0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na zakup towarów stanowiących ekspozycję - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności, w ramach której sprzedajemy towary może wiązać się z koniecznością przekazania części z nich na ekspozycję. Może ona bardzo korzystnie wpłynąć na wyniki sprzedaży, a tym samym zwiększyć zysk z działalności, jeżeli jest prowadzona odpowiednio. W jaki sposób rozliczyć zatem wydatki na zakup towarów stanowiących ekspozycję? Odpowiadamy!

Od czego zależy rozliczenie zakupu towarów przeznaczonych na ekspozycję?

Zasadniczym kryterium sposobu rozliczenia wydatków na zakup towarów stanowiących ekspozycję jest przewidywany okres eksponowania poszczególnych składników majątku. Jeżeli zatem okres ten jest dłuższy od 1 roku, to składniki te należy uznać za środki trwałe w prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych. W przeciwnym wypadku, wydatek na zakup towarów handlowych przeznaczonych na ekspozycję może zostać zaliczony do bieżących kosztów podatkowych.

Takie stanowisko potwierdzone zostało przez organ podatkowy w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-1.4510.33.2017.1.ZK.

Towary przeznaczone na ekspozycję – interpretacja indywidualna

W dniu 10 lutego 2017 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji sygn. 1061-IPTPB3.4510.3.2017.1.SJ. Wniosek okazał się niekompletny, w związku z czym wezwano do jego uzupełnienia sygn. 2461-IBPB-1-1.4510.25.2017.1.ZK, co miało miejsce 3 kwietnia 2017 r. Wskazany wniosek dotyczył zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z nabyciem eksponowanych składników majątku, takich jak okna czy drzwi, które w razie zmiany ekspozycji miały podlegać odsprzedaży po obniżonej cenie. Zadano następujące pytanie: czy zakup towarów przeznaczonych na ekspozycję będzie stanowił koszt firmy w momencie jego poniesienia?

Organ podatkowy uznał, że w razie, gdy przewidywany okres eksponowania poszczególnych składników majątku (okien, drzwi) będzie dłuższy niż rok, to składniki te należy uznać za środki trwałe w prowadzonej działalności gospodarczej, a wydatki związane z ich nabyciem będą mogły stanowić koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Jeżeli zatem wartość początkowa tych składników majątku nie będzie przekraczać 3500 zł, to wydatki poniesione na ich nabycie Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów.

Aktualnie limit jednorazowej amortyzacji wynosi 10 000 zł.

W przypadku, gdy wyżej wymieniony okres wykorzystania (eksponowania) okien i drzwi nie będzie przekraczał jednego roku, to wydatki poniesione na ich nabycie, jako wydatki na nabycie towarów handlowych, będą podlegały zaliczeniu do kosztów podatkowych w dniu ich sprzedaży.

Wydatki na zakup towarów stanowiących ekspozycję - czy stanowią koszty reklamy?

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w przytoczonej wcześniej interpretacji, wydatki poniesione na zakup towarów handlowych przeznaczonych na ekspozycję, w odniesieniu do których możliwa jest ich sprzedaż po zdemontowaniu ekspozycji (w wyniku wystawienia towarów nie następuje ich fizyczne zużycie), nie mogą stanowić kosztu reklamy w działalności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że:

„Zauważyć przy tym należy, że wydatki związane z nabyciem eksponowanych składników majątku (okien, drzwi), nie stanowią kosztów reklamy. Wystawienie ich w formie ekspozycji nie stanowi bowiem ich zużycia na cele reklamy. Następuje tu jedynie przemieszczenie tych składników majątkowych wewnątrz jednostki, z magazynu do miejsca ekspozycji. W wyniku ich wystawienia nie następuje ich fizyczne zużycie, a zdemontowanie ich z ekspozycji umożliwi ich sprzedaż. Celem stworzenia ekspozycji jest zatem prezentacja towarów oferowanych przez wnioskodawcę. Jest to działanie zmierzające do zainteresowania potencjalnych nabywców oraz wzbudzenia w nich chęci nabycia oferowanych towarów, co w efekcie może się przyczynić do wzrostu przychodów ze sprzedaży. Wobec tego takiej ekspozycji towarów nie można potraktować jako reklamy”.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że wszelkie inne wydatki poniesione na przygotowanie ekspozycji, niezwiązane bezpośrednio z zakupem prezentowanych towarów handlowych nie stanowią kosztów reklamy. Takie wydatki należy ewidencjonować jako wydatki związane z wykonywaną działalnością. Przykładem tego typu wydatków mogą być:

  • elementy dekoracyjne (kwiaty, rośliny itp.),
  • wyposażenie wykorzystane na wystawie.

Przykład 1.

Pan Jan otworzył sklep, w którym sprzedaje wyposażenie do łazienek. W celu przygotowania ekspozycji zakupił towary o łącznej wartości 20 000 zł. Przewidywany okres eksponowania towarów to około 1,5 roku, a po zakończeniu ekspozycji pan Jan zamierza sprzedać towary w cenie promocyjnej, biorąc pod uwagę ich ewentualne zużycie. W jaki sposób przedsiębiorca powinien zaksięgować zakup towarów przeznaczonych na ekspozycję?

Z uwagi na to, że przewidywany okres eksponowania towarów stanowiących wyposażenie łazienek w sklepie Jana jest dłuższy niż rok oraz ich wartość przekracza 10 000 zł, powinien on wprowadzić składniki majątku do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych.

Możemy stwierdzić że księgowanie zakupu towarów przeznaczonych na ekspozycję różni się w zależności od ich wartości i przewidywanego okresu ekspozycji. Jeżeli składniki majątku spełniają wszystkie warunki zakwalifikowania ich do ewidencji środków trwałych, powinny zostać wprowadzone do tej ewidencji i amortyzowane. W przeciwnym wypadku, towary przeznaczone na ekspozycję mogą zostać rozliczone w bieżących kosztach podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów