Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na IKZE w rozliczeniu rocznym PIT - co warto wiedzieć?

Podatnik, który oszczędza na emeryturę w ramach IKZE (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) każdą wypłatę środków będzie musiał opodatkować podatkiem dochodowym. Jednak z tytułu dokonanych wpłat może on skorzystać z ulgi podatkowej na IKZE w zeznaniu rocznym. Komu przysługuje ulga na IKZE oraz jaką kwotę można odliczyć w zeznaniu podatkowym? Odpowiadamy w artykule.

Ulga na IKZE - kto może skorzystać?

W odróżnieniu od większości ulgi, ulga na IKZE przysługuje nie tylko osobom fizycznym, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli m.in. na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych czy też z najmu lub dzierżawy i rozliczają się na deklaracji PIT-37 i przedsiębiorcom rozliczającym się na na zasadach ogólnych (PIT-36), ale również ryczałtowcom (PIT-28) oraz przedsiębiorcom rozliczającym się na podatkiem liniowym (PIT-36L).

Ulga na IKZE przysługuje podatnikom rozliczającym się indywidualnie, jak również i wspólnie z małżonkiem. Przy czym należy pamiętać, że IKZE jest przypisane do konkretnej osoby, więc ulgi małżonków nie mogą być przez siebie nawzajem odliczane, czyli małżonek części swojej ulgi nie może przekazać do odliczenia drugiemu małżonkowi.

Do pobrania:

pdf
Ulga na IKZE - broszura KIS.pdf druk do ręcznego wypełnienia

W jakiej kwocie może zostać odliczona ulga na IKZE?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT podstawa opodatkowania może podlegać zmniejszeniu o kwotę wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Co prawda, ustawodawca nie przewidział limitu odliczeń bezpośrednio w ustawie o PIT, ale ograniczenie wynika z samych przepisów dotyczących Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019 wpłaty dokonywane na IKZE w danym roku nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne dla roku poprzedniego, ogłoszonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli dla:

2019 r. wartości: 1,2 * 4 765,00 zł = 5 718 zł

2020 r. wartości: 1,2 * 5 227,00 zł = 6 272,40 zł

Pozostała kwota niewykorzystanej ulgi na IKZE nie podlega odliczeniu w latach następnych.W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ulga na IKZE odliczana jest od przychodu, również w limicie wyżej wskazanych kwot.

Przykład 1.

Pani Anna wpłacała w 2019 r. 400 zł miesięcznie na IKZE. Roczna suma wpłat wyniosła 4 800 zł. Dochód podatnika podlegający opodatkowaniu p. Anny w 2019 r. wyniósł 70.000 zł. Dochód ten p. Anna może pomniejszyć o całą kwotę dokonanych wpłat na IKZE w wysokości 4 800 zł, ponieważ nie przekroczyły one limitu dopuszczalnych wpłat w 2019 r., tj. kwoty 5.718 zł.

Przykład 2.

Pan Grzegorz wpłacał w 2019 r. 350 zł miesięcznie na IKZE. Roczna suma wpłat wyniosła 4 200 zł. Dochód podatnika podlegający opodatkowaniu p. Grzegorza w 2019 r. wyniósł 3 000 zł. Dochód ten p. Grzegorz może pomniejszyć w całości o całą kwotę dokonanych wpłat na IKZE w wysokości 4 200 zł, ponieważ nie przekroczyły one limitu dopuszczalnych wpłat w 2019 r., tj. kwoty 5.718 zł. Pozostała nieodliczona kwota 1 200 zł (3 000 zł - 4 200 zł) nie podlega odliczeniu w latach następnych.

Ulga na IKZE - ile podatnik zyska?

Ulga na IKZE jest korzystną ulgą podatkową, która ograniczona jest rocznym limitem odliczenia. W związku z czym maksymalne kwoty odliczenia od podatku będą nam przysługiwać, jeśli wykorzystamy limity i będą one również zależeć od tego jaką stawką podatku PIT podatnik jest objęty.

W 2019 roku z tytułu maksymalnej składki, ulga na IKZE nie przekroczy:

  • dla rozliczających się wg 17,75% skali podatkowej kwoty: 1014,94 PLN

  • dla rozliczających się wg 32% skali podatkowej kwoty: 1829,76 PLN

  • dla rozliczających się z tytułu działalności wg 19% podatku liniowego kwoty: 1086,42 PLN

Na mocy art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT przedsiębiorca oszczędzający na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego ma prawo aby ulga na IKZE znalazła się w jego rozliczeniu rocznym.

Przykład 3.

Pan Stanisław rozlicza się według skali podatkowej. W 2019 roku wpłacił on maksymalną kwotę IKZE, czyli 5 718 zł i taką kwotę wprowadził on w załączniku PIT/O w swoim zeznaniu podatkowym. W związku z powyższym p. Stanisław obniżył swoje zobowiązanie podatkowe o 1014,94 zł (5 718 zł * 17,75%).

W jaki sposób powinna być odliczona ulga na IKZE w zeznaniu?

Jeżeli podatnik dokonuje rocznego rozliczenia na formularzach PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 aby ulga na IKZE została odliczona potrzebne będzie dołączenie do formularza załącznika PIT/O. Kwotę przysługującą do odliczenia wprowadza się w pole dedykowane, zatytułowane: „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”. Natomiast wyjątek stanowią przedsiębiorcy rozliczający się według podatku liniowego (PIT-36L), którzy odliczenie wprowadzają bezpośrednio do formularza zeznania w pozycji zatytułowanej również jako: „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”.

Ważne!
Od 2019 roku do deklaracji PIT-36L dołącza się PIT/O, więc w załączniku wykazuje się ulgę na IKZE, a nie jak w ubiegłych latach bezpośrednio na deklaracji rocznej.

Ulga na IKZE w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl przedsiębiorca w pakiecie "Księgowość online" wygeneruje na podstawie wprowadzonych w systemie danych zeznanie roczne na którym będzie miał możliwość odliczenia ulgi na IKZE. Aby wygenerować zeznanie roczne należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

  • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
  • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
  • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

ulga na ikze

Następnie w kolejnych oknach "Dodawanie deklaracji" należy wskazać załącznik PIT/O. Wówczas na nim w części B w polu 29 (w przypadku podatnika) lub 30 (w przypadku małżonka) należy wprowadzić wartość ulgi na IKZE (w uwzględnieniem limitu dla 2019 roku - 5 718 zł).

ulga na ikze