0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt z gwarancją de minimis

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spośród wszystkich dostępnych form finansowania, przedsiębiorcy wciąż najczęściej i najchętniej sięgają po kredyt. Obecnie pozyskanie pieniędzy z banku jest łatwiejsze i często również tańsze, ponieważ firmy mogą ubiegać się o kredyty obrotowe zabezpieczone gwarancją de minimis. Produkt ten jest wynikiem umowy Banku Gospodarstwa Krajowego z bankami komercyjnymi, przeznaczonym dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Gwarancja de minimis jest połączeniem dwóch produktów - z jednej strony instrumentu finansowego, który służy zabezpieczeniu spłaty kredytu, z drugiej - pomocy państwa w ramach wsparcia de minimis. W tym wypadku BGK, jako gwarant, bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę zobowiązań przedsiębiorcy w sytuacji, gdy ten utraci zdolność finansową lub będzie borykał się z różnego rodzaju problemami. Zabezpieczenie takie dotyczy 60 proc. kredytu, maksymalnie do 3,5 mln zł na 27 miesięcy.

Produktem tym warto zainteresować się już teraz, ponieważ przy kredytach zaciągniętych do końca 2013 roku, przez pierwszy okres kredytowania przedsiębiorca nie poniesie żadnych kosztów związanych z samą gwarancją de minimis. Za kolejny okres roczny opłata prowizyjna wynosi 0,5 proc. rocznie.

Kredyty z gwarancją de minimis są idealnym rozwiązaniem dla firm, które borykają się z różnego rodzaju problemami finansowymi i w “normalnych” warunkach nie miałyby szansy na pozyskanie dofinansowania. Obecnie tego typu produkt w swojej ofercie posiada 20 banków komercyjnych: PKO Bank Polski, BRE Bank, ING Bank Śląski, Grupa BPS, Spółdzielcza Grupa Bankowa, BOŚ Bank, Raiffeisen Bank Polska, Getin Noble Bank, Idea Bank, Toyota Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Krakowski Bank Spółdzielczy, Alior Bank, Bank Pekao, Bank Handlowy, Bank Millenium, Bank BGŻ, Invest-Bank, FM Bank, Deutsche Bank PBC.

Jakie wymaganie musi spełnić przedsiębiorca?

Podstawowym warunkiem jest, by przedsiębiorca ubiegający się o kredyt z gwarancją de minimis posiadał zdolność kredytową. Jeżeli chodzi o minimalny okres prowadzenia działalności - każdy bank komercyjny ustala indywidualnie, czy o kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis mogą starać się jedynie firmy o określonym stażu, czy również te, które dopiero zaczynają swoją działalność. Wiele banków wymaga minimum 12-miesięcznego okresu istnienia na rynku, w innych instytucjach są to nawet 24 miesiące.

Na szczęście dla początkujących przedsiębiorców, są również banki, które nie mają wymagań względem minimalnego okresu prowadzenia działalności, co sprawia, iż o kredyt z gwarancją de minimis mogą ubiegać się również nowe firmy.

Jak zostało już wspomniane, taka forma dofinansowania jest przeznaczona jedynie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej, ze wsparcia BGK wyłączone są firmy, które wyczerpały limit pomocy de minimis. Obecnie wynosi on co do zasady 200 tys. euro w ciągu trzech poprzednich lat. Oznacza to, iż jeżeli firma korzystała w trakcie ww. okresu z dotacji, ulg lub zwolnień podatkowych przyznawanych jako ten rodzaj wsparcia, powinna ona sprawdzić dokładnie, czy nie przekroczyła rzeczonego limitu i czy wciąż może ubiegać się o gwarancję de minimis.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Procedura ubiegania się o kredyt z gwarancją de minimis praktycznie nie różni się od ubiegania się o zwykły kredyt. Wszelkich formalności przedsiębiorca dopełnia w banku kredytującym (nie musi osobiście udawać się do BGK ani do innych dodatkowych instytucji). Konieczne jest złożenie standardowego wniosku o kredyt oraz dodatkowo - wniosku o przyznanie gwarancji de minimis.

Dodatkowo bank poprosi o dokumenty rejestrowe firmy (np. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP), dokumenty finansowe (za określony okres działalności) oraz oświadczenie (albo urzędowe zaświadczenie) o niezaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.

Właściciel firmy może być także poproszony o złożenie oświadczenia majątkowego, zeznania podatkowego za ostatni pełny rok obrachunkowy albo prognozy wyników finansowych na okres kredytowania. W sytuacji, gdy dla banku gwarancja de minimis jest niewystarczająca, w związku z czym wymagane jest przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia, przedsiębiorca zostanie również poproszony o dokumenty dotyczące takiego zabezpieczenia.

Jeżeli chodzi o samą gwarancję de minimis, to oprócz wniosku o jej udzielenie właściciel firmy będzie zobowiązany złożyć także informację dotyczącą otrzymywanej - lub nieotrzymywanej - pomocy publicznej (na etapie ubiegania się o gwarancję), weksel z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji i oświadczenie o ochronie danych osobowych (po uzyskaniu gwarancji).

Jak długo czeka się na kredyt z gwarancją de minimis?

Okres oczekiwania na kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis nie różni się od standardowego, obowiązującego przy każdym innym kredycie. W znacznej mierze uzależniony jest on od tego, czy przedsiębiorca dostarczy do banku komplet wymaganych dokumentów oraz czy nie będzie do nich żadnych zastrzeżeń.

W zależności od banku, pieniądze mogą znaleźć się na koncie przedsiębiorcy nawet w ciągu 24h lub najdłużej po 21 dniach.

Na koniec warto zaznaczyć, iż pieniądze z kredytu objętego gwarancją można przeznaczyć jedynie na cele związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. W związku z tym, środki te mogą zostać przeznaczone m.in. na zapłatę faktur za zakupione towary i materiały, uregulowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego lub ZUS-u. Warto przy tym pamiętać, że gwarancją nie są objęte odsetki oraz inne koszty związane z kredytem. Dodatkowym kosztem dla przedsiębiorcy jest również koszt prowadzenia rachunku w banku kredytującym, który wymagany jest przez banki udzielające kredytów z gwarancją.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów