0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla rodzin 4+ a działalność gospodarcza w 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2022 roku w ramach pakietu zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład zostały dodane nowe ulgi, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Jedną z nich jest ulga dla rodzin posiadających czwórkę dzieci. Sprawdźmy, jaki związek ma ulga dla rodzin 4+ a działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową, podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Warunki uprawniające do ulgi dla rodzin 4+

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT ulgą dla rodzin 4+ objęte są przychody do wysokości 85 528 zł uzyskane:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;

 • z umów zleceń;

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz gdy stosowana jest obniżona stawka podatku w ramach ulgi IP BOX 

– pod warunkiem, że w danym roku podatkowym podatnik w stosunku do co najmniej czwórki dzieci:

 • sprawował władzę rodzicielską lub był opiekunem prawnym nad co najmniej czwórką dzieci – jeżeli dzieci z nim zamieszkiwały, lub

 • sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, lub

 • wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny – w przypadku dzieci pełnoletnich, lub

 • sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Ulga dla rodzin 4+ nie obejmuje przychodów uzyskanych z tytułu umowy o dzieło.

Do pobrania:

Polski Ład - przewodnik PIT-0 dla rodziny 4 .pdf

Co ważne, aby dzieci mogły zostać uwzględnione przy weryfikacji realizacji wskazanych wyżej warunków, zgodnie z art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT muszą spełniać przynajmniej jeden z poniższych, czyli być:

 • małoletnie;

 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:

  • nie uzyskały przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu prywatnego);

  • nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;

  • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 16 061,28 zł.

Ulga dla rodzin 4+ a działalność gospodarcza na przykładach

Bez względu na stosowaną formę opodatkowania przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+ (zwaną inaczej PIT-0 dla rodzin wielodzietnych). Nie jest to kolejny próg podatkowy, a wyłącznie ulga podatkowa, w związku z czym przedsiębiorca korzystający zarówno z kwoty wolnej od podatku, jak i z ulgi dla rodzin 4+ nie będzie płacił podatku dochodowego, jeżeli jego dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł.

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje w przypadku opodatkowania działalności skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz gdy podatnik korzysta z ulgi IP BOX.

Z ulgi dla rodzin 4+ można korzystać już w zaliczkach na podatek dochodowy w trakcie roku lub dopiero w zeznaniu rocznym, kiedy ostatecznie znana jest wartość uzyskanego dochodu w danym roku.

Ulga dla rodzin 4+ może być stosowana dopiero do przychodów uzyskanych w 2022 roku, a więc po raz pierwszy będzie wykazana w zeznaniu rocznym za 2022 rok.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi firmę opodatkowaną skalą podatkową. W styczniu 2022 roku uzyskał dochód w wysokości 40 000 zł. Jak ulga dla rodzin 4+ wpłynie na wysokość podatku dochodowego w tym przypadku?

Gdyby pan Jan nie korzystał z ulgi dla rodzin 4+, zapłaciłby zaliczkę na podatek w wysokości 1200 zł (12% * 40 000 zł – 3600 zł). Korzystając z ulgi dla rodzin 4+, pan Jan nie zapłaci podatku dochodowego, ponieważ uzyskany dochód nie przekroczył kwoty 85 528 zł.

Przykład 2.

Pan Łukasz prowadzi firmę opodatkowaną podatkiem liniowym. W styczniu 2022 uzyskał dochód w wysokości 40 000 zł, a w lutym w wysokości 50 000 zł. Jak ulga dla rodzin 4+ wpłynie na wysokość podatku dochodowego w obu miesiącach?

Gdyby pan Łukasz nie korzystał z ulgi dla rodzin 4+, to zapłaciłby zaliczki na podatek:

 • za styczeń w kwocie 7600 zł (19% * 40 000 zł),

 • za luty w kwocie 9500 zł (19% * 50 000).

Korzystając z ulgi dla rodzin 4+, zaliczki na podatek pana Łukasza będą wynosiły:

 • za styczeń – 0 zł (podstawa opodatkowania jest niższa od 0, ponieważ dochód nie przekroczył kwoty ulgi 85 528 zł),

 • za luty – 850 zł, czyli 19% * (40 000 zł + 50 000 zł – 85 528 zł).

W konsekwencji pan Łukasz, korzystając z ulgi dla rodzin 4+, zaoszczędzi 16 250 zł.

Przykład 3.

Pan Aleksander prowadzi firmę opodatkowaną 12% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W styczniu 2022 uzyskał przychód w kwocie 50 000 zł, a w lutym w kwocie 60 000 zł. Jak ulga dla rodzin 4+ wpłynie na wysokość podatku dochodowego w obu miesiącach?

Gdyby pan Aleksander nie korzystał z ulgi dla rodzin 4+, to zapłaciłby zaliczki na podatek:

 • za styczeń w kwocie 6000 zł (12% * 50 000 zł),

 • za luty w kwocie 7200 zł (12% * 60 000).

Przy korzystaniu z ulgi dla rodzin 4+ zaliczki na podatek pana Aleksandra będą wynosiły:

 • za styczeń – 0 zł (podstawa opodatkowania jest niższa od 0, ponieważ dochód nie przekroczył kwoty ulgi 85 528 zł),

 • za luty – 2937 zł, czyli 12% * (50 000 zł + 60 000 zł – 85 528 zł).

W konsekwencji pan Aleksander, korzystając z ulgi dla rodzin 4+, zaoszczędzi 10 263 zł.

Ulga dla rodzin 4+ nie przysługuje w przypadku prowadzenia tzw. najmu prywatnego, czyli przychodów uzyskiwanych z tego tytułu poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przykład 4.

Pani Anna prowadzi działalność opodatkowaną 15% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo świadczy usługi najmu prywatnego opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu. W styczniu uzyskała przychód z działalności w kwocie 20 000 zł oraz z najmu prywatnego w kwocie 5000 zł. Jak ulga dla rodzin 4+ wpłynie na wysokość podatku dochodowego w styczniu?

Gdyby pani Anna nie korzystała z ulgi dla rodzin 4+, to zapłaciłaby za styczeń podatek w wysokości 3425 zł (15% * 20 000 zł + 8,5% * 5000 zł). Stosując ulgę, zapłaci podatek w wysokości 425 zł (8,5% * 5000 zł), ponieważ przychody z działalności nie przekroczyły kwoty ulgi. Natomiast ulgą nie są objęte przychody z najmu prywatnego.

Wypełniając zeznanie roczne za 2022 rok, przedsiębiorca korzystający z ulgi dla rodzin 4+ będzie zobowiązany do złożenia dodatkowej informacji, której forma obecnie nie jest jeszcze opublikowana przez ustawodawcę. Natomiast konieczne będzie podanie danych takich jak: informacja o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a jeśli dzieci nie mają tego numeru, należy wskazać ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia, czyli takie informacje, jakie wykazywane są w PIT-O w momencie korzystania z ulgi prorodzinnej. Korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ nie wyklucza prawa do zastosowania ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym.

Ulga dla rodzin 4+ nie ma wpływu na wysokość składki zdrowotnej.

Najczęstsze wątpliwości związane z ulgą dla rodzin 4+

 • Czy będąc na ryczałcie, przysługuje mi ulga dla rodzin 4+?

  Tak, ulga dla rodzin 4+ przysługuje podatnikom, którzy stosują ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, skalę podatkową i podatek liniowy.
 • Nie, przedsiębiorcy nie składają w trakcie roku takiego oświadczenia. O fakcie skorzystania z ulgi dla rodzin 4+ należy poinformować dopiero w zeznaniu rocznym.
 • Tak, można łączyć ulgę prorodzinną i ulgę dla rodzin 4+, przy czym jest to możliwe dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36, ponieważ ulga prorodzinna przysługuje wyłącznie w przypadku opodatkowania skalą podatkową.
 • Tak, stan cywilny rodzica, który korzysta z ulgi dla rodzin 4+, nie ma znaczenia.
 • Tak, jeżeli w trakcie roku przestają być spełniane warunki uprawniające do ulgi, to podatnikowi taka ulga nie przysługuje za cały rok. Dlatego też najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z ulgi dopiero w zeznaniu rocznym, kiedy znany jest stan faktyczny.
 • Tak, weryfikacja prawa do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+ następuje ostatecznie na koniec roku. W związku z tym jeżeli spełnia Pani warunki do skorzystania z ulgi w trakcie roku, to będzie można to zrobić.
 • Nie, jeżeli chociaż jedno z czwórki dzieci w trakcie roku zaprzestanie nauki i jest pełnoletnie, to utraci Pani prawo do ulgi dla rodzin 4+. Jeżeli posiada Pani więcej dzieci i jedno z nich skończy 18 lat lub ukończy studia, a pozostałe czworo dzieci nadal spełnia warunki do ulgi dla rodzin 4+, będzie mogła Pani nadal z niej korzystać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów