środków trwałych dotyczy?

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis dotyczy jedynie środków trwałych, zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Zalicza się do nich:

  • kotły i maszyny energetyczne,

  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

  • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

  • urządzenia techniczne,

  • środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych),

  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Ważne!
Jednorazowa amortyzacja
w ramach pomocy de minimis nie obejmuje samochodów osobowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Łączna kwota pomocy de minimis w ciągu 3 lat nie może przekroczyć 200.000 euro. Dla firm transportowych - 100.000 euro.